background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Biologisk mångfald i fokus för elever på Polhemskolan - P4 Gotland. Ge lärare tid åt det som fungerar – relationer. Skolutveckling utan saft och bulle – Solbergakollegor. Snäll och konkret om eleven själv får bestämma – Solbergakollegor. What Is Giftedness? — The Giftedness Center. Giftedness is the unique way in which you function.

What Is Giftedness? — The Giftedness Center

It's the inborn core strengths and natural motivation you instinctively and consistently use to do things that you find satisfying and productive. Your giftedness is not just what you can do, but what you were born to do, enjoy doing, and do well. While other factors such as IQ, personality, environment, and upbringing certainly play a role in shaping your life, giftedness expresses your essential personhood—what makes you you and sets you apart from everyone else. You're not just a "type" of person.

You're one of a kind! But here's the irony: it's almost impossible for you to figure out what your giftedness is on your own. 7164 706 1. Träna för din hjärna. Från en symbol till en annan - språkstörning och matematik. ”Mycket skam och skuld knutet till dyskalkyli” Föreställ dig att du har svårt med grundläggande räknesätt som subtraktion och multiplikation.

”Mycket skam och skuld knutet till dyskalkyli”

Föreställ dig också att du har svårt att uppfatta antal och mängd, komma ihåg telefonnummer, läsa busstabeller eller lära dig klockan. Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna. En efter en visar internationella undersökningar att svenska elever presterar avsevärt sämre i dag än under mitten av 1990-talet och tidigt 2000-tal.

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna

Den negativa utvecklingen i skolan torde delvis kunna förklaras av att dagens undervisning inte är anpassad efter hur elever tillgodogör sig nya kunskaper. Gympaläraren - Avsnitt 4. Matematiksv%C3%A5righeter. Intressant forskning om flipped classroom. Sensomotorisk träning- kan det vara en hjälp mot inlärningshinder? Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi.

Flippade klassrum har både för- och nackdelar. Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael. En mikrolektion, sju till åtta minuter lång om något som påverkat världshistorien.

Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael

Ett nytt ämne varje dag, Grej of the day, helt enkelt. Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael. Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael. Flippade klassrum har både för- och nackdelar. Flippa klassrummet - enkelt och på svenska. Vad är det flippade klassrummet? Lennart Swahn: Skolans fundamentala problem är läraren som undervisare. Skolan kommer de närmaste tre till fem åren att genomgå mera radikala förändringar än under de senaste 150 åren.

Lennart Swahn: Skolans fundamentala problem är läraren som undervisare

Det är den moderna informations- och kommunikationsteknologin ICT som driver fram genomgripande reformer. Dagens skolpolitiker, skolexpertis, skolforskning, och skoldebatt ignorerar totalt dessa enorma möjligheter att direkt skapa en förstklassig skola. Dagens skolforskning och skoldebatt behandlar nästan uteslutande lärarnas och lärarutbildningens problem samt frågor kring hur vi skall kunna förbättra skolan, men bara inom ramen för det traditionella skolsystemet. Spökägget. Buuu... ibland är det skönt att bli lite skrämd.

Spökägget

Motorisk träning hjälper barn med skolarbetet - Riksidrottsförbundet. Kunskaper och erfarenheter från idrotten hjälper barn och ungdomar med funktionshinder att utvecklas motoriskt, känslomässigt och mentalt. – Genom att arbeta med hela människan kan idrottare nå bättre resultat och barn och ungdomar bättre rörelsemönster vilket underlättar för skolarbetet, förklarar Susanne Wolmesjö, lärare idrottsfolkhögskolan Bosön.

Motorisk träning hjälper barn med skolarbetet - Riksidrottsförbundet

No hands up! - Ett sätt att ge alla i klassrummet talutrymme! Jag jobbar mycket med den kommunikativa förmågan i mina SO-ämnen.

No hands up! - Ett sätt att ge alla i klassrummet talutrymme!

Vi har mycket grupp- och pardiskussioner och även diskussioner i helklass. Jag märker som många andra lärare att det är några elever som dominerar i klassrummet när det gäller att räcka upp handen och vara med i diskussioner i helklass eller att svara på frågor. Andra lutar sig tillbaka och räknar med att de inte behöver svara och jag misstänker att flera av dem inte ens tänker till eftersom de vet att de inte kommer behöva svara. Jag har jobbat mycket i min klass att vi ska ha ett bra klimat för att tala inför klassen och både i svenska och engelska så läser ALLA elever högt utan protester. Sverige är unikt – här är 25 världskartor som visar hur. Ibland pratar vi om Sverige som landet lagom, mellanmjölkens land, där allt är lite sådär mittemellan.

Sverige är unikt – här är 25 världskartor som visar hur

Varken plus eller minus, vi är lite neutrala i allmänhet. Classroom Management and the Flipped Class. Hemläxors nytta inte självklar. John Hatties metastudie ”Synligt lärande” har fått ett stort genomslag i den svenska och internationella skoldebatten.

Hemläxors nytta inte självklar

Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. I fokus för debatten har varit införandet av evidensbaserade och effektiva undervisningsmetoder. Så, vad säger Hatties metastudie om hemläxors relevans för elevers lärande? Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg. Nyckelstrategiernas nyckelstrategi. Det är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp böckerna på sidan 82 och så börjar Sofia läsa”. Så kunde en lektion inledas. Jag hade ingen aning om vilket syfte eller mål lektionen hade. Framgång i undervisningen.

Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Kontextuellt lärande.