background preloader

Bra grejor till EHT

Facebook Twitter

Cirkelmodellen med digitala verktyg – Patricia Diaz. Många som arbetar språkutvecklande använder sig av cirkelmodellens fyra faser när eleverna ska skriva texter.

Cirkelmodellen med digitala verktyg – Patricia Diaz

Hur de fyra faserna formuleras är lite olika men kontentan är ungefär som följer: Fas 1 – Skapa förförståelse och bygg upp kunskap om ämnesområdet.Fas 2 – Studera texter inom genren.Fas 3 – Skriv gemensamm texter.Fas 4 – Skriv egna texter. I dessa fyra faser kan man ganska självklart och naturligt använda sig av olika digitala verktyg. Många lärare gör det redan men för er som kanske inte riktigt har gjort kopplingen än kommer här mina tankar kring vilka verktyg som kan användas för vilka syften i de olika faserna: Fas 1 – Skapa förförståelse och bygg upp kunskap om ämnesområdet.

Egentligen inga konstigheter alls. När är det extra anpassning och när är det ledning och stimulans? Vi har många elever på vår skola som utan någon som helst extra anpassning eller särskilt stöd når upp till E och i många fall även till D och C i betyg.

När är det extra anpassning och när är det ledning och stimulans?

Många av dessa elever kräver extra anpassningar för att kunna nå upp till A i betyg. – Blogg. I Relation till Lärande – Ny bok!

– Blogg

Publicerat av Ulrika Aspeflo, 16 februari, 2019 Ny bok! I RELATION TILL LÄRANDE – kommunikationsstöd i undervisningen. Nu är uppföljaren till boken FÖR ALLA I SKOLAN här. Denna gång har jag Ebba Almsenius som medförfattare. Elevhälsans uppdrag. Elevhälsan i skollagen – uppdraget och viktiga begreppAv 2010 års skollag framgår att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt ska främst arbeta hälsofrämjande och förbyggande. Insatserna ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För elevhälsans arbete ska finnas skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SL 2010; 800) 2 kap 25–28 §§. Delar av elevhälsans medicinska och psykologiska insatser regleras av Hälso- och sjukvårdslagen. Särskilda rutiner gäller för skolsköterskorna arbete. Hälsofrämjande arbeteDet hälsofrämjande arbetet innebär att stärka eller bibehålla elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, samt elevers möjligheter till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga.

Förebyggande arbete. Pdf3286. Komplex yrkesroll skapar stress. Den specialpedagogiska yrkesrollen innebär ofta en varierande och stor mängd arbetsuppgifter som kan bidra till känslan av otillräcklighet och stress.

Komplex yrkesroll skapar stress

Detta gäller inom det svenska utbildningssystemet, men även i andra länder. Det saknas tydliga riktlinjer för yrkesrollen som därför kan tolkas på olika sätt. Hur den egna skolan identifierar skolproblem, förstår deras orsaker samt hittar lösningar och åtgärder blir därför avgörande för hur det specialpedagogiska uppdraget ser ut. Skolan formar yrkesrollen Det svenska forskningsprojektet ”Speciella yrken” pekar på skolors olika sätt att skapa förutsättningar för den specialpedagogiska yrkesrollen i det dagliga arbetet.

Kompetens och goda relationer stärker kontrollen. Vad kan egentligen specialpedagogen som inte försteläraren kan? En vanlig uppfattning bland både förstelärare och övriga undervisande lärare jag möter är att specialpedagogen liksom inte gör något, det verkar som om hen sitter på sitt rum och pular med något som inte kommer andra tillgodo.

Vad kan egentligen specialpedagogen som inte försteläraren kan?

Den uppfattningen delas ibland också av rektorer och huvudmän. Ibland även i den övriga elevhälsan. Inte konstigt då att det uppstår meningsskiljaktigheter och oklarheter om funktionen även om den i teorin uppfattas som viktig. På nationell nivå anses den så viktig att vi måste se till att det blir fler specialpedagoger och speciallärare ute i skolorna. Men vad ska de göra? I en uppsats (Hur skolledare ser på specialpedagogens arbetsuppgifter, Leif Andersson Malmö Högskola) visade det sig att rektorerna ansåg att de gav specialpedagogerna mandatet att driva skolutveckling och att verka på alla tre nivåer men de ansåg att specialpedagogen själv måste axla mandatet och ansvaret.

Specialpedagogen har tappat självförtroendet tror jag. Vad kan alltså specialpedagogen? Uppdragsbeskrivning specialpedagog pa polhemskolan 181015. Slutlig vers specialpedagog 050825. De farliga ärendegångarna. Många skolor har ärendegångar för elever som inte når målen.

De farliga ärendegångarna

Dessa ärendegångar är ofta grundade tanken om att olika personer ansvarar för olika delar i elevens lärande. De är också ofta uttryckta utifrån tanken om att det finns en progression i insatserna för eleven men att lättare insatser måste prövas först innan mer omfattande stödinsatser får sättas in. I detta inlägg vill jag resonera om varför detta är farligt för elevens rätt till kunskap och varför det blir ohållbart för både lärare, mentorer och elevhälsan samt rektor. ja alla som jobbar på en skola. Den specialpedagogiska kompetensens möjligheter att använda sin kompetens blir i ärendegångarna ofta bortdribblad.

Elevhälsans möjligheter att arbeta förebyggande omintetgörs av dessa ärendegångar som av någon anledning ändå finns på väldigt många skolor. En vanlig ärendegång uttrycks så här (intentionen är förstås att tydliggöra olika personers ansvar i “elevärendet”): Jättetydligt kan tyckas. Varför används ordet “elevärende? Pax-good-bahavior-game-pilotstudie. Ljudning är A och O för att knäcka läskoden. En gång i tiden fick alla barn som började skolan samma läsebok och något av det första de fick lära sig läsa var ”far är rar” och ”mor ror”.

Ljudning är A och O för att knäcka läskoden

Idag används många olika utbildningsmaterial i klassrummen. Till exempel metoder som betonar textens innehåll och där eleverna får gissa och använda bilder för att förstå innehållet. Men det är metoder som saknar vetenskapligt bevisad effekt. Den enda metod som har stöd i forskningen är läsinlärning som bygger på att eleverna lär sig koppla en bokstavs utseende eller en bokstavskombination till dess ljud. Nästa steg är att sammanfoga ljuden till ord. Dåligt betyg för helhetsmetoden. En playtjänst med språkstöd lämplig för SFI. Startsida - Wendick-modellen.