background preloader

Special nest

Facebook Twitter

När motorn saknas - om ADD. Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna. I den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 2011 står det att eleven ska nå kunskapskraven i grundskolan och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna

För att en elev ska kunna studera vidare på gymnasieskolans högskoleförberedande program ska hen ha minst betyg E i minst tolv ämnen, och för yrkesprogram på gymnasiet är det åtta godkända betyg som gäller. Vi kan läsa OECD-rapporter om svenska skolans dåliga resultat samtidigt som politiker och personer i ledande ställning i skolans värld säger att alla ska nå målen.

En länk mellan teori och vardag. Han har en bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam.

En länk mellan teori och vardag

Numera arbetar Kenth Hedevåg med utbildningar och föreläsningar i egen regi. Under hösten kom hans bok ”När mallen inte stämmer” som vill bidra till en ökad förståelse för de personer som fungerar lite annorlunda och inte riktigt passar in i samhällets mall. Det kan vara personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men också de som inte har någon diagnos och ändå upplever svårigheter i vardag, skola eller arbetsliv. Stora brister kring kognitivt stöd. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett aktivt och jämlikt deltagande i samhällslivet, något som utgår från lagstiftning och politiska beslut.

Stora brister kring kognitivt stöd

Hjälpmedel är ett av flera viktiga medel för att nå full delaktighet i vardagen för personer med funktionsnedsättning. Målet är att förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga, samt kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt ges samma förutsättningar till lek och utveckling som barn och ungdomar utan funktionsnedsättning. ”Föräldrarna är ofta stressade och uppgivna” Henry, 6, som är diagnostiserad med autismspektrumtillstånd, har alltid varit väldigt selektiv med maten.

”Föräldrarna är ofta stressade och uppgivna”

Hans föräldrar fick höra av vården att detta är en naturlig fas som de flesta barn och ungdomar går igenom, men att problemen brukar avta. För Henry har beteendet dock hållit i sig. Det är bara ett mindre antal rätter som han vill äta – framför allt pannkakor. Tina sätter ord på mångas känslor. Hon är kemiingenjören som avbröt planerna på att doktorera.

Tina sätter ord på mångas känslor

Därefter sadlade hon om till journalist och är numera även författare, föreläsare, bloggare samt en del av en stor och bokstavsberikad familj. "Att röra på sig ger enorma effekter på hjärnan" Hjärnan är populär just nu.

"Att röra på sig ger enorma effekter på hjärnan"

Överallt pratas och skrivs det om hur hjärnan fungerar och hur dess funktioner påverkar oss. Vad som gör intresset så stort kan ingen svara på, men neurovetenskapen är inne i ett historiskt spännande skede just nu. Med hjälp av magnetkameran kan man se hur hjärnan fungerar vid olika situationer, vilket har ökat kunskapen enormt. ”Det är tabu att prata om intelligens” Det finns en grupp elever som ofta arbetar mycket hårt, men som aldrig når målen hur mycket de än sliter.

”Det är tabu att prata om intelligens”

Elever med svag teoretisk begåvning. Unik webbutbildning om autism ska öka kunskapen. – Vi har under lång tid sett att bristen på kunskap om autism är stor runt om i landet.

Unik webbutbildning om autism ska öka kunskapen

Det har IVO (inspektionen för vård och omsorg) också konstaterat. I LSS-boenden, till exempel, är personalens kompetens för att möta målgruppen lägre än på äldreboenden, säger projektledare Mats Jansson. De huvudsakliga frågorna som webbutbildningen ska besvara är ”vad är autism?” Och ”hur kan jag förstå autism?”. Behovet av information är omfattande, enligt Mats Jansson. "Lyft in andra former av uppmuntran än betyg i skolan" Impulskontroll – Brister i impulskontrollen gör att man agerar först och tänker sedan, man gör ”fort och fel”, pratar rakt ut i klassen utan att räcka upp handen exempelvis.

"Lyft in andra former av uppmuntran än betyg i skolan"

Övervaka sitt beteende – Man gör inte en extrakoll av sitt arbete, utvärderar inte prestationen i syfte att förbättra sig. Planering och organisation – Man har svårt att planera arbetsuppgifter, svårt att prioritera och blir lätt överväldigad av uppgifterna. Man kanske också har svårt att hålla ordning på arbetsredskap och skrivbordet är i en enda röra. Reglera känslor/affekter – Man blir snabbt frustrerad vid motgångar, tappar tålamodet, har ett hetsigt humör och skiftar snabbt mellan känslolägen. ”Mycket skam och skuld knutet till dyskalkyli” Föreställ dig att du har svårt med grundläggande räknesätt som subtraktion och multiplikation.

”Mycket skam och skuld knutet till dyskalkyli”

Föreställ dig också att du har svårt att uppfatta antal och mängd, komma ihåg telefonnummer, läsa busstabeller eller lära dig klockan. Kollegial fortbildning. Hej! Vilket ärofullt uppdrag du har fått. Och viktigt! Jag vet inte hur trygg du eller dina kollegor är i sin npf-kunskap, därför utgår jag ifrån att ni ska skapa en gemensam bas med grundkunskaper. ”Mitt hemmasittande berodde inte på bristande motivation” – Om skolan bygger på fysisk närvaro, vilket den gör idag, behöver den utformas så att alla elever kan vistas där. Det går inte att lära sig något om man har fullt sjå med att orka existera. Clara är idag vuxen, men var själv en hemmasittande elev under sin högstadietid. Hon hade svårt att orka med skoldagarna, vilket visade sig redan från tidig ålder, men blev tydligare och tydligare när åren gick.

Nassim Al Fakir: Låt inte diagnosen begränsa dig. – Jag har aldrig någonsin sett dyslexin som ett hinder, eller backat för något på grund av den, säger Nassim Al Fakir, artist och skådespelare. Nassim har en förmåga, som han själv benämner det, att gå in i en sorts bubbla där han tror på sig själv till hundra procent. – Jag tror på mig själv på ett sätt som jag nästan är lite fascinerad av själv.

KRÖNIKA: Sommarlovet – en överlevnadsguide. För ett par veckor sedan fick jag frågan hur vi gör för att få sommaren att gå ihop när barnen inte längre har den struktur som skolans rutiner erbjuder. Jag svarade att jag vet att det är många med barn med npf som har det riktigt tufft på somrarna, men att vi är lyckligt lottade som inte behöver göra så många anpassningar under loven.

Vår dotter mår nämligen alltid mycket bättre när hon slipper bli intvingad i rutiner och krav som hon inte tycker om. Av någon anledning dröjde sig frågan ”vad gör ni för att överleva sommaren?” Ändå kvar hos mig. Träna hjärnan och bli smartare.

Appen som hjälper till vid spisen. “Lärare ger för låga betyg” Jollerkoll för tidig upptäckt av tal-, språk- och kommunikationsstörning. "Lugnt bemötande minskar konflikter" Man har länge känt till att en persons stämningsläge påverkar omgivningen. Språkstörning, språkförsening och dyslexi. Appen som hjälper till vid spisen.

Louise Orlenius är lite avvaktande när hon öppnar dörren. Det är några minuter för tidigt. ”Lärare måste bli mer visuella, åt alla håll” Hösten 2015 fick vi veta att 14,4 procent av eleverna inte når målen i årskurs 9. I Socialstyrelsen Social rapport 2010 står att läsa att utbildningen är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter.

Beröm på rätt sätt. Alva Appelgren är doktor i Neurovetenskap och disputerade i augusti från Karolinska Institutet i hjärnforskaren Martin Ingvars forskargrupp. Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna. Självinsikt skapar självständighet. “En film på ett par minuter kan få stor effekt” Frontview Club Norra Älvstranden. Tove rycker tvångsmässigt loss sitt hår. Träna hjärnan och bli smartare. Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna. ”En del kan spela 16 timmar per dygn” ”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning. Extra utmanande tonår. "För motivation krävs bekräftelse i stunden" En språkstörning kommer sällan ensam. Nya filmer om kognitiva nedsättningar. Nytt test fångar upp språkliga svårigheter hos 4-åringar. Sämre rättstrygghet för barn med NPF. Därför är rutiner heliga.

Struktur och delmål för att minska stress. Träna hjärnan på rätt sätt. "Det är svårare att vara lärare idag än för 20 år sedan" Hjälper arbetsminnesträning? Mentalisering – att se sig själv utifrån och andra inifrån. Tydliggörande pedagogik. Special Nest. ”Man får aldrig tillämpa PYS i stället för att sätta in särskilt stöd” ”Det är tabu att prata om intelligens” Beröm på rätt sätt. 10 märkliga saker neurotypiker gör.