background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Gissa leksaken. Åh vad leksaker är roligt!

Gissa leksaken

Det tycker eleverna i min årskurs ett. På ett klassråd tog de upp att de vill ha leksaker med sig till skolan. Vi samtalade om varför de inte får ha med sig leksaker varje dag men vi hittade en lösning genom att eleverna föreslog en leksaksdag. På måndagen fick eleverna i läxa att välja en leksak hemma, fundera på varför de vill visa just den och träna på att muntligt kunna berätta för klasskamraterna. Ramar. Leksaksdag1. Funderingsboken - tankar och samtal om stort och smått. Hejskolan attgaiettan bonusmaterial lasloppa. Pre-Cursive Handwriting Practice. Practice writing words in slanted print (pre-cursive) This page allows you to create a worksheet of text for pre-cursive lettering practice.

Pre-Cursive Handwriting Practice

Enter the text you want to be on the page in the large box below, and it will be rendered using slanted, slightly stylized print lettering. This worksheet is still under development. Some symbols and non-English letters are not yet supported, but will be in the future. Additional features (arrow hints, colors, etc.) will be coming soon. Bilaga_5.pdf. Utvärderingsmall .docx. Checklista fyra sprakfardigheter. Språkutvecklande arbetssätt » Faktatext och cirkelmodellen. Jag och min kollega har pratat om hösten, läst årstidsboken och diskuterat vad som växer på hösten samt vilka djur som är vanliga då.

Språkutvecklande arbetssätt » Faktatext och cirkelmodellen

Vi har gjort en tanketavla och eleverna har fått ställa frågor kring vad de vill veta om hösten. Detta sattes upp i klassrummet. Därefter samlades båda parallellklasserna och fick skriva på en lapp vad de ville veta mer om, djur växter eller årstiden hösten. Eleverna delades sen in i en växtgrupp, en djurgrupp och en höstgrupp. Eleverna fick samla information via böcker och internet om sitt ämne. Fem strategier för läsning av faktatexter.

Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)?

Fem strategier för läsning av faktatexter

Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. Att arbeta med faktatexter. När mina elever gick i årskurs 1 arbetade vi gemensamt och parvis med att skriva enkla faktatexter om flyttfåglar och stannfåglar.

Att arbeta med faktatexter

Vi använde tankekartan som stöd i skrivarbetet under årskurs 1 och de flesta eleverna använde den självständigt. För några barn var tankekartan däremot otydlig och de förstod inte vilka ord som var viktigast – nyckelorden. Att läsa faktatexter - Adrienne Gear (with images, tweets) · Anna_Kaya. Bilaga_5.pdf. Infografik2. E471016701.pdf. Sagolådor - folkhalsan.fi. Frekvord_alla.pdf. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Spökskrivning ger motivation och självförtroende. Att barnen känner sig som "läsare" och "skrivare" är viktigt för självförtroende och barnens vilja att börja läsa och skriva.

Spökskrivning ger motivation och självförtroende

179232-1_102763_Livet_i_bokstavslandet. ▶ The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore. Kommunikation, läs- och skrivutveckling: Reciprok undervisning - modell för läsförståelse. Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT)utgår från forskarna Palinscar & Browns studier.

Kommunikation, läs- och skrivutveckling: Reciprok undervisning - modell för läsförståelse

Böcker

Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar.

Hur lär man barn att läsa?

Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Hit hör fonemisk medvetenhet (att förstår hur språkljud och bokstäver hänger ihop; främst i muntliga sammanhang), bokstavskännedom och syntaktisk förmåga (förmåga att sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang). Tungan rätt i mun: Kroppsspråk. Sadia träffa retorikcoachen Elaine Eksvärd (född Bergqvist) som visar hur Saidas kroppsspråk avslöjar tankar och känslor utan att hon säger använder ett enda ord.

Sadia får också träffa clownen Manne som hela livet använt sig av kroppsspråket för att få en publik att lyssna på det han vill berätta. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. HittaSpraket_web.

Skrivinlärning

The seven messages of highly effective reading teachers. In 1982, the late, great NZ reading researcher Marie Clay identified a group of children having difficulty learning to read as “tangled tots (with) reading knots”.

The seven messages of highly effective reading teachers

She was referring to children who, despite having no condition that potentially affected their ability to learn, didn’t seem to benefit from reading instruction. She hypothesised that such children “had tangled the teaching in a web of distorted learning which blocked school progress”. I’ve met many such children (and their teachers) during five decades of anthropological research in hundreds of classrooms. There were also classrooms which either didn’t have “tangled tots” or, if they did, had more success in untangling their “reading knots”. When I looked more closely at these “non-tangling” classrooms I discovered they had something in common. So far I’ve identified the following seven messages. 1. Teachers communicated this in many ways. 2. This was another dominant message in these classrooms.

Läsinlärning

En läsande klass. Tips och material från lärare. Språklek på förskolan. Läs- och skrivinlärning. Forskning: Vad händer när datorn används i skriv- och läsinlärningen? Lär sig läsa med datorn. På Brickebackens skola i Örebro har de jobbat aktivt med datorer för att lära eleverna läsa.

Lär sig läsa med datorn

ASL inspirerat arbete och mycket mer. Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola - Arne Trageton - 9789147114108. En modell för språkutvecklande arbete med film. Detta är en modell. En språkutvecklande modell.