background preloader

Svedala

Facebook Twitter

Digitalisering gör undervisningen tillgänglig för alla. Så fantastiskt det är med digitaliseringen.

Digitalisering gör undervisningen tillgänglig för alla

Skolan blir genast mer tillgänglig. Under mina första år som lärare var vi noga med att förse elever med dyslexi med datorer så att de kunde få stöd med t ex stavning och uppläsning av text. Avundsjukan i klassrummet var stor, alla ville arbeta på dator. Efter ett tag var det inte lika spännande och då ville många dyslektiker inte använda sin dator, de kände sig utpekade. Jag var frustrerad, jag märkte ju hur IT blev ett stöd i läsning, skrivning, finmotorik och motivation. Vad hittar vi bakom masken? Vem skruvade av cykelventilen på Mimmis mammas cykel?

Vad hittar vi bakom masken?

Och vem har stulit fröken Annikas röda cykel? Ja, det är frågor som Mimmi, Fredde och Zacki ska ta reda på i boken Bakom masken som årskurs 4 på Kyrkskolan läser för att utveckla sina lässtrategier för en djupare läsförståelse. Utifrån kartläggning av våra nya elevers läsflyt och läsförståelse, i årskurs fyra, stod det klart för oss att eleverna behöver utveckla sitt läsflyt (avkodning) samt sin läsförståelse av skönlitterära texter och faktatexter av olika typer. Därmed behöver jag utveckla min undervisning av läsflyt samt läsförståelse. Men vilka metoder och material ska jag använda? Val av metod och material Eleverna var sedan tidigare bekanta med lässtrategierna eller ”läsfixarna” från En läsande klass av Martin Widmark, vilket till stor del underlättade min planering. Jag har därför valt att använda mig av materialet Bakom masken och använt mig av läsfixarna från En läsande klass som eleverna sedan tidigare var väl bekanta med.

CPS – Collaborative Proactive Solutions (del 1) I augusti fick jag möjlighet att lyssna till Ph.d Ross W Greenes föreläsning Collaborative & Proactive Solutions (CPS).

CPS – Collaborative Proactive Solutions (del 1)

En föreläsning utifrån Greens samlade erfarenheter, forskning och behandling av barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Föreläsningen syftade till att presentera grunderna i CPS både vad gäller teoretiskt synsätt men också praktisk användning. En föreläsning vars innehåll jag kommer att bära med mig länge och som detta inlägg utgår ifrån. Förstelärare i Svedala. Eller hur viktigt det är att sätta sig in i elevernas värld för att skapa relationer… Relationer är viktiga.

Förstelärare i Svedala

Hur kan vi som lärare få elever att vilja göra det de måste göra? Svedala kommuns uppstartkonferens Svedala goes pop gav mig och min kollega Mattias Dahlberg möjlighet att prata om hur vi kan få våra elever att vilja göra det som de måste göra.

Hur kan vi som lärare få elever att vilja göra det de måste göra?

Hur vi som lärare med hjälp av yttre motivationsfaktorer kan få våra elever att hitta sin inre motivation, sin egen drivkraft och engagemang. På många sätt är den inre motivationen avgörande, men genom yttre faktorer såsom förtroendefulla relationer, våra förväntningar och inte minst elevernas möjlighet och känsla av att vara delaktiga, arbetsuppgifternas karaktär och den återkoppling som ges kan vi som lärare påverka våra elevers motivation. Pusselgrupper, som Pauline Gibbons skriver om i sin bok Lyft språket – lyft tänkandet (2013), är en av mina ständigt återkommande favoriter. Förstelärare bloggar vårterminen 2017. På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning.

Förstelärare bloggar vårterminen 2017

På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under våren 2017, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har. ”Hur kan man öva på engelskan samtidigt som man lär sig om omvärlden? Jo, man kan göra ett rollspel om FN. Det gjorde åttorna på Naverlönnskolan och målet med säkerhetsrådets möte var att hitta en lösning på Syrienkonfliken” – Sydsvenskan ”- Jag har aldrig blivit så förvånad i hela mitt liv, är början på en av många berättelser som har fängslat eleverna i mitt klassrum. ”Extra intressant var en föreläsare som gav en mer komplex definition av begreppet motivation snarare som en process i lärandesituationen än ett inre tillstånd. ”Världens största mässa för utbildning och teknologi. ”Jag tycker att engagemanget blir bättre.

Förstelärare i Svedala. Skolavslutningen är avklarad och eleverna har gått på sommarlov.

Förstelärare i Svedala

Dags att utvärdera mig själv och min undervisning. När jag utvärderar mig själv har jag några principer jag försöker hålla i huvudet: Jag är orsaken till det som händer i min klass och på mina lektioner. Den dag jag börjar lägga ansvaret på faktorer runt omkring mig, ger jag upp min möjlighet att påverka och förändra.Fokus ska ligga på mina svagheter. Det är säkert bra att förädla det man är bra på också, men det är eleverna som får lida när jag är dålig. Den här bloggen handlar om lärare som lyfter fram det de är bra på. FN – projekt, ett språk och kunskapsutvecklande arbete. Under de sista veckorna på terminen har jag arbetat med ett FN-projekt med mina klasser i geografi och svenska.

FN – projekt, ett språk och kunskapsutvecklande arbete

Arbetet blev på många sätt lyckosamt och jag vill här dela med mig av upplägget samt ge er min bild av vad som gjorde undervisningen framgångsrik. Tidigare i våras var Sandra Pilemalm från Naverlönnskolan hos oss på Spångholmsskolan och föreläste om hur lärare kan öka motivationen och ansvarstagandet i sin undervisning.

Hon berättade då bl a om två arbetsområden som hon genomfört baserade på entreprenöriellt lärande och som fungerade som en form av rollspel. Sandra har även skrivit blogginlägg om dessa projekt som du kan läsa om här: Från fakta till fiktion – ett sätt att skapa skrivglädje. Vi deltar i läslyftet den här terminen och arbetar i modulen Läsa och skriva i alla ämnen.

Från fakta till fiktion – ett sätt att skapa skrivglädje

När vi läste texten Berättande texter valde vi att planera för en lektion där vi skulle låta eleverna utgå från en faktatext som inspiration för att skriva en skönlitterär text.Vi arbetade utifrån cirkelmodellens princip och började med att samla fakta. Vi läste om och såg på film om Glimmingehus och gjorde också ett studiebesök där. Hemma på skolan gjorde vi en mindmap med all fakta och vi hjälptes åt att sortera upp faktan inom olika områden. Därefter skrev alla en individuell text om besöket på Glimmingehus. Det här blev vår faktadel om Glimmingehus och således om medeltiden. Nästa uppgift var att skriva en skönlitterär text som utspelade sig på Glimmingehus.

Det blev väldigt tydligt hur mycket faktakunskaper eleverna besatt då de i sina texter beskrev både hur deras huvudpersoner levde, vad de åt och hur de var klädda. Förstelärare i Svedala. För ett tag sedan gick jag en workshop i att programmera i Scratch som hölls här i Svedala.

Förstelärare i Svedala

Jag har sedan dess återvänt till Scratch regelbundet för att lära mig själv. När så regeringen i mars beslutade att förtydliga och förstärka läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan, kände jag att jag vill prova att använda det jag lärt i min klass. Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter? Under tre år har jag studerat till speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling. Nu närmar sig slutet och jag ska i detta blogginlägg beskriva några av de insikter jag och min studiekamrat och kollega Lena Pedersen har fått genom vårt examensarbete om intensivläsning.

Det har varit intressant att få möjlighet att fördjupa sig i läs- och skrivutvecklingen och försöka förstå hur vi i skolan med ganska små förändringar kan stötta de elever som stöter på svårigheter när de ska komma igång med sin läsning. I varje grupp av elever vi mött finns det ett antal barn som får problem med sin läsning. Delaktiga elever -5 tips på enkla saker som funkar. Alla elever skall delta i undervisningen men målet måste vara att alla även skall vara delaktiga i den meningen att eleverna kan påverka det som sker i klassrummet. Ibland är det svårt att lyckas med både det ena och det andra men ofta är det små saker som krävs, kanske så små saker att man bortser från dess betydelse.

Jag använder Google Classroom och sedan en tid tillbaka har jag några små knep som har inneburit stor skillnad i mitt klassrum när det gäller elevernas delaktighet, saker som faktiskt funkar. Oavsett hur man undervisar är det oundvikligt att ha genomgångar av olika slag . Det kan både handla teorigenomgångar där begrepp och teorier visas och förklaras eller instruktioner om hur arbetsuppgifter skall genomföras. Genomgångar har en tendens att flyta ut och bli för långa, elever ”stänger av” och låter tankarna vandra i väg. 1. 2. När man undervisar NO har eleverna mängder med frågor som man gärna vill ta till vara samtidigt som riskerar att förflytta fokus på lektionen. Hur stöttar vi elever med talrädsla?

Vi vet vem de är. Vi känner igen dem. De tysta eleverna. Vi vet att vi kommer att få jobba hårt för att få fram underlag som inte är skriftligt. Vi lockar, pockar, anpassar, misslyckas och försöker igen. Ibland går det fint och eleven står där till sist och håller sina anföranden eller redovisningar inför helklass, halvklass, liten grupp eller i ”värsta fall” bara för mig, läraren. Inför de nationella proven i år aktualiserades det här ämnet igen. Språkutvecklande matematik. På Marbäcksskolan arbetar vi just nu med ett utvecklingsarbete för att stärka elevernas språkliga kompetens i alla ämnen. Mina erfarenheter är att det matematiska samtalet i klassrummet är grundläggande för att undervisningen ska vara effektiv, tillgänglig och för att eleverna ska få en matematisk grundläggande förståelse. Här är några exempel på hur vi har arbetat med olika språkutvecklande aktiviteter.

Övningarna är bland annat hämtade från Pauline Gibbons bok ”Stärk språket Stärk lärandet. Skriva faktatexter, steg för steg – och låta det ta tid! Vårt sista stora arbetsområde i svenska i årskurs 4 är faktatexter. Vi har under läsåret arbetat mycket med att skriva och läsa berättande texter så nu är det dags att fördjupa oss i hur faktatexter är uppbyggda. Min uppfattning är att många av oss lärare gärna har lite bråttom. Då känner man ibland efter ett arbetsområde att kvaliteten inte blev så bra som man hoppades när man började arbeta med området eller att man inte fick med sig alla. Denna gång ska vi ta det lugnt och bygga upp vår kunskap kring faktatexter stegvis. Jag ska modellera och de ska få träna parvis på varje moment. Jävlar anamma! Det som får oss att röra oss framåt. Ärtpåsar skapar studiero! Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering.

Den flerstämmiga undervisningsmiljön. Att få eleverna att vara bekväma i det obekväma. Astrid Lindgren är en av våra främsta författare genom tiderna. Det har kommit många visa uttryck från henne. Förstelärare i Svedala. Varje pedagog vet att undervisa är en sak. Att eleven efteråt kommer ihåg eller kan det stoff som undervisningen gav, ja det är en helt annan sak. Egen produktion moderna språk – stödstrukturer. Sekvensbilder – informationsklyftor, stöttning och språklig förhandling. Stärka elevernas digitala kompetens. Kollegialt lärande del I - Grunderna. Språket – vårt främsta redskap för lärande. Språket är vårt främsta redskap för lärande. Skriva i Wikipedia istället för att ha prov – är det görligt?

Läxor – mina tankar med fokus på HUR och inte OM. Rollspel konfliktlösning kriget i Syrien. Förstelärare i Svedala. Förstelärare i Svedala. Rollspel konfliktlösning kriget i Syrien. Klassrummet speglar min vision och min undervisning. Vägen mot kollegialt lärande. Öka och stärka elevernas uthållighet. Translanguaging – Viktig del i ett flerspråkigt klassrum. Kollegiala reflektioner om språklig sårbarhet. Förstelärare bloggar höstterminen 2016. Språkutveckling, inte endast för SvA. Mental träning – en viktig del av lärprocessen. Förstelärare i Svedala. Fonologisk träning gynnar läsinlärningen. Att skriva faktatext med sexfältare. Förstelärare i Svedala. Med begrepp i matematiken. Värdegrunden – värt att arbeta från grunden. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

Förstelärare bloggar vårterminen 2016. Låt eleverna arbeta med forskare – två tips! Förstelärare i Svedala. En kort reflektion om det framgångsrika i framgångsrik undervisning. Öppen för lärande- och coachande samtal. Jämföra texter – ett sätt att få eleverna att reflektera över sitt lärande. Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning. Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande” Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp. Kollegialt lärande i ett ägg. Nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1. Var är vi? Rita karta på NO-lektionerna. Förstelärare i Svedala. Uppföljning av matteläxan. Flexibel undervisning utifrån elevernas behov. ”Förbättra resultat genom självrättning” Det papperslösa klassrummet. Förstelärare i Svedala. Film & Fanfiction i språkklassrummet.

Avsnitt 45 med Malin Larsson, Sveriges bästa svensklärare 2014 - #annaochphilip. Låt förtesten guida dig… Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter? Född 2001, Vad är 9/11? (del 2 av 2) Född 2001, Vad är 9/11? På spaning med Dr. Ross W Greene – Collaborative Problem Solving. Vad kan Sapfo lära oss om kärlek? En resa mot trivsel och lärande. Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla. Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Läraren, betygen, makten och vanmakten! Specialpedagogiskt forum. Digitala läromedel - när, hur och varför. Stöd för alla ska lyckas. Bryt rutinerna – bli en upptäckare. Preflight checklist – Ett enkelt sätt till ökat kollaborativt lärande. Åtgärds- och anpassningsbank. Har barn rätt till socialt stöd i skolan? Ja. Och anpassad undervisning. "Att planera och strukturera undervisning" Eleverna engageras när de förstår helheten.

Hinken. Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet. Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar. Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Vårt professionella lärande fixar vi själv. Hur skapar vi struktur i elevernas digitala skolvardag? Stöd för att alla ska lyckas. Löjligt enkelt! Lärmoduler för kollegialt lärande. Lärmoduler för Likvärdig bedömning. Förstelärare bloggar som underlag för det kollegiala lärandet. Hej förälder! Det är jag som är ditt barns pedagog och lärare.