background preloader

Särskilda behov

Facebook Twitter

Untitled. Oscar visar vägen - SPSM Webbshop. 125 kr exkl. 6% moms En fortsättning och fördjupning av boken ”Vi är inte bra på barn som Oscar – hur kan vi bli det?”

Oscar visar vägen - SPSM Webbshop

Om hur skolan höll sin vision levande om en skola för alla och om den kunskapsutveckling detta ledde till. Skolor står ofta inför elever som utmanar mer än andra. Det väcker osäkerhet och tvekan. Ska man klara av att möta en elev som kräver något utöver det vanliga? Tydliggörande pedagogik. Vid planeringen av undervisningen för barn, unga och vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver pedagogen väga in hur den ska anpassas i förhållande till individens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

Tydliggörande pedagogik

Tillgänglighet. Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

Tillgänglighet

Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler. Vad menas med tillgänglig lärmiljö? Stödinsatser i utbildningen. Adhd och autism - förmågor och förutsättningar för lärande. En person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta annorlunda perceptuella och kognitiva förutsättningar, det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas.

Adhd och autism - förmågor och förutsättningar för lärande

Det kan få pedagogiska konsekvenser för lärandet i förskolan och skolan. De kognitiva funktionerna kan du läsa mer om på Lär om teknikstöd. Socialstyrelsen har även tagit fram en Kunskapsguide om adhd som bland annat innehåller en film om bemötande och förhållningssätt i skolan. En person som har adhd har främst svårigheter inom exekutiva funktioner, alltså områden som uppmärksamhet, överaktivitet och att kunna ta initiativ eller hejda impulser. Add är som adhd men utan överaktiviteten. Autism och andra autismspektrumtillstånd. ADHD. Alla kan ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera impulser ibland, särskilt vid trötthet och stress.

ADHD

Men för en del barn, ungdomar och vuxna är problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt sättet att fungera i vardagen. Då kan det vara berättigat att tala om diagnosen ADHD. Se vår film om ADHD, där barn berättar om sin egen diagnos: Kärnsymptomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Adhd. Adhd/add i vuxen ålder - www.regionuppsala.se. Enligt aktuell forskning kvarstår i vuxen ålder allvarliga problem hos 1/3 av dem som diagnostiserats i barndomen, 1/3 klarar sitt vardagsfungerande men mår inte särskilt bra, och 1/3 är symtomfria.

Adhd/add i vuxen ålder - www.regionuppsala.se

Många får sina svårigheter diagnostiserade först i vuxen ålder och kan under lång tid ha haft kontakt med vården eller andra myndigheter, utan att ha fått adekvat behandling. Träna svenskt uttal online. Unni Brandeby Hör och härma – uttalsträning i svenska som andraspråk. Hör och härma är ett enkelt och lättillgängligt material för vuxna och ungdomar, användbart från sfi-nivån och uppåt.

Unni Brandeby Hör och härma – uttalsträning i svenska som andraspråk

Materialet vänder sig dels till lärare som hjälp vid handledning och träning i klassrummet, dels till studerande som vill jobba med sitt uttal helt på egen hand eller som extra träning utöver lektionerna i skolan. Innehållet omfattar alla vokaler, och de konsonanter som brukar vålla besvär. Stor vikt läggs vid betoning, satsmelodi och talhastighet. Några korta berättelser och dialoger övar upp förmågan att uppfatta och återge naturligt tal. Fem resp. sex sånger avslutar häftet. I båda böckerna är övningarna inlästa med paus för eftersägning. Nyhet: fri lyssning direkt i mobilen! Hittills har ljudet endast funnits tillgängligt på cd-skivor som medföljt boken. I fortsättningen kommer böckerna att säljas med eller utan cd-skivor.

Röda boken – lite lättare riktar sig till alla som just ska börja lära sig svenska och ännu har ganska litet ordförråd. Svenskt uttal - Sverige - Läromedel - Folkuniversitetets förlag. Författare: Roland Burman.

Svenskt uttal - Sverige - Läromedel - Folkuniversitetets förlag

Träna uttal - Hem. Uttal.se. Aftonbladet. Pilates circle exercises. Inre drivkrafter och motivation. Arbetsglädje är bästa vägen att nå ökad produktivitet och lönsamhet.

Inre drivkrafter och motivation

Då når ni inte bara framgång utan ni får en arbetsplats med engagerade och välmående medarbetare. För att lyckas krävs det att ni skapar rätt förutsättningar. Får både de hårda faktorerna och de mjuka på plats. Sveriges bästa lärare är vår målsättning. FULLTEXT01. Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet.

Tomas Jungert, Linköpings universitet Har yttre belöningar (exempelvis guldstjärnor i kanten av skrivboken) en negativ inverkan på elevers inre motivation?

Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

Minskar intresset för människor att engagera sig i eller prestera väl i en uppgift när yttre belöningar erbjuds? Flera meta-analyser har visat att så är fallet. Self-Determination Theory (SDT) är en teori som såväl teoretiskt som praktiskt belyser hur lärare kan stödja elever för att öka deras inre motivation. n av de mest utmanande och kritiska uppgifterna i undervisningssituationer är att motivera elever. Yttre motivation är instrumentell till sin natur och refererar till att elever engagerar sig i en skoluppgift på grund av yttre krav eller för att nå ett yttre resultat, såsom ett högt betyg eller att undvika hot om att bli bestraffad, exempelvis att få underkänt.

Inre motivation Olika grader av motivation Internalisering och grundläggande behov Att tillgodose de grundläggande behoven. Uppnå dina mål med SMART- metoden. S.M.A.R.T-metoden som står för: S- Specfikt, använd ord som, Öka, Minska, Utveckla och undvik ord som, tillgodose, Ta hand om, ju tydligare desto effektivare.M- Mätbart, formulera vad som är eller kan vara mätbart och tänk igenom så det blir relevanta mått, i enheter tid, pengar eller procent. Du ska veta hela tiden hur långt du har kvar till att slutföra målet.A- Accepterat, målet ska sättas upp av dig som ska uppfylla det och det måste vara accepterande och inte gå ut över tex familj och vänner.R- Realistiskt, går det att uppnå detta mål?

Är det möjligt med de resurser, kunskap & tid du har? Man kan lägga ribban olika högt beroende på mål.T- Tidsatt, det är viktigt att sätta en tid på när målet ska vara nått. Hitta den inre motivationen. Vad blir skillnaden om du får en belöning för att motionera, ringa ett säljsamtal eller skriva en text, jämfört med att själva springturen, säljsamtalet eller skrivandet blir en belöning i sig? Att kunna motivera sig själv är en ovärderlig förmåga. Hur kan man jobba med sin inre motivation. Gupea 2077 21627 1. Examensarbete Lars Petersson. Artikel 13 utan bensin stannar motorn. Tips & Råd. Attention har tillsammans med Källbrinksskolan och ESS-Gymnasiet i Stockholm samlat in massor av handfasta tips och strategier för hur man får undervisningen för elever med NPF att fungera.

Här har vi valt att sammanställa några av de vassaste: Arbeta aktivt med studieteknik. Låt eleverna träna studieteknik och bli mer medvetna om hur de på bästa sätt lär sig, och vad det innebär att de exekutiva funktionerna brister när man har NPF.Använd avprickningslista i punktform. Dela upp arbetet i korta, tydliga mål eller uppgifter, så att eleven kan pricka av allt eftersom och själv se sin arbetsinsats. Det kan användas både på lektioner och inför arbetsmoment.Två lärare i klassrummet samtidigt. Exekutiva funktioner relationen till sprak las och skrivutveckling hos barn cecilia wahlstedt. ”Min fulla potential” fokuserar på barnen i skolan. – För att skapa en skola där alla barn ges samma möjligheter att nå sin fulla potential måste forskningsresultat och goda exempel spridas.

Det finns många skolor som välkomnar alla, gör extra anpassningar och tar hänsyn till elevers olika behov. Det vill vi att fler ska ta efter, därför gör vi den här kampanjen, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden. Ibland undrar jag om barnen finns i skolan för skolans skull, eller för barnens skull. Sätt barnen i centrum! Allt om läs-, skriv- och räknesvårigheter. Läs- och skrivportalen.