background preloader

Ny i svenska skolan: Att tydliggöra språkliga mål

Ny i svenska skolan: Att tydliggöra språkliga mål
Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna. Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Det finns väl inget som heter så i våra styrdokument? Och det gör det kanske inte. Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Under läsåret 2013/2014 har jag fått möjlighet att leda en språkutvecklingsgrupp på min skola och vi hade vår sista träff förra veckan. Eftersom jag inte har tid att föreläsa när vi träffas i språkgruppen valde jag att "flippa" mina föreläsningar där jag pratar om språkliga mål. Så, vad är språkliga mål, hur identifierar man dem och varför ska vi göra detta? ps. Related:  sezenmert

Formativ bedömning – glöm inte det andra benet! Formativ bedömning kan sägas vila på två ben. 1) Det första benet, med eleven som agent, handlar om att synliggöra vad som ska läras och att som lärare stödja lärandet genom att ge kontinuerlig feedback. Här handlar det främst om att eleven ska agera utifrån till exempel feedback. 2) Det andra benet, med läraren som främsta agent, handlar om att lärare söker återkoppling från eleverna för att ta reda på hur det går i undervisningen för att få ett bättre underlag för fortsatt planering och undervisning. Här är läraren främsta agent, som ska agera utifrån gjorda kontinuerliga bedömningar. Båda benen framgår även av Dylan Wiliams definition: “An assessment functions formatively to the extent that evidence about student achievement elicited by the assessment is interpreted and used to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions that would have been taken in the absence of that evidence.” (PS.

Språket i alla ämnen Jag och min kollega Maria Lachan från Ludvigsborgsskolan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt. Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna. Det kan till exempel vara att kunna: (Tack Anna Kaya för bilden!) Angående alla dessa begrepp fick jag en klok kommentar i FBgruppen Svenska som andraspråk För att eleverna ska klara av de språkliga kraven behöver vi i skolan undervisa explicit även om dem. Stödmaterial Skolverket har tagit fram ett utvecklingspaket för att stödja lärare i alla skolans ämnen att arbeta såväl språk- som kunskapsutvecklande.

8 Questions Teachers Should Ask When Giving Assessments In a blog post earlier this year, Justin Tarte offered 10 questions to ask yourself before giving an assessment. In a four part blog series, we identified five characteristics of quality educational assessments. In my blog post here I thought it would be interesting to do a mash-up of the two and provide those questions I’d ask myself about prior to giving an assessment. 1. Purpose and use top the list when it comes to assessment. 2. This is the essence of consequential relevance. Of course if we’re talking about formative assessment practices – the day-to-day and minute-to-minute kind – then the assessment is not one of learning, but for learning. 3. Research shows that when students help develop questions for an assessment, and have a deeper understanding of what they are expected to learn before they take the assessment, they take a greater responsibility of their own learning. 4. 5. 6. 7. 8.

Ämnesmål och språkmål | Helén i skolan När barnen fått nosa lite på vårt aktuella tema så tar arbetet med att att presentera målen för arbetet fart. Först formulerar jag ämnesmål och språkmål för arbetet och därefter är det dags att få med barnen i planeringsarbetet. Barnen gör målaffischer med bild och text över arbetsområdet. Så här ser vårt planeringsarbete för temat Kroppen ut: Ämnesmål No Eleven kan beskriva några av människans kroppsdelar, sinnen och deras funktion och samband. Utifrån egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa, resonerar eleven om hälsa och ohälsa. Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. So Eleven kan samtala om livsfrågor med betydelse för eleven. Språkmål Skriva: Du ska få delta i att formulera en skriftlig beskrivande text. Tala: Du ska få delta i att framföra en muntlig beskrivande text. Läsa: Du ska delta i att läsa faktatext om kroppen då vi börja med en bildpromenad i texten, läsa alla rubriker och ställa frågor till texten.

Svenska B Läs igenom dikten flera gånger! Skriv gärna ned ditt spontana intryck av den (de tankar den väcker). Slå upp svåra ord, begrepp och annat som är oklart, till exempel mytologiska figurer! Fundera över titeln - vad säger den? Ger den ledtrådar till vad texten handlar om? Ta reda på lite om diktens bakgrund. 1. 2. 3. På vår biologilärare öste vi all vår rädsla, all vår skräck, allt vårt skolhat (Siw Wideberg) Uttrycks känslan snarare indirekt - genom bildspråk, ordval eller på annat sätt? Här slogs en dörr en gång igen för sista gången mellan två, som borde varit vänner än. Blandar författaren olika sätt att få fram känslan i texten? 4. 5. 6. 7. Stilfigurer Stilfigurer använder man för att levandegöra och förbättra tal, dikter, debattartiklar, berättelser, romaner... 1. 2. 3. 4. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans, någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly Någonstans o någonstans... 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Språket är nyckeln! Vilket språkmål hade du för din senaste lektion? Alltså, vilket uttalat mål hade du för just språket i din undervisning i matematik, kemi, samhällskunskap, historia och så vidare? Va? Hade du inte något sådant mål? Oj, då! Jag twittrade iväg en länk igår om Skolverkets kommande språklyft. Jag har ett eget exempel på hur viktigt det där med språkmål i undervisningen för eleverna. Jag höll min lektion. Jag tappade helt fotfästet. Det tog ett tag för mig att förstå att så här såg det ut i den här klassen (och i så många andra klasser i Sveriges skolor). Jag talade rätt mycket med mina lärare om den här incidenten efteråt. Ett resultat av denna sekvens var att vi valde att starta ett språkutvecklingsarbete på skolan. Så, återigen ställer jag frågan. Sätt dig själv in i situationen. Språket är nyckeln för våra elever. Du får inte säga något annat än ok. Ta ditt ansvar. Edward P.S.

appar.pdf Blås nytt liv i Powerpoint Har du också tröttnat på Powerpoint och upplever att det är ett ganska stelt och dött redskap? Fick en energikick av Åsa Kronkvist som visade mig hur jag kan använda PowerPoint på ett nytt sätt i undervisningen. Kolla in denna film och är du inte lika peppad som jag efter den, kommentera gärna så jag får se hur du upplevde tipset. Relaterade iPad och reumatism? Jag fick ett uppdrag av en specialpedagog att titta på appar och webbsidor för en elev med barnreumatism. I "Allmänt"

Presentationer och redovisningar - Monicas tankar om IKT i skolan Elever skall i olika sammanhang göra muntliga framföranden för att redovisa sina inhämtade kunskaper eller lära av varandra. I min klass har vi arbetat med detta på många olika sätt. De har gjort Powerpointpresentioner, pjäser, traditionella redovisningar och mycket annat, här kommer lite hur jag och mina elever tänker om detta. Powerpoint Powerpoint är ganska populärt men kan bli lite tråkigt om det är utan ljud och bild när det är många som skall redovisa under kort tid. Jag har även lärt mig hur man kan skapa egna mallar genom mitt twittrande med Tove Andersson, en duktig IT-pedagog i Lysekil. Blås nytt liv i Powerpoint Vi filmar muntliga redovisningar När eleverna redovisar traditionellt med väggplansch eller liknande brukar jag eller någon elev numera filma och ibland lägga in i vår lärplattform Hjärntorget så eleverna kan titta, höra och lära av sig själva. Pjäser Prezi Andra alternativ: Cool tools for schools

Related: