background preloader

Fattiga och rika

Facebook Twitter

Utmana fattigdomen. Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. 70 years and half a trillion dollars later: what has the UN achieved? It was Dag Hammarskjöld, the tragic second UN secretary general, who had it best.

70 years and half a trillion dollars later: what has the UN achieved?

The United Nations, he said, “was created not to lead mankind to heaven but to save humanity from hell”. ‘Why Greater Equality Makes Societies Stronger’ Richard Wilkinson and… Richard Wilkinson: Hur ekonomisk ojämlikhet skadar samhällen. The Girl Effect: The Clock is Ticking. Biståndet måste få en annan inriktning. Biståndsminister Gunilla Carlsson har i anledning av avslöjanden om förskingring av svenska biståndsmedel i Zambia startat en diskussion om korruptionsproblematiken i det svenska biståndet.

Biståndet måste få en annan inriktning

Att biståndsmedel ofta försvinner i korruption eller till och med göder korruption i många utvecklingsländer var länge en offentlig hemlighet. I princip alla i biståndsbranschen, såväl politiker som tjänstemän, forskare, konsulter, utredare och inte minst företrädare för olika frivilliga biståndsorganisationer, har sedan länge varit väl medvetna om denna problematik. Skälet till att det varit så tyst i frågan är förmodligen rädsla för att detta skulle skapa negativa opinioner mot biståndet, vilket också reaktionerna på Gunilla Carlssons utspel bekräftar. Richard Wilkinson: Hur ekonomisk ojämlikhet skadar samhällen. World Happiness Report. 15 fascinating maps that will change the way you see the world. The Girl Effect: The Clock is Ticking. Biståndet måste få en annan inriktning. Ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf. Den rikaste procenten av jordens befolkning äger snart mer än resten tillsammans.

Senare i veckan inleds World Economic Forum i Davos.

Den rikaste procenten av jordens befolkning äger snart mer än resten tillsammans

Oxfams internationella vd Winnie Byanyima, som är ordförande vid mötet, beskriver utvecklingen som ett hinder i kampen mot den globala fattigdomen. Detta sker i en värld där 1 av 9 inte har tillräckligt att äta och över en miljard människor fortfarande lever på mindre än 1,25 $ om dagen. Av Oxfam-rapporten Wealth: Having it all and wanting more som publiceras idag framgår att den rikaste procenten av jordens befolkning har sett sina tillgångar växa från 44 procent av den totala kakan 2009, till 48 procent under 2014.

Med nuvarande utvecklingstakt kommer deras gemensamma tillgångar att överstiga 50 procent redan under nästa år. I Sverige ökar klyftorna snabbast. - I början av 80-talet var Sverige världsmästare i jämlikhet.

I Sverige ökar klyftorna snabbast

Det var förmodligen ett historiskt ögonblick. Det finns inga andra exempel i världshistorien på ett demokratiskt land som haft så små ekonomiska klyftor. Att Sverige utmärker sig som det land som förändras snabbast syns tydligt om man jämför inkomstutvecklingen för den fattigaste och rikaste tiondelen av befolkningen de senaste 20 åren. 80-procentig inkomstökning för de rikaste - Kurvan för det lägsta inkomstskiktet i Sverige har i princip varit platt. Orsaken till utvecklingen har skärskådats av de svenska nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström. Kapitalinkomster bakom språng. Gapminder. Jämställdhet är nyckeln till utveckling. Demokrati kan minska fattigdom - Sida. Lokal demokrati kan öka fattiga människors möjligheter att förbättra sin livssituation.

Demokrati kan minska fattigdom - Sida

Sida stödjer olika samarbetsprojekt som ska främja medbestämmande på gräsrotsnivå, men för att nå resultat krävs ett genuint engagemang och lokalt ägarskap. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Korruption - Globalis.se. SLI.SE. Åtta mål för en bättre värld. Jämställdhet och kvinnors roll. Allt detta är stora hinder för utveckling.

Jämställdhet och kvinnors roll

Kvinnors potential utnyttjas inte tillräckligt i arbetet för utveckling. Men jämställdhet berör alla och handlar också om mäns och pojkars roller och attityder. Att bidra till att förändra attityder och beteenden genom att uppmuntra och stödja män och pojkar att ifrågasätta negativa föreställningar om kvinnor och de uttryck för manliga identiteter som är skadliga för kvinnor. Regeringen koncentrerar sina satsningar på kvinnors roll i utveckling på fyra områden: ekonomisk utveckling sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inklusive hiv/aids kvinnors politiska deltagande kvinnor och säkerhet Ekonomisk utveckling Att kvinnor får möjlighet att arbeta för rimlig lön eller med eget företagande på en mer rättvis och jämställd arbetsmarknad är avgörande för såväl kvinnors egen makt som för ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive hiv/aids Kvinnors politiska deltagande Kvinnor och säkerhet. Om oss - Sida. Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Om oss - Sida

Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Vi arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Vi bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Sidas uppgift är att förmedla bidrag och annan finansiering. Start. Dilip Ratha: The hidden force in global economics: sending money home. Jacqueline Novogratz: A third way to think about aid. Andrew Mwenda: Aid for Africa? No thanks. Find out about poverty - WhyPoverty.net. 2014 Corruption Perceptions Index. You can now embed three different sizes of the above map in your site. Just click the size you want using the buttons below and copy the iframe code that appears in the box. Paste this into your site where you'd like the map to show up and voilà! Countries at the bottom need to adopt radical anti-corruption measures in favour of their people. Countries at the top of the index should make sure they don’t export corrupt practices to underdeveloped countries.” To End Poverty, You Have to End Corruption 

Corruption by topic - Poverty and development. Fattigdom, korruption och mänskliga rättigheter. I takt med att avståndet mellan rika och fattiga i världen ökar, går det inte att undvika att se sambandet mellan korruption, skatteundandragande och mänskliga rättigheter, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Fattigdom, korruption och mänskliga rättigheter

Jag är nyligen hemkommen från Boston och International Bar Associations, IBA, årliga möte. Denna gång samlades över sex tusen advokater från etthundratrettiotre länder för att under en vecka diskutera allt från materiell rätt till ”rule of law” och mänskliga rättigheter. Vårt arbete mot korruption - Sida. Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor.

Vårt arbete mot korruption - Sida

Det är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som Sverige ger bistånd till. Hela staden socialt hållbar. Skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan göteborgare ska minska.

Hela staden socialt hållbar

Alla vinner på en mer jämlik stad. Folkhälsa på karta. Country and Lending Groups. Hans Rosling: Let my dataset change your mindset. Hans Rosling: Let my dataset change your mindset. Hans Rosling: The magic washing machine. Hans Rosling: The best stats you've ever seen. WFP World Food Programme. Befolkning, u-länder och fattigdom. I ett stort antal u-länder är vatten en bristvara eller så är vattnet nedsmutsat av t.ex. industriavfall. Smutsigt vatten leder till många olika sjukdomar som sprids snabbt. Djur och växter påverkas också negativt om vattentillgången är begränsad eller nedsmutsad. Det går att förändra För att ett de fattiga länderna och dess befolkning ska få en dräglig levnadsstandard krävs stora satsningar på produktion av näringsrik mat, främst lokalt för att dessutom skapa sysselsättning. Men det krävs också satsningar på utbildning för både flickor och pojkar, hälso- och sjukvård, samt rent vatten.

Fakta om fattigdom - UNICEF Sverige. En stor del av världens fattiga är barn Den extrema fattigdomen i världen har minskat stadigt de senaste decennierna. Idag lever runt en miljard människor i extrem fattigdom, vilket kan jämföras med 1,9 miljarder år 1981. Men siffrorna handlar om inkomster så de visar bara en del av bilden. Fattigdom handlar om så mycket mer än brist på pengar. Det handlar till exempel om att vara undernärd, att inte få gå i skolan, att inte ha tillgång till hälso- och sjukvård och inte ha inflytande över sitt eget liv och framtid. 40 Maps That Will Help You Make Sense of the World. If you’re a visual learner like myself, then you know maps, charts and infographics can really help bring data and information to life. Maps can make a point resonate with readers and this collection aims to do just that. What A Week Of Groceries Looks Like Around The World.

It seems as a people, we have a fascination with photographing our food. From Henry's series of riders, to looking on instagram we cant help but document what we consume. Photographer Peter Menzel started this intriguing series of one weeks of groceries from around the world, taking traditional food photography to a much larger scale.