background preloader

Kollegialt lärande

Facebook Twitter

Lunchtime at Apple Park just got a whole lot more exciting □… Startskott för framtidens digitala lärande i skolan - Högskolan i Halmstad. Eleverna fick en fin lapp med sig hem med betyget | Nyheter. Lärare vittnar om att betygshetsen är stor bland elever från årskurs sex och framåt. Men en sjundeklass i Hudiksvall fick en väldigt speciell lapp med sig hem med terminsbetygen – något som uppskattas av såväl föräldrar som elever. – Det var ju så att det nästan kom tårar när man läste, säger mamma Eva, vars dotter Lova går på skolan. Svenska skolelever får sedan 2012 betyg från årskurs sex. Skolverkets egen utvärdering visar att betygen visserligen ökar elevernas motivation – men samtidigt ökar stressen. 46 procent av lärarna uppgav för Skolverket att de tidigare betygsättningarna gjort det lättare att upptäcka elever i behov av stöd, men åtta av tio lärare uppger samtidigt att eleverna är mer stressade efter betygens införande.

Men på skolor runtom i Sverige gör lärare och klassmentorer vad de kan för att hålla lågan uppe bland eleverna. Genom att peppa, uppmuntra, och försöka förklara vad betygen betyder – och kanske inte betyder. Som en påminnelse. Så här löd brevet till eleverna:

MALMÖ STAD

Lexplore. Kursportalen | En kursportal från Årstaskolan. DickPicLocator™ - Where was that dick pic taken? TÄNK OM – ANMÄLAN - programa. VIS I huvudet pa en digitalkompetent larare 2017. Aktuellt. Uppdaterad 141001Rektorer och förskolechefers arbete med att stärka förbättringskapaciteten. Aktionsforskningsprojekt med Lerums kommun 2014-2016.Läs mer här! Ledarskap i klassrummet - från teori till praxis.

I detta norska projekt ingår jag som internationell samarbetspartner. Läs mer om projektet här. Att organisera för skolframgång. Tillsamman med fil dr Maria Jarl har vi fått medel för att mellan åren 2011 och 2015 studera hur skolframgång kommer till i skolor och kommuner. Att stödja skolutveckling från förvaltningsnivån. Professional Learning Communities in an Extended Version. Leading for Learning: Implications for School Improvement. Tillsammans med Gunn Imsen och Lejf Moos beskriver vi de förändringar som skett i den skandinaviska enhetsskolemodellen under 1990-talet fram till 2014. Att organisera för skolframgång - Vetenskapsrådet. Trots att landets grundskolor verkar under samma regelverk och institutionella ramar finns det stora variationer mellan skolorna när det gäller elevernas resultat. Hur kan det komma sig att elevernas resultat varierar med vilken skola de går på?

Forskningen inom området visade tidigt att en stor del av variationen kan förklaras med elevernas socioekonomiska bakgrund, t.ex. föräldrarnas utbildningsnivå och hemmiljö. Men senare forskning har entydigt visat att faktorer knutna just till den enskilda skolan också har stor betydelse. I första hand har faktorer knutna till organiseringen av verksamheten på skolan pekats ut som betydelsefulla. 4 scenarier för framtidens skola | Grundskoletidningen. Hur ser framtidens svenska skola ut? När Kairos Future blickar in i sin spåkula hittar de fyra tänkbara skolor. Beroende på vilken riktning Sverige tar kommer skolan att utvecklas åt olika håll. Framför allt står vi nu inför två viktiga vägskäl, skriver Kairos Future i sin rapport Skola 2031. – Egentligen bör man vara försiktig med ordet ”vägval”. I själva verket är det flera saker – politiken, den allmänna ekonomiska utvecklingen och global konkurrens – som knuffar skolan i olika riktningar snarare än att någon väljer en viss väg, säger en av rapportförfattarna, Fredrik Torberger.

Den första skiljelinjen handlar om hur skolan prioriterar konkurrenskraft och självständighet i förhållande till mer sociala mål som gemenskap och tillhörighet. Båda inriktningarna är nödvändiga för att skapa lyckliga och friska människor, men hur skolan och samhället viktar dem har betydelse för skolans utveckling, menar Kairos Future. Fredrik Torberger förklarar: • Skilda världar • Napoleonskolan 2.0. Samhällsutveckling: Queen of Digital Competence for life – Linda Mannila | edtech4change. Linda Mannilas vision är ett samhälle där alla medborgare, oavsett ålder, kön och yrkesbakgrund, besitter en grundläggande digital kompetens och känner sig delaktiga fullt ut.

Genom Make IT Finland skapar hon mötesplatser mellan människor och teknik. Dit är alla välkomna för att få kännedom om och utforska digitaliseringens olika ansikten. – Digitaliseringen förändrar allt och alla berörs. Make It Finland är en ideell förening som vill ge alla likvärdiga möjligheter att delta aktivt och ansvarsfullt i ett allt mer digitaliserat samhället. Vi ser det som vår uppgift att tillgodose och uppmuntra det intresse och inte minst behov som finns.

Syftet är att minska klyftorna mellan dem som kan och inte kan, stödja individer i olika åldrar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och samtidigt även stärka grunden för framtidens innovationer inom olika områden berättar Linda Mannila. Mannila är en av de drivande krafterna i projektet. . – I vissa sammanhang är ointresset för teknik så påtagligt. Framgångsfaktorer för strukturerat och systematiskt arbete med bildstöd inom skolan. De som följt skollogopedbloggen ett tag vet att inlägg kring systematiskt och strukturerat arbete med bildstöd inom skolan är ett återkommande ämne. Men hur gör man egentligen för att få till det här arbetet på skolan? Jag har identifierat några framgångsfaktorer som jag tänkte dela med mig av: Om bildstödet ska kunna ge det stöd som behövs i skolan behöver det vara anpassat till verksamhetens innehåll. Inom till exempel grundskola så finns det stort behov av bildstöd för avancerade ämnesspecifika och ämnesövergripande begrepp och andra abstrakta begrepp och då behöver man ha en gemensam symbolbas som har detta.

Detta har jag skrivit mer om i inlägget Använd bildstöd från widgit tillsammans med din egna layout – konkreta tips på hur du kan göra Mycket bildstödsmaterial kan göras gemensamt och delas med sig av. För att det ska bli bilder som stöd och inte bilder som stör krävs en god kunskap hur, när och varför man arbetar med bildstöd. Sharing is caring! Knowledge in a Digital World – Google, fejknyheter, nätmobbing och algoritmer. Projektet Kunskap i en digital värld bjöd in till en eftermiddag om tillit, trovärdighet och relevans på webben. Evenemanget, som gick under rubriken ”Kunskap i en digital värld: resultatdialog och debatt”, hölls på LUX och var en del av 350-årsjubileets vetenskapsvecka ”Det digitala samhället”. Inför en fullsatt sal, med blandad publik i alla åldrar, lyftes frågor kring hur information söks, används, kommuniceras och utvärderas på nätet.

Projektledarna Olof Sundin och Erik J Olsson inledde med att berätta om projektet och de olika ämnen som undersökts inom ramen för det. Sex presentationer följde som visade på projektets bredd och samhällsrelevans. Rasmus K. Rendsvig presenterade sin undersökning om hur felaktiga förväntningar påverkar acceptansen för nätmobbning, när ungdomar förutsätter att nätmobbing förekommer mer än vad det faktiskt förefaller att göra. Kristoffer Ahlstrom-Vij diskuterade fejknyheter, varför skitsnackaren är värre än lögnaren och hur skitsnackaren kan avväpnas. Education - IT and Deployment - Apple. And Explain Everything – Showbie. Showbie allows teachers to integrate their favourite platform and their favorite apps into their classroom.

One example of such a combination is how Showbie works with Explain Everything. Getting to the Core of Learning Ever had a project that required students to spend lots of time gathering materials? Nobody likes busy work. You can use Explain Everything and Showbie to bypass the busy work so that learners spend more time learning. Joe Moretti, an independent learning consultant in the U.K, uses Showbie and Explain Everything together regularly. His ideal solution for planetary modeling with in the elementary school classroom puts students in orbit with excitement. Asynchronous Student Conferencing Research shows that few things are as impactful as formative feedback directly from a teacher to a student. With Explain Everything you can narrate the feedback you give to students in a screencast of your review of their work, and then share that screencast with them through Showbie. Utbildning - It och driftsättning - Apple (SE) Newsroom - Apple. 8 Keys to Designing Tomorrow’s Schools, Today.

For the past 20 years, we have worked as teachers, administrators and advisors in public schools around the country. And we’ve traveled meeting with thousands of school leaders, teachers and students, listening to their experiences, both good and poor. Those experiences have sharpened our desire to prepare this generation of students to become successful citizens in a global society by putting to rest the weary industrial model of education and shifting to a more personal approach.

This is hardly some idealistic, utopian dream. Based on all that is known about how students learn, the predictions for the world they will face after graduation and the vast disparities of opportunity and privilege that have existed for centuries, we believe that continuing to use a traditional, one-size-fits-all approach to teaching and learning amounts to educational malpractice.

Key #1: Leadership and school culture lay the foundation Key #2: The learning experience must be redesigned and made personal. Skolledare i en digitaliserad värld – Att leda lärande. ”Digitaliseringen är inte något digitalt” | Lärarnas tidning. Alla säger att skolledaren är viktig, ja helt avgörande för att digitaliseringen i skolan ska lyckas. Men hur gör man rent konkret? Det ville Malin Frykman visa och skrev därför en bok för att dela sin bild av processen. Med sig in i boken tog hon sina tidigare erfarenheter – som rektor på en en-till-en-skola, som regional skolutvecklare och som utvecklingsledare. – Digitaliseringen är inte något digitalt. Det handlar helt enkelt om att leda en förändringsprocess, inte om ett IT-projekt. När samhället blir alltmer digitalt måste skolan vara i takt med samhället. Börja arbetet med att skapa en samsyn på skolan utifrån styrdokumenten om vad som är skolans uppdrag. Så lyckas du med digitaliseringen Konkreta råd till skolledare Stödmaterial finns på: skolledareiendigitalvarld.se Malin Frykman har sett några gemensamma nämnare för skolledare som lyckas väl.

. – Man måste inte kunna allt, men man ska våga vara lärande ledare och våga göra fel. Didaktorn: Inkludering av särskoleelever - UR Skola. Medieforskarna – Svenska bloggar om medier, journalistik och kommunikation på ett ställe. Verktyg för framåtsyftande återkoppling. The Padagogy Wheel Swedish V5 - In Support of Excellence. 20. Skolengagemang by Kreativ Välfärd. Umeåentreprenörer erbjuder digital praktik. Carin och Per studerar Internationell säljare och marknadsförare vid Folkuniversitetet i Umeå och genomför sin tremånaders praktik på Webbexpressen. Alice Pherson, Alice PH Kommunikation & design Ann Tavelin, Base Media Norr AB – Vi träffas fysiskt en gång i veckan för att stämma av. Resten är upp till dem själva, säger Alice Phersson, som driver projektet Webbexpressen tillsammans med Ann Tavelin.

De har varsin webbyrå. Initiativet, att ta emot digitala praktikanter, ger studenterna möjlighet testa ett nytt arbetssätt som digitala entreprenörer. – När man inte har ett eget kontor kan det bli svårt att ta emot praktikanter och att göra det digitalt är en bra lösning. Studenterna får välja arbetstider och plats. . – Det är första gången vi testar det här. . – I dagens digitala samhälle är det ett fantastiskt sätt att jobba på. . – Från vår sida förväntar vi att studenterna tar hela marknadsföringsbiten av projektet i sina händer; att göra marknadsanalyser, planera och genomföra. Koda i skolan – Kodboken. SETT – Det moderna och innovativa lärandet. 4 hårresande saker som Google vet om dig. Google kanske vet mer om dig än du vet själv. Som IDG News skribent skriver så beror det säkert inte bara på hur mycket kunskap Google har om dig, utan även på hur bra eller dåligt ditt minne är. Google samlar hur som helst in mängder av data om användare av företagets tjänster, speciellt när de är inloggade på sina Googlekonton.

Och det handlar om detaljerade uppgifter, som exakt hur många mejl du har skickat. Här är 14 exempel på saker som Google vet om dig och som du kan se själv via ditt Googlekonto. 1. Fullständig historik över alla röstkommandon du avgett till Googletjänster, inklusive de faktiska inspelningarna. 2. Läs också: Facebook böjer sig för myndigheterna och slutar samla in data från Whatsapp 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Läs också: Forskarlarm: Wearables säljer ut dina hälsodata 12. 13. 14. Kursportalen | En kursportal från Årstaskolan.

Program manualer

Webbinarium om skolans digitalisering. Titta på webbinariet Programpunkter Peter Karlberg: om nationella strategier Lars Lingman: om att leda digitalisering Olof Andersson: om förändringar av styrdokumenten Jessika Paulsson: om kompetensutvecklingsresurser Webbinariets powerpointpresentation (pdf) Skolans digitalisering (2,9 MB) Frågor och svar under webbinariet Vad innebär egen utrustning i detta fall? Vilka räknas som personal i grundskolan? Hur långt fram i tiden är det innan NP blir digitala?

När väntas beslut tas? När beräknas kommentarmaterialen till förändringarna i kursplanerna komma? Kan man redan nu se föreslagna förändringar i kursplanerna? Varför inga förslag för ändringar i bild och musik? Det står att den skall gälla från 2017-2022 och då bör det väl vara dags att ta beslut snart? Det kommer krävas en ENORM kompetensutvecklingssatsning för att detta ska gå. Kommer webbkurs om programmering att ligga under lärportalen när den publiceras? Är det bra att alla elever har datorer eller surfplattor?

Torkel Klingberg: Så tränar du dina elever till bättre resultat. Åsa Fahlén: Glöm inte bort de erfarna lärarna. Det ska bli lättare för lärare att forska. Samtidigt ska skolforskning flöda smidigare mellan lärosäten och klassrum. Därför satsar regeringen 15 miljoner kronor under 2017, 20 miljoner nästa år och därefter 30 miljoner kronor om året. – Tanken är att vi ska ha forskarutbildade lärare som bedriver forskning och att fler ska kunna ta del av den forskning som finns, säger Helene Hellmark Knutsson till Skolvärlden. Samtidigt ska fler lärare få möjlighet att forskarutbilda sig. Därför inleds ett arbete där Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet ska starta upp och driva forskningsprojekt tillsammans med kommuner och friskolor. Samtidigt tillsätts en utredning som ska undersöka hur praktiknära forskning kan organiseras på ett långsiktigt vis.

Förebilden kommer från vården, där läkare och sjuksköterskor bedriver forskning parallellt med eller inom sitt arbete. – Många läkare bedriver klinisk forskning samtidigt som de är praktiserande läkare. Surfa intelligent – Hjärnexpertens bästa tips. InspirationDrömmer du om en mer effektiv företagsvardag? Då kan det vara dags att kika på hur proffsen gör när det gäller fokus och effektivitet och hur vi hantera slösurfet i sociala medier. I en nyligen lanserad rapport, Svenskarna och Internet 2016, framgår det att vi i genomsnitt använder internet 24 timmar i veckan. Drygt 9 av dessa är via mobilen. Av dessa 24 timmar – hur många är effektiva sådana, där du sluter nya avtal, säljer mer av din produkt eller tjänst? Katarina Gospic har koll på hjärnan. Katarina Gospic som är entreprenör och har en bakgrund som hjärnforskare, svarar på frågor kring effektivitet och hur vi kan hantera slösurfet i sociala medier. Proffspresterarna: hur använder de tiden på ett effektivt sätt? De som presterar på topp har 3 fokuspass à 90 minuter, det vill säga de arbetar fokuserat 4,5 timme om dagen.

Hur använder proffspresterarna sociala medier? Under fokuspassen: inte alls, och det för att öka upp möjligheten till fokus och koncentration. Pojken sliter av 15-åriga flickans bh – då ser mamman rött och tar en klockren revansch | Newsner. Surfa intelligent – Hjärnexpertens bästa tips. Uppdrag till Statens skolverk om nationella skolutvecklingsprogram.

Lärportalen. Lärportalen. Åsa Fahlén: Glöm inte bort de erfarna lärarna.