background preloader

EN LÄSANDE KLASS

Facebook Twitter

En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).

RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT. Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten. Forskarna Beck och McKeown (Beck, McKeown, Hamilton & Kugan, 1997) har utarbetat en modell för strukturerade textsamtal, QtA. Modellen bygger på att läsaren ställer frågor som ifrågasätter författarens och textens auktoritet. Läsaren måste bli medveten om att författaren bakom texten påverkar både textens innehåll och läslighet.

Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna.

a4 inlaga studiehandledning en lasande klass. Lasfixarkort med text1. En lasande klass bokmarke VIT. Lässtrategimatris 2. Lässtrategimatris 2. "En läsande klass" är ett hemmabygge utan vetenskaplig grund. Bild: Ulf Frödin Sedan en tid finns materialet En läsande klass kostnadsfritt tillgängligt på nätet för alla landets skolor.

"En läsande klass" är ett hemmabygge utan vetenskaplig grund

Dessutom har materialet skickats ut som gratismaterial till alla skolor, något som kan tolkas som ett påbud om användande av materialet. Det är en tolkning vi vet förekommer och att lärare runt om i landet av skolledningen tvingas att använda materialet, även mot sin vilja. En läsande klass är tänkt som en studiehandledning kring frågor som rör läsförståelse i årskurs 1–6. Vi menar att det finns flera påtagliga problem förknippade med materialet. För det andra har materialet uppenbara brister när det gäller formalia och vetenskaplig förankring. I slutet av handledningen finns en litteraturlista som innehåller drygt 50 titlar. Studiehandledningen, som är författad av fem grundskollärare, kan beskrivas som en oändlig tipskatalog eller receptsamling där färdighetsträning, teknik och form är det centrala.

Textvalet i studiehandledningen förefaller slumpmässigt. LPP_ELK_4-6.

Vänskaps böcker lektioner från ELK s 31-35 år 1-3

Att arbeta åldersintegrerat med läsförståelsestrategier. Eftersom vi som har skrivit handledning för åk 1-3 i En Läsande klass undervisar på en mycket liten skola med åldersintegrerade klasser ville vi göra ett material som går att använda både med årskurshomogena och årskursblandade klasser.

Att arbeta åldersintegrerat med läsförståelsestrategier.

Du följer därför samma lektionsplanering i alla tre årskurserna, men texterna blir längre/svårare och din roll som samtalsledare kommer att minska i takt med att eleverna blir mer förtrogna med lässtrategierna. Samma textgenrer och teman används i de tre årskurserna, både för att du ska kunna arbeta årskursintegrerat och för att ni ska kunna samlas kring ett tema eller en genre på skolan. Tänk vilka häftiga litteratursamtal det kan bli i korridorerna när alla arbetar med t. ex. fantasy eller nyheter samtidigt! Naturligtvis kan du byta texter mellan årskurserna som du tycker passar dig och din elevgrupp eller arbeta med texter som är aktuella i din övriga undervisning. Läsförståelsestrategier. En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).

Läsförståelsestrategier

RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT. Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna.

Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Filmen om läsfixarna. Arbetsgång. "Det är hårt arbete att lära sig läsa" Baserat på den undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra, där drygt 2 000 lärare har skattat elevernas läsförmåga i olika åldrar, diskuterades åtgärder och orsaker under en läsdag i Almedalen.

"Det är hårt arbete att lära sig läsa"

Undersökningen visar bland annat att nästan hälften av högstadielärarna anser att eleverna inte kan läsa tillräckligt bra när de börjar i årskurs 7. Den visar också att lärarna saknar stödinsatser till elever som har svårt med läsinlärningen, liksom att stödet från hemmet minskar ju äldre eleverna blir. Under ett av läsdagens seminarier samlades politiska representanter från alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hade avböjt, för att diskutera orsaker till den sjunkande läsförståelsen och vad som krävs för att byta utvecklingen.

Senare samma dag samlades representanter från lärarfackförbunden, skolledarförbundet och en lärare för att diskutera samma frågeställningar. Inlästa läromedel för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

DIGITALA BOKTIPS

LÄTTLÄSTA BÖCKER. Att bedöma läsförståelse. Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund) Det är genom textsamtalen som man får syn på elevernas kunskapsutveckling (Liberg) Ett medvetet strukturerat arbete med läsförståelsestrategier gör att eleverna får verktyg att ta sig in i texter och förstå det de läser.

Att bedöma läsförståelse

Dessa verktyg använder vi både i textsamtalen i grupp, i par och enskilt. Introlektion 2. Sammanställning av alla Lässtrategidokumenten. a4 inlaga studiehandledning en lasande klass. Powerpointpresentation_lasaforstaelse_ny. Introlektion 3 ak 1. Tillsammans har vi pratat om vad läsning är och att man måste förstå det man läser för att det skall vara meningsfullt att läsa.

introlektion 3 ak 1

Vi kommer att träna oss på att förstå det vi läser en liten stund varje dag. Dessa fyra ”läsfixare” kommer att hjälpa oss att fixa läsningen. Forskare har sett att elever som använder dessa fyra läsförståelsestrategier har lättare att förstå det de läser. Vi kommer att använda ännu en läsfixare; konstnären. Med hjälp av denna lässtrategi blir vi uppmärksamma på de inre bilder som vi skapar inne i huvudet när vi läser. När Du läser måste du tänka på vad du läser och vara uppmärksam på när du inte förstår. Det är viktigt att förstå vad man läser i alla ämnen i skolan och i vår kursplan står det att vi skall undervisa i lässtrategier för att utveckla vår förståelse och vårt språk. Lgr11_hosten.pdf. Lgr11_varen. Lärmoduler om läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever.

Cowboyen hjälper elever att förstå vad de läser. – Du tappar alla ämnen om du inte förstår text.

Cowboyen hjälper elever att förstå vad de läser

Precis som man lär sig hur man räknar i matten måste man få lära sig hur man tänker kring text. Det säger Malin Gonzalez, som jobbar som mellanstadielärare på Sätraskolan i Stockholm. För några år sedan började hon och några kollegor arbeta med lässtrategier för att lära eleverna läsa. Strategierna har form av olika figurer som hjälper eleverna att förstå vad de läser. Genom att titta på rubriker och bilder kan Spågumman förutspå vad det är för typ av text som ska läsas, medan Detektiven hittar de svåra orden som måste förstås för att texten ska bli begriplig. Reportern i sin tur ställer frågorna för att ta reda på vad som sägs och egentligen menas och Cowboyen använder sin lasso för att sammanfatta texten. – Vi synliggör för eleverna hur man gör när man läser. Inte undervisat i lässtrategier Den senaste Pisaundersökningen kom som en chock. . – Vi har inte undervisat i det. Gratis studieplan i vår.

Läsloggar och övrigt material åk 1-3

EN LÄSANDE KLASS TEXTER. MATERIAL OM EN LÄSANDE KLASS. Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext? När det gäller faktatexter handlar det om att koppla på elevernas förkunskaper, att de får berätta vad de vet om det aktuella ämnet och delge varandra sina erfarenheter före vi börjar läsa.

Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext?

Eleverna ska också få möjlighet att berätta vad de tror att de kommer att få veta och varför de tror det. Viktigt när man läser faktatexter är också förmågan att plocka ut det viktigaste i texten genom nyckelord. Syftet: Att träna eleverna att innan läsningen aktivera sina kunskaper och att under läsningen plocka ut viktig information ur texten för att kunna sammanfatta det viktigaste. Genom att plocka ut nyckelord och återberätta vad texten handlat om befäster eleverna sin nya kunskap och utökar sitt ordförråd. Läromedelstext hämtad ur Natur och Kulturs No-bok PULS.

FILMER OM EN LÄSANDE KLASS

LPP - Läsförståelsestrategier. En läsande klass. Www.enlasandeklass.se Välkommen till En läsande klass.

En läsande klass

Under våren kommer den här sidan att fyllas med material om projektet En läsande klass. Under tiden är du varmt välkommen att kontakta oss på info@enlasandeklass.se Bästa hälsningar Martin Widmark. LYCKOKAKAN OCH ANVÄNDNING AV VENN-DIAGRAM. Huvudpersonen & Jag - likheter och skillnader. Vi har nästan läst ut vår fantastiska högläsningsbok Lyckokakan så jag passade på att prova venndiagram på ett sätt som jag har väntat på att få göra.

Huvudpersonen & Jag - likheter och skillnader

Så enkel och användbar modell . Uppgiften handlade om att jämföra sig själv med huvudpersonen Oskar. Vi hjälptes åt med att beskriva honom och det blev en lång lista på tavlan; familj, ålder, egenskaper, boende, intressen, kompisar, känslor mm. Därefter valde eleverna från orden på tavlan: likheter hamnade i mitten och olikheter på varsin sida. Eleverna jämförde sedan sina diagram. Efter lektionen visade en tjej sitt diagram lite i smyg och viskade: "Oskar och jag har en sak till gemensamt.

" Våra läsloggar. Syftet med läsloggarna är att befästa hur man använder läsförståelsestrategierna men dokumenterandet får inte bli ett syfte i sig utan man väljer hur mycket och hur ofta man vill dokumentera utifrån den grupp elever man har. Det är alltid samtalet om textens innehåll som är det viktigaste. Jag som undervisar i åk 1 idag dokumenterar bara gemensamt och så samlar vi våra läsloggar i en gemensam digital loggbok. Se nedan! Vi ser läsloggen som en stödstruktur för pedagogen att använda under lässtrategilektionen. Genom den tydliga indelningen vad man gör innan, under och efter läsningen så får man en struktur över lektionen som man så småningom kan släppa.

När eleverna är mogna för det kan eleverna dokumentera i grupp, par eller enskilt.

BEDÖMNINGS UNDERLAG

LÄSFIXARNA. Kamelfröken. Reportern introduktionslektioner-2. Länkar om kul och blandat om svenska språket. Spågumman-reportern-detektiven-cowboyen-och-konstnären. STUDIEHANDLEDNINGEN. Cirkelstöd ELK. En läsande klass. En läsande klass by Marie Trapp on Prezi. Fixa läsningen Läsförståelse Arbetsbok 5, 5-pack av Maria Södergren utgiven av Liber - Bläddra i boken på Smakprov.se. Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys. En magisk kväll med läsande mammor och pappor Det var inte för inte som jag var lite nervös inför denna kväll – tror aldrig jag har involverat så många kända och okända i mina galenskaper tidigare – men det är alltså det som händer när man hänger på sociala medier.

Man dras med, och peppar andra – peppas själv och idéerna bara sprutar! Den första januari blev jag förstelärare i ämnet svenska i årskurserna 1-9 – wow! Vilket uppdrag….huvva, vilket ansvar..ja tankarna har pendlat men då mitt huvud allt som oftast är sprängfyllt av roligheter såsom skola, skolutveckling, bedömning för lärande etc, så hade jag redan bestämt mig för att fokusera på läsförståelse. Tyngda över mediernas fullständiga ångvält där de tryckte ner PISA-rapporten på våra redan överbelastade axlar, var det något som kändes up-to-date att fokusera på, som ett av mina områden som förstelärare. Lite snabbt surr med kollegorna i arbetslaget som sa ”Gör – kör!” Så här blev det: Okej, över till mig och mitt klassrum… Läsförståelsestrategier i praktiken. Att bedöma läsförståelse. VÖL.

På djupet, under ytan ...

STJÄRNLÄSARE. LÄSLÅTEN.