background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Quick fix till språkutvecklande undervisning. Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er.

Quick fix till språkutvecklande undervisning

Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Tips till skolbibliotek om mångspråkigt bestånd. Böcker på arabiska.

Tips till skolbibliotek om mångspråkigt bestånd

Foto: Montserrat Arias Analysera nuläget och planera Förankra dina planer på att göra skolbiblioteket mer mångspråkigt. Börja hos skolledningen.

Skolinspektion

Sprakpolicy for backahagens skola 150312. Det språkmedvetna klassrummet. Jag har arbetat mycket med SvA-elever och det är en erfarenhet som har berikat mig som lärare på så sätt att jag har fått individualisera min undervisning – jag har varit planerad upp över öronen och vridit och vänt på mina planeringar.

Det språkmedvetna klassrummet

Jag har fått en språkmedvetenhet som hjälper än idag även om jag undervisar elever med svenska som modersmål. Inlärningen är detsamma. Jag har hittat mycket av min inspiration hos Pauline Gibbons ”Stärk språket stärk lärandet”, Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring ”Låt språket bära” samt Skolverkets ”Greppa spårket”. Cirkelmodellen. Spra kutvecklingsplan Gemensam del. Checklista sprakutvecklande arbetsomrade. Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas. Tema språk och språkutvecklande undervisning. Jag har haft möjlighet att denna vecka först besöka Skolforum för att sedan vara en dag på SETT Syd.

Tema språk och språkutvecklande undervisning

Jag gick på en del föreläsningar och när jag nu summerar mina dagar inser jag att alla föreläsningar på ett eller annat sätt hade med språk och språkutvecklande undervisning att göra. Intressant! Kanske har det att göra med att jag själv tänker mycket på hur jag i min egen undervisning kan arbeta för att stimulera elevernas språkutveckling. För huvudman och rektor.

Denna text riktar sig direkt till skolhuvudman och rektor.

För huvudman och rektor

Den är en sammanställning av information, som finns under sidorna i menyn Nyanlända elevers lärande.Lärarnas och annan skolpersonals kompetens är avgörande för ett framgångsrikt mottagande av nyanlända elever. Alla lärare behöver ha kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildningen bör utgå från elevens delaktighet, såväl socialt som pedagogiskt. Vem gör vad? Språkutvecklande arbete i ettan. Detta läsår arbetar jag i årskurs ett och det är åter dags för det spännande arbetet med den tidiga läs- och skrivutvecklingen.

Språkutvecklande arbete i ettan

Begreppsmaskin. Cirkelmodellen. Språkutvecklande arbetssätt i skolan inkluderar alla oavsett bakgrund. - Hur ska du kunna förstå innehållet och hur du ska använda innehållet om du inte förstår orden?

Språkutvecklande arbetssätt i skolan inkluderar alla oavsett bakgrund

Säger grundskolläraren Susanna Sjöstrand. Hur får du alla elever att veta vart ni ska, vilket som är målet? Ett sätt är att arbeta språkutvecklande. Språkutvecklande arbetssätt i skolan inkluderar alla oavsett bakgrund. Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no. Vässa språket är namnet på Origos tema om vikten av att undervisa om språket i ämnesundervisningen.

Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no

Stärk språket Stärk lärandet. Scaffolding Language, Scaffolding Learning - Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Gibbons, Pauline Hallgren och Fallgren, tredje upplagan, 2013.

Stärk språket Stärk lärandet

Hur ska man som lärare arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum? Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3) Vilket stöd behöver eleverna för att lyckas bra i sina ansträngningar med olika skrivuppgifter?

Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3)

Det är en av de frågor som Cirkelmodellen vill kasta ljus över. Med en genomtänkt och strukturerad arbetsgång vägleds eleverna genom en rad förberedelser inför det egna skrivarbetet. Vi berättade om metodikens fyra faser i del 2 av denna artikelserie. Via de tre första faserna enligt Cirkelmodellen blir eleverna steg för steg lotsade över till att skriva egna texter i fas fyra. Genom den direkta kopplingen till det gemensamma förarbetet kan elevernas egna skrivande sedan bli effektivt och framgångsrikt. Språkutveckling med hjälp av metoden Reading to Learn. Alla skolans ämnen har ett eget språk. Även texterna i de olika ämnena ser olika ut och tillhör olika genrer.

En labbrapport i kemi är inte uppbyggd på samma sätt som ett recept i hemkunskap. Och ordvalen ser väldigt olika ut. Textat och klart! Tema Modersmål - Skolverket. Genreplanscher. Skillnader sv sva Lgr11. Spra kutvecklingsplan Gemensam del. Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska. Hejsvenska.se Den här sidan är från Komvux Malmö Södervärn och är för nybörjare. Man väljer vilket tema man vill arbeta med men gången inom varje tema är bestämd och man måste klara av ett moment innan man går vidare till nästa.

Nu finns möjligheten att installera hejsvenska.se på datorer för användning utan internet.Windows versionen Digitala spåret "Digitala spåret är ett projekt som har utfört av lärare på Botkyrka vuxenutbildning. Projektet avslutades 2007, men vi fortsätter i mån av tid att hålla sidan uppdaterad. " Kardia lärande "Här hittar du olika former av pedagogiskt material, digitalt och för nedladdning. Språkliga mål. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna.

Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan. Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö. Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. Anette har dock utvecklat ett särskilt intresse för matematik. Efter att ha deltagit i en forskningscirkel på FoU Malmö-Utveckling är hon nu verksam som matteutvecklare i skolområdet. Anette och Jenny har haft sin 2:a sedan förskoleklass. Arbetsgång. Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång.

Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg. Möte 1 Enskilt arbete inför mötet. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. Texttyper.

Här nedan kommer min vägg för de olika texttyperna med exempel på varje typ av text. Jag gjorde dessa till detta blogginlägg Svenskläraren tolka begreppen genrer respektive texttyper om du vill läsa mer. Handledning Lyft spra ket lyft ta nkandet. Cirkelmodellen. Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem. Språkutvecklande arbetssätt.

Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Språket i ämnet i Lisetten 3/2014. Lisetten nummer 3/2014 kom ut idag och är tjockare än någonsin. 36 sidor fulla av aktuell och intressant läsning om ämnet svenska som andraspråk. 2003 3 Hajer. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling i ämnena.

Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner. Att tänka att lektionen ska fokusera på språkutveckling och innehålla inslag av bedömning för lärande har verkligen gett mig en helt ny arsenal av undervisningsmetoder. Att jag känner till genrepedagogik och Dylan Williams fem nyckelstrategier har hjälp mig att skapa lektionsaktiviteter som verkligen utmanar och utvecklar mina elever. Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik. När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna.

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. Bilaga_5.pdf. Återgivande genre. Vad är genrepedagogik? Alla sammanhang har sitt språk. Språkutvecklande arbetssätt. Pdf2573. Matris. Checklista sprakutvecklande arbetsomrade. Från tal till skrift. Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar.

Språkutvecklande arbete med begrepp. Läslyft pågår! Att utveckla sitt skrivande. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi. Språkliga mål. Lenas Språkblogg. Handledning Lyft spra ket lyft ta nkandet. Att tydliggöra språkliga mål. STA RK SPRA KET STA RK LA RANDET skolan.