background preloader

Antikens Grekland_Romarriket

Facebook Twitter

Populär Historia. Rom präglades av trångboddhet och många levde under torftiga förhållanden i höga hyreskomplex.

Populär Historia

Trots detta verkar staden ha drabbats av relativt få epidemier och svältperioder. Förklaringarna till hur man fick denna förindustriella jättestad att fungera är naturligtvis flera men ingenjörskonsten var en grundläggande faktor. Roms ingenjörer kunde bygga akvedukter som förde in väldiga volymer vatten akvedukter som inte endast försåg folk med friskt dricksvatten, utan även möjliggjorde dagliga bad för flertalet invånare. Tack vare den goda vattentillgången var större sjukdomsutbrott sällsynta. Med romersk ingenjörskonst anlades också välfungerande hamnar, kanaler och kajer, vilket i sin tur underlättade införseln av stapelvaror som spannmål, olivolja och vin. Merparten av all mat som konsumerades i Rom nådde staden sjövägen. En uppfinning som kom att få särskilt stor betydelse var betongen. Detta faktum gjorde den sällsynt lämpad för hamnanläggningar och liknande. Romarriket. Romarnas ekonomiska tillväxt hörde samman med deras geografiska erövringar.

Romarriket

Det romerska slaveriet var som mest omfattande då romarriket var i stark expansion - från omkring 100-talet f.Kr till en bit in på 100-talet e.Kr. Plundring, tributer och slavar var expansionens centrala syfte. Militär styrka var på så vis sammanlänkad med ekonomisk tillväxt - nya geografiska erövringar gav ökade skatteintäkter och nya slavar. Det gjordes många tekniska landvinningar i det romerska imperiet men de kom inte alltid i allmänt bruk. En orsak var att slavar i regel skötte arbetet och inte behövde ersättas eller ges tekniska hjälpmedel. Till en början fick romarna sina slavar genom krig i form av krigsfångar från erövrade områden. Explore Ancient Egypt. Explore Ancient Egypt With 360-degree and other imagery, walk around the Sphinx, enter the Great Pyramid, visit tombs and temples, and more.

Explore Ancient Egypt

Want to walk around the Sphinx? Clamber inside the Great Pyramid of Giza and seek out the pharaoh's burial chamber? Visit the magnificent tombs and temples of ancient Thebes? In this multi-layered, highly visual interactive, view 360° panoramas, "walkaround" photos, and other breathtaking imagery shot throughout the Giza Plateau and ancient Thebes (modern-day Luxor), often with special permission. View From Top You are now standing atop Khufuí­s Pyramid, 45 stories above the Giza Plateau. Other things to look for as you navigate around the summit are the Sphinx, Khufu's three Queens' Pyramids, greater Cairo, and—hard to miss—Khafre's Pyramid. Descending Passage Subterranean Chamber.

Egypt Pyramids Pharaohs Hieroglyphs - Mark Millmore's Ancient Egypt. Romarriket+-+pp. Antika+Grekland+genomgång. Antikens Grekland. Grekland var politiskt splittrat De grekiska stadsstaterna enades aldrig i en gemensam stat.

Antikens Grekland

Greklands besvärliga geografiska förhållanden gjorde att stadsstaterna många gånger isolerades från varandra genom naturliga barriärer som bergskedjor och hav. Dessutom förekom det ofta rivalitet och krig mellan de olika stadsstaterna. Men när grekerna hotades av yttre fiender höll de vanligtvis ihop. Perserkrigen Omkring 500 f.Kr gjorde några grekiska stadsstater, belägna vid Mindre Asiens västkust, uppror mot perserna. Kriget som följde mellan perserriket och de grekiska stadsstaterna har inom västerländsk historieforskning blivit känt som ”perserkrigen”. I samband med försvarskriget mot perserna på 400-talet f.Kr fick Aten en ledande ställning. Grekisk religion Religionen hade stor betydelse för grekerna, men det fanns en mängd olika sätt att dyrka gudarna och tolka den grekiska religionen. Därutöver fanns olika mysteriekulter. Filosofi Alexander den store infogar Grekland i sitt välde.

Antiken - Litteraturhistoria. När man pratar om Antiken är det framför allt tiden innan vår tidräkning man pratar om, alltså innan Kristus - si sådär en 1000-800 år innan ungefär.

Antiken - Litteraturhistoria

Sedan slutar den någon gång då medeltiden början ca 1300 år senare. När man talar om Antiken pratar man i princip bara om Grekland och Rom. Det beror på att nästan hela södra Europa tillhörde Grekland eller Rom (vid olika tidpunkter under Antiken). I Sverige skrev vi vad man vet inga texter på denna tiden. Medan man i Grekland och Rom skrev litteratur, byggde skepp och storslagna pallats med fontäner, så levde vi i Sverige mycket enkelt.

Under antiken visste man lite om världen och saker som hände förklarades därför ofta med att det var gudarna som gjorde så att de skedde. Under antiken hände viktiga saker inom historieberättandet, man skapade för första gången teaterpjäser (drama), lyrik (dikter) och myterna, som länge hade berättats muntligt, skrevs ner och förevigades på det sättet, så att vi kan njuta av dessa historier även i dag.