background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Betyg - Så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg - Så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar.

Det här tar filmen upp: Nytt skolspråk. Synligt lärande 2.01. Kommentarmaterial till kunskapskraven i fysik. Som stöd för bedömning i fysik finns ett skriftligt kommentarmaterial till kunskapskraven.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i fysik

Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Materialet kompletteras med ett diskussionsunderlag samt två filmer och kan med fördel användas som underlag för studiedagar eller vid sambedömning. Kommentarmaterialet är inriktat på bedömning av förmågorna att: använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. Fel diagnos på skolans problem. Alla har svaret, men ingen vet frågan.

Fel diagnos på skolans problem

Så kan debatten om den svenska skolan sammanfattas sedan Pisa-resultaten presenterats. En rad mediciner har ordinerats för att komma till rätta med problemen; förstatligande, mer pengar, fler/färre datorer, lärarlöner, klasstorlekar, examenspremier och så vidare. Men är diagnosen rätt? Undrar bland andra IVA-ledamoten Camilla Modéer.

För två år sedan tog vi itu med att fördjupa analysen från Teknikdelegationens betänkande (2010), vars alla förslag i stort sett stoppats i regeringens byrålåda. Pisa-siffrorna borde inte ha förvånat någon. Har svårt att se nyttan Resultaten tyder på att ungdomar har svårt att se nyttan av kunskaper i skolämnena naturvetenskap, teknik och matematik. Det lilla barnet har upptäckarglädjen i sig. Goda exempel Det finns många goda exempel på enskilda skolor som, på eget initiativ (eldsjäl) eller efter huvudmannens påpekanden, ändrat sättet att undervisa och vänt utvecklingen av intresset – till och med snabbt. Peter Schwartz. Www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2010/01/swedish_education_110413_pdf_12605.pdf.

Läraren är ingen trollkarl. I samhället finns en tilltagande anda att personer med någon form av makt finns till för åtgärda livets friktion.

Läraren är ingen trollkarl

Journalistiken, politiken och den offentliga diskursen opererar helt utifrån denna föreställning. Det har lett till många humana reformer, men i skoldebatten blir en sådan instinkt närmast vilseledande, eftersom det inte går att ställa någon till svars för hur hjärnans kognitiva funktioner är beskaffade. Jag gick in på OECD:s hemsida och gjorde matematikövningarna från Pisatestet.

De var fullt relevanta och vettiga och ingen av dem svårare än att alla femtonåringar inom normalfördelningen skulle klara dem om de varje skoldag satt ner i ett tyst rum i fyrtio koncentrerade minuter och enskilt löste tal av liknande slag. Var och en inser att snickaren blir skickligare endast av att snickra med sina egna händer, att mästaren förevisar och instruerar gesällen, men han snickrar inte åt honom. Så komplicerat kan det inte vara. Vi är Forskning i praktiken! Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger.

Learning study

Www.forskul.se/ffiles/00415135/Ful8.pdf. Forskning för klassrummet. Professor Dylan Wiliam at The Schools Network Annual Conference. Pinterest. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling

På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Timperley inleder med att lärares professionella utveckling ofta framhålls som ett universalmedel för att förbättra skolan. . - Det finns tusentals studier och artiklar kring lärares kompetensutveckling – men effekten av kompetensutvecklingen i de flesta fall slutar just hos läraren, säger Timperley och fortsätter. Lärare behöver arbeta annorlunda! Vad gör skillnad för eleverna?

Lärarens motivationsfaktor! Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf. Lärarna viktiga för framgång i undervisningen. Publicerad: 19 februari 2014 Skolinspektionens genomgång av forskningsläget ger stöd för att lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är det som påverkar elevernas lärande och kunskapsutveckling mest.

Lärarna viktiga för framgång i undervisningen

År 2012 tog Skolinspektionen fram en sammanställning av aktuell forskning om vad som påverkar elevers prestationer i skolan. Den pekade på tre avgörande framgångsfaktorer: Att läraren är en tydlig ledare. Att hon eller han är välorganiserad, strukturerad och bra på att planera, liksom att hon eller han ger återkoppling till eleverna och följer upp deras arbete.Att läraren har tilltro till elevernas förmåga och att det finns en tolerant miljö där det är tillåtet att göra fel.Att rektorn och huvudmannen skapar goda förutsättningar för lärarna i deras arbete. I sammanställningen Framgång i undervisningen lyfter Skolinspektionen också fram flera faktorer som ligger till grund för våra granskningar när vi följer undervisningen under lektioner i ett visst ämne. Forskning för klassrummet.