background preloader

Monika_st

Facebook Twitter

Kreativitetsövning – filmen om oss - Metodbanken. Feedback-spaning - Metodbanken. Powerpresentationer/speedmingel - Metodbanken. Uti vår hage. Ancika konyhája - Photos du journal. Vad gör vi med elevernas alla restuppgifter? Jag får frågan gång på gång och de som frågar är engagerade pedagoger som är oroliga för hur deras elever ska orka med att följa den undervisning som är nu samtidigt som de ska ta igen restuppgifter från tidigare arbetsområden.

Vad gör vi med elevernas alla restuppgifter?

Ibland ska elever ta igen hela kurser samtidigt som de ska ta sig igenom den kurs som pågår nu. Det finns förstås olika anledningar till att eleven har hamnat i resthögsituationen men en gemensam nämnare är omotivation eller brist på ork. Omotivation eller brist på ork är inte en bra utgångspunkt för att göra om samma sak igen men nu dubbelt upp. Så vad ska vi göra för att stötta elever som har hamnat här? Om man som lärare eller skola hamnar i en situation då många elever bygger berg av restuppgifter är det en tydlig indikation på att den formativa bedömningen inte fungerar. På skolnivå: vilken kunskapssyn dominerar på skolan? För att åtgärda när resthögen redan har vuxit, behövs också insatser på flera nivåer: Eleven behöver få alla uppgifter visualiserade. Åtgärdsbank - Umeå. Dags för standardiserade lektioner? Din viktigaste checklista inför nästa lektion! Vi som jobbar i elevhälsoteam i skolor runtom i Sverige vet hur svårt det är att nå ut, verkligen nå ut, till alla klassrum med de råd vi har för att möta elevers behov.

Dags för standardiserade lektioner? Din viktigaste checklista inför nästa lektion!

Vi förklarar, vi visar, vi skriver planer, vi samtalar, möter tillsammans med föräldrar och ibland BUP. Alla förstår, alla är med på tåget men vid uppföljningen visar det sig att undervisningen har tuffat på precis som vanligt. Och nu är eleven i en ännu värre sits än vid förra mötet. Generellt åtgärdsprogram för lärare var ett försök att komma närmare pudelns kärna för att få fatt i de där ingredienserna som varje lektion behöver ha för att förebygga, träna och kompensera för funktioner och förmågor som inte utvecklats tillräckligt ännu.

Nu tänker jag att det är tre ingredienser som behöver genomsyra lektioner för att få samma effekt. Metakognitiva strategier: varför gör vi det här? Den viktigaste flippen är kanske helt enkelt att sluta påstå och prata och börja fråga istället. An Error Occurred Setting Your User Cookie. Svårt att identifiera flickors behov av stöd - SPSM. Skolor tycks ha svårare att identifiera flickors behov av stöd, och Specialpedagogiska skolmyndigheten får in oproportionellt färre förfrågningar om stöd till flickor än om stöd till pojkar.

Svårt att identifiera flickors behov av stöd - SPSM

Den ojämna fördelningen speglas både i de rådgivningsuppdrag som kommer in till SPSM och i Skolinspektionens granskningar. Av 2014-års 3 706 rådgivningsuppdrag till SPSM var 1 827 riktade till pojkar, 958 till blandade grupper och 970 var riktade till flickor. – På Specialpedagogiska skolmyndigheten såg vi att vi hade ett behov av ny kunskap inom området genus och funktionsnedsättningar.

Det finns skillnader i det särskilda stöd som ges till pojkar och till flickor. Ett av de områden där det är synligt är till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Praktiknära forskning För att bedöma rimligheten i pojkars överrepresentation när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, särskilt adhd, har SPSM initierat samverkan med Umeå universitet.

Forskare träffades. Föreläsning: Rektors ledarskap vid skolutveckling. Det händer ibland att jag föreläser om skolutveckling av olika slag.

Föreläsning: Rektors ledarskap vid skolutveckling

Oftast om skolans digitalisering eller om ledarskap i skolan. Då och då händer det att någon filmar det hela. Det är lite obehagligt på vissa sätt. Recept.

Recept

Mer utrymme behövs för det pedagogiska uppdraget. Rektorer i årskurserna 7–9 lägger mer tid på arbetsuppgifter där administration ingår än på arbetsuppgifter i det pedagogiska uppdraget, såsom undervisningsrelaterade uppgifter eller frågor kring läroplan och kursplan.

Mer utrymme behövs för det pedagogiska uppdraget

Framförallt gäller det rektorer som har upp till tre års erfarenhet som rektor. De använder i genomsnitt 56 procent av sin tid till administration och 15 procent av tiden till det pedagogiska uppdraget. I Sverige är det hög omsättning på rektorer. Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM. Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många.

Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM

Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven? Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden. Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna. Förslag till frågeställningar: Hur skapar ni en likvärdig undervisning för en elev med funktionsnedsättning?

Sammanställ frågor och funderingar för att få en bild av vad som bör bli er skolas fokus i diskussionerna och kompetensutvecklingen. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen!

Den begreppsliga förmågan i svenska och so

Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Vi lärare ska fokusera mera på förmågorna när vi gör våra bedömningar.