background preloader

Fattiga och rika

Facebook Twitter

Se hungern! - Play - NE. (4) Watch - Upptäck. När Sverige blev rikt, del 1. Transparency international. What is Corruption? How do you define corruption?

What is Corruption?

Generally speaking as “the abuse of entrusted power for private gain”. Corruption can be classified as grand, petty and political, depending on the amounts of money lost and the sector where it occurs. India: The Village Computer. Geography in the News. Dollar street is a new way to look at families around the world.

Geography in the News

It puts every family along a street with poorest family on the left from the left and the richest family on the right. The income for each family is in United States Dollars. Where Dollar Street is different however is that it doesn’t use numbers or writing to show the differences between people it uses pictures. Calle Sundstedt: Våga prata om varför Afrikas barn är fattiga. Secondary school teaching resources. India: The Village Computer. Togethertv. Korruption skadar hela samhället - Sida. I Afrikas yngsta nation, Sydsudan, är korruption vanligt; statliga medel försvinner och pensioner och löner betalas inte ut som de ska.

Korruption skadar hela samhället - Sida

Detta drabbar tjänstemän som Arsenio Beda Ladu, lärare på Buluk Primary School i Juba. - Korruption är inte bara skadligt för enskilda individer, utan för samhället som helhet, säger Arsenio Beda Ladu. Det måste finnas kontroll och insyn hela vägen från toppen till gräsrotsnivån. Det händer att människor inte får sin pension alls, eller väldigt sent. Research & Commentary - Inequality.org. Geography in the News. Untitled. Fakta om utbildning. Utbildning är vägen ut ur fattigdom Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.

Fakta om utbildning

Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet och därför kämpar vi över hela världen för att övertyga regeringar och lokala beslutsfattare om att satsa mer pengar på utbildning. Vi hjälper bland annat till att utveckla läroplaner, bygga skolor, utbilda lärare och att öka kvalitén på undervisningen. Determinant62810PRINT. Ordfront magasin. Investera i tonårsflickor dynamit för utvecklingen. FN-rapport: Skillnaden i födelsetal har aldrig varit större. Storleken på världens familjer har krympt dramatiskt de senaste 50 åren i takt med att möjligheterna att planera barnafödandet har förbättrats.

FN-rapport: Skillnaden i födelsetal har aldrig varit större

Antalet barn per kvinna i världen är nu 2,5 i snitt. Men det finns väldiga utmaningar kvar i de fattigaste länderna, i huvudsak i Afrika söder om Sahara. Alltför många kvinnor och flickor saknar fortfarande rätten att bestämma över sina kroppar och sitt barnafödande. Sonen förklarar skillnaden mellan en rik pappa och en fattig mamma. Det här är guld. När föräldrar skiljs är det lätt hänt att barnen hamnar i kläm medan föräldrarna tävlar om att vara den bästa föräldern.

Sonen förklarar skillnaden mellan en rik pappa och en fattig mamma. Det här är guld.

En sådan situation är verkligen ingenting ett barn ska behöva utsättas för. Därför blev jag alldeles varm när jag läste om den här killen. Han utsätts för något liknande, speciellt från sin rika pappa som försöker att visa att han är den ”bästa föräldern” genom att köpa massor med grejer. Demokrati och ekonomisk utveckling Cemus140410. The quest to end poverty. PovRepCh11. Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet - Sida. Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet.

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet - Sida

Att vara fattig innebär också att lida brist på makt och röst. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på – mer än en fjärdedel av biståndet. Mänskliga rättigheter är universella, odelbara och beroende av varandra. Play / Global Ekonomi - Globalt utbyte - Frihandel och protektionism. Detnyaafrika. Kolonialismens konsekvenser – Jur kand Richard Langéen. Detta skrev jag till ett seminarium på historieutbildningen: Kolonialismen gav en mängd konsekvenser, både positiva och negativa, då som nu.

Kolonialismens konsekvenser – Jur kand Richard Langéen

Till kolonierna spred sig teknik, verktyg, medicinier, jordbruk, språk, utbildning m.m. Sedan kolonialismen har europeiska språk som afrikaans, engelska, italienska, portugisiska, franska och spanska varit utbredda officiella språk i flera afrikanska länder. GLOBALA MÅLEN - Globala målen. Global utveckling 1990 - idag. Tillgång till internet Antalet internetanvändare i världen har ökat med nästan 3 miljarder människor på bara 16 år, vilken otrolig utveckling!

Global utveckling 1990 - idag

Tack vare internet kan vi ta del av det som händer ute i världen, vi kan studera, sköta företag och kommunicera med våra vänner och familj när vi är utomlands. Det är ju jättebra att tekniken i världen går framåt, men nu måste vi se till att vi även kan nå de människor och de områden dit internet inte hunnit fram ännu. I Sverige använder ungefär 93 procent av befolkningen internet, medan i Moçambique är det bara 6,4 procent av befolkningen som har tillgång till internet. Ökad tillgång till internet betyder att människor kan få en bättre social och ekonomisk utveckling och därför är det viktigt att vi ser till att även människor som lever i fattigare områden får tillgång till internet. 90 procent av befolkningen i världens allra fattigaste länder saknar tillgång till internet.

PIM Vinstagårdsskolan: Få ut mer av Gapminder - 10 tips. Gapminder är en smått ovärderlig webbresurs för ämnen som matematik, SO och NO.

PIM Vinstagårdsskolan: Få ut mer av Gapminder - 10 tips

Den är utarbetad på initiativ av Hans Rosling och kan beskrivas som en grafisk "tabellbok" där de statistiska uppgifterna och deras förändring över tid presenteras i form av färgkodade cirklar, som verkligen levandegör fakta och statistik om länders demografiska, ekonomiska och historiska utveckling (bland mycket annat!). Gapminder har idag lanserat en uppfräschad version av sin sida och jag tänkte uppmärksamma det genom att tipsa om lite olika sätt att använda sidan i undervisningen.

Visa en variabel åt gången Gapminder presenterar data på en x-axel och en y-axel och den historiska utvecklingen visas som en "tredje dimension". Utmana fattigdomen. Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. 70 years and half a trillion dollars later: what has the UN achieved? ‘Why Greater Equality Makes Societies Stronger’ Richard Wilkinson and… Richard Wilkinson: Hur ekonomisk ojämlikhet skadar samhällen. The Girl Effect: The Clock is Ticking.

Biståndet måste få en annan inriktning. Biståndsminister Gunilla Carlsson har i anledning av avslöjanden om förskingring av svenska biståndsmedel i Zambia startat en diskussion om korruptionsproblematiken i det svenska biståndet. Att biståndsmedel ofta försvinner i korruption eller till och med göder korruption i många utvecklingsländer var länge en offentlig hemlighet. I princip alla i biståndsbranschen, såväl politiker som tjänstemän, forskare, konsulter, utredare och inte minst företrädare för olika frivilliga biståndsorganisationer, har sedan länge varit väl medvetna om denna problematik. Skälet till att det varit så tyst i frågan är förmodligen rädsla för att detta skulle skapa negativa opinioner mot biståndet, vilket också reaktionerna på Gunilla Carlssons utspel bekräftar.

Korruption i dess många olika former är emellertid bara en del av problematiken. World Happiness Report. 15 fascinating maps that will change the way you see the world. Ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf. Den rikaste procenten av jordens befolkning äger snart mer än resten tillsammans. Senare i veckan inleds World Economic Forum i Davos. Oxfams internationella vd Winnie Byanyima, som är ordförande vid mötet, beskriver utvecklingen som ett hinder i kampen mot den globala fattigdomen. I Sverige ökar klyftorna snabbast. - I början av 80-talet var Sverige världsmästare i jämlikhet. Det var förmodligen ett historiskt ögonblick.

Det finns inga andra exempel i världshistorien på ett demokratiskt land som haft så små ekonomiska klyftor. Att Sverige utmärker sig som det land som förändras snabbast syns tydligt om man jämför inkomstutvecklingen för den fattigaste och rikaste tiondelen av befolkningen de senaste 20 åren. Gapminder. Jämställdhet är nyckeln till utveckling. Demokrati kan minska fattigdom - Sida. Lokal demokrati kan öka fattiga människors möjligheter att förbättra sin livssituation. Sida stödjer olika samarbetsprojekt som ska främja medbestämmande på gräsrotsnivå, men för att nå resultat krävs ett genuint engagemang och lokalt ägarskap. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Hoppa till huvudinnehåll Wallenberg Scholars Humaniora & samhällsvetenskapWallenberg ScholarsGöteborgs universitet Korruption leder till sämre hälsa.

Korruption - Globalis.se. Åtta mål för en bättre värld. Jämställdhet och kvinnors roll. Allt detta är stora hinder för utveckling. Kvinnors potential utnyttjas inte tillräckligt i arbetet för utveckling. Men jämställdhet berör alla och handlar också om mäns och pojkars roller och attityder. Att bidra till att förändra attityder och beteenden genom att uppmuntra och stödja män och pojkar att ifrågasätta negativa föreställningar om kvinnor och de uttryck för manliga identiteter som är skadliga för kvinnor. Regeringen koncentrerar sina satsningar på kvinnors roll i utveckling på fyra områden: ekonomisk utveckling sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inklusive hiv/aids kvinnors politiska deltagande kvinnor och säkerhet Ekonomisk utveckling Att kvinnor får möjlighet att arbeta för rimlig lön eller med eget företagande på en mer rättvis och jämställd arbetsmarknad är avgörande för såväl kvinnors egen makt som för ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning.

Dilip Ratha: The hidden force in global economics: sending money home. Jacqueline Novogratz: A third way to think about aid. Andrew Mwenda: Aid for Africa? No thanks. Find out about poverty - WhyPoverty.net. 2014 Corruption Perceptions Index. You can now embed three different sizes of the above map in your site. Just click the size you want using the buttons below and copy the iframe code that appears in the box. Paste this into your site where you'd like the map to show up and voilà! Countries at the bottom need to adopt radical anti-corruption measures in favour of their people. To End Poverty, You Have to End Corruption  Corruption by topic - Poverty and development. Fattigdom, korruption och mänskliga rättigheter. I takt med att avståndet mellan rika och fattiga i världen ökar, går det inte att undvika att se sambandet mellan korruption, skatteundandragande och mänskliga rättigheter, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Vårt arbete mot korruption - Sida. Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Hela staden socialt hållbar. Skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan göteborgare ska minska. Alla vinner på en mer jämlik stad. Folkhälsa på karta. Country and Lending Groups. Hans Rosling: Let my dataset change your mindset. Hans Rosling: Let my dataset change your mindset. Hans Rosling: The magic washing machine. Hans Rosling: The best stats you've ever seen. WFP World Food Programme. Fakta om fattigdom - UNICEF Sverige. 40 Maps That Will Help You Make Sense of the World.

If you’re a visual learner like myself, then you know maps, charts and infographics can really help bring data and information to life. Maps can make a point resonate with readers and this collection aims to do just that. Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. A few are important to know, some interpret and display data in a beautiful or creative way, and a few may even make you chuckle or shake your head. What A Week Of Groceries Looks Like Around The World.