background preloader

Läsa & skriva

Facebook Twitter

Copying Print Handwriting - WorksheetWorks.com. Våga stanna i faktatexten. ”Faktatext – sånt som är sant, såklart! Det vet väl alla? Texter som handlar om djur, platser eller människor. Om man vill veta något typ..” Så beskriver en elev i årskurs vad faktatext är. Enkelt – eller? Det är många delar som behöver medvetandegöras och tränas när elever introduceras för faktatexter. Kanske låter det tjatigt men igenkänning ger så mycket – speciellt till våra elever som behöver extra anpassningar. Vi har tillbringat många veckor för att bekanta oss med faktagenren. Titta och jämförEleverna har två och två fått titta på en faktabok och en skönlitterär bok. När eleverna suttit i par gör vi ett dokument via projektorn där vi sorterar in de olika egenskaperna under rubrikerna fakta och skönlitteratur. Läs och sortera Vi har högläst den underbara boken ”krama aldrig en humla”. Citat ur boken: Krama aldrig en humla Läsläxa kopplad till fakta – förberedande för skrivuppgiftFör att bli en hejare på faktatexter krävs mycket bekantskap med just faktatexter.

Faktatext – cirkelmodellen. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Efter att vi fokuserat på återberättande texter (se inlägg återberättande text) så går vi nu vidare och tittar på faktatexter.

Vi följer liknande arbetsstruktur när vi introducerar textgenrer för att den igenkännande faktorn gynnar flertalet elever. På väggen finns informationen eleverna behöver. Dessutom finns laminerade kort för olika genrer som stöd vid deras skrivande. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Återberättande text. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Vi har börjat med återberättande texter och eleverna uttrycker en glädje av att se hur de har utvecklat sina texter bara på några veckor.

Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Fas 3 – Skriva gemensam text Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp. 1:1 Kunskap om ämnesområdet Vad är en återberättande text? 2. Här är uppgiften ”dina, mina ord”: minadinaord 3. Svenska Alexanders unika illustrationer är som tagna ur en dröm. Nu hyllas han av tusentals. | Newsner. Lärarhandledningar | Josef Sahlin. Höstterminens skrivprojekt i åk 1. Under hösten har vi i åk 1 haft några pågående skrivprojekt. Från början har jag försökt inspirera till skrivande genom spännande händelser, till exempel kring vårt mystiska ägg.

Vi har återberättat händelseförloppet kring ägget, hur det plötsligt hamnade hos oss och hur det till slut kläcktes. Mer om vårt mystiska ägg kan ni läsa genom att klicka på länkarna nedan. Mysteriet kring ägget Gemensamt skrivande och funderingar kring vad som finns i ägget Vi ställer frågor om äggets innehåll Ägget kläcks! En läsbro introducerades tidigt för att eleverna skulle få en känsla för berättelsestrukturer. En planering av berättelsen om ägget gjordes i läsbron. När väl ägget hade kläckts, ugglan fötts och direkt skickat ett brev till eleverna, uppstod det ett ivrigt brevskrivande till ugglan. Ugglan är nu som en familjemedlem hos oss och det har blivit populärt att sitta på mattan och läsa böcker för den! Under senare delen av höstterminen har vi haft ett sagoprojekt. Fas 3: Skriva en gemensam text. Att lära barn läsa - Mia Kempe. Yngste sonen har precis börjat ettan i höst och tänk, trots att jag har en trea i år, har jag ändå möjlighet att på nära håll få ta del av det under som sker när ett barn lär sig att läsa.

Vad fantastisk vår hjärna är som klarar av att koppla symboler till ljud, och sedan koppla ihop ljuden till ord och meningar. I detta blogginlägg kommer jag fokusera på den första läs- och skrivinlärningen i skolan. För några år sedan vidareutbildade jag mig inom ämnet och jag tänkte lite kort berätta om vad några läsforskare anser vara grunderna för en lyckad läsinlärning. Jag tänker också berätta hur jag brukar starta upp min läs-och skrivundervisning i ettan. Vad säger då läsforskare att eleverna behöver kunna för att lyckas med läsinlärningen? Enligt många är barnets fonologiska medvetenhet (att kunna koppla ihop språkljud och bokstäver) viktig.

Det finns också ett visst samband mellan bokstavskännedom och tidig läsdebut. Alfabetssången går både bra att sjunga och göra rörelser till. Totally Tots ~ Now I Know My ABCs. Storybird - Artful Storytelling. Learn On The Go Letter Hunt. Since my son was tiny I have pointed out letters, signs, colors… now that he is too big and I am too pregnant to have him in the Ergo we still play this game.

It’s a simple letter hunt. Today we went for coffee ( apple cider) and found lots of letters along the way. The small pad we used fits easily in my purse and also serves as a doodle pad if he’s getting antsy while we are out. Gather your materials. You will need a pencil , a marker, and a pad of paper. Write the alphabet on your pad with your marker. A fun variation would be to take pictures of the letters, print them off and make a poster or book. Look and Find Books All links in our book sections are affiliate links. Animalia by Graeme Base is iconic in teaching circles, you can loose yourself for hours in the detailed illustrations. In the Town All Year ‘Round by Rotraut Susanne Berner is amazing. Clay Quest Minis: Search for Shapes! By Helen Bogosian is a big hit with my son and me!

Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar. Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Hit hör fonemisk medvetenhet (att förstår hur språkljud och bokstäver hänger ihop; främst i muntliga sammanhang), bokstavskännedom och syntaktisk förmåga (förmåga att sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang). Små barn behöver också utveckla sitt ordförråd, träna sig att fokusera på uppgifter - uppgiftsorientering - och utmanas kognitivt i sitt tänkande om texter som läses högt för dem.

Hejskolan attgaiettan bonusmaterial lasloppa.

Läsförståelse

STL.