background preloader

Lästräna

Facebook Twitter

Uppfo ljning och diagnosticering av la s och skrivfa rdighet. Läsa och skriva. Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet.

Läsa och skriva

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. I skolan måste läs- och skrivinlärningen prioriteras och få ta tid.

Förutsättningar och lärarnas kompetens är avgörande Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Skolverket har gjort ett observationsschema för språk-, läs- och skrivutveckling som ger ett bra stöd för dig som lärare i att följa elevers utveckling. Nya språket lyfter! Delaktighet och gemenskap Alla elever ska naturligt ingå i klassens gemenskap där alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar. Skoldatatek. Stavning och språklära. Spra kutvecklingsplan 2013. Recension av Bitsboard - Skapa flashcards med bilder och ljud. Användningsområden I Bitsboard kan du skapa egna flashcards med foto som du tar själv eller från bildgalleriet.

Recension av Bitsboard - Skapa flashcards med bilder och ljud

Du kan också spela in ljud till bilderna. Det finns också många färdiga flashcards att hämta ner. Det mesta är på engelska men det finns också på spanska, tyska och faktiskt på svenska också. Sök på ”svenska” i katalogen för att hitta dem. Bitsboard Flashcards på svenska Sökträffar När du har skapat eller laddat ner ett set med flashcards så kan de användas på flera sätt, t ex bygga meningar, rätt eller fel tryck på bilden mm. Det finns en liten guide inbyggd i appen. Dina egna flashcards kan du dela till alla som har appen. Bitsboard är en enkel, rolig och mångsidig app som får fyra i betyg. Funktioner Skapa egna set med flashcards med bild, text och ljud.Bilder kan läggas till genom galleri eller genom att fotografera direkt.Ladda ner färdiga set med flashcards på flera språk.Redigera befintliga set på många sätt.Dela sina flashcards via appens katalog.

Tänk utanför appen. MarianneLjunggren2010. Beskrivning. Programinformation MG-programmen är datoriserade träningsprogram i läsning och stavning för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen De har utvecklats från 1988 och har forskningsbakgrund.

Beskrivning

Pedagogisk utvecklare är Maj-Gun Johansson, fil.dr. med speciallärarbakgrund. Den senaste versionen MG Program 2015 har databas i molntjänst, vilket tillåter att programmet kan köras på valfritt antal datorer -. på skolan, hemma eller någon annanstans. Tidigare versioner av programmen bestod av fyra program: Läs-Skriv - Hitta Ord - Läsning Ord - Vilket Ord I MG Program 2015 har programmen Läs-Skriv och Hitta ord slagits samman. I dessa två program används den så kallade flash-cardmetoden - ord och orddelar blinkar fram på skärmen. I Läs-Skriv ska eleven stava till ordet efter den snabba exponeringen och i Hitta Ord ska eleven avgöra vad som exponerades fram utav ett antal alternativa svar. Till programmen är kopplat en poänggivning för att motivera eleven till välbehövlig mängdträning. Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel.

”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex: • Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter.

Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel

. • Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. • Sfi- undervisning Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord. Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning – från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter.

Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”. Skollicens, obegränsat antal användare. Inläsningstjänst. The Minnits The Minnits är ett lärande äventyrsspel med fokus på kommunikation för inlärning av engelska.

Inläsningstjänst

Eleverna lär sig att utveckla en strategi för att ta sig fram i en helt engelsktalande miljö och tränar på hur man inleder och avslutar samtal. Genom att lyssna lär de sig språket, precis som de lärt sig sitt modersmål. Tips! Många lärare har kombinerat The English Minnits med Glosboken. Spela video Tiki Med Tiki Reader kan elever i grundskolan och grundsärskolan träna svensk läsförståelse på webben. Glosboken Glosboken är den mest använda glostjänsten bland svenska elever. Tips! TextIt Premium med OCR TextIt Premium, talsyntes med OCR, är en en unik molntjänst där du kan få en valfri text uppläst direkt i din PC, Mac, Chromebook, läsplatta eller smartphone.