background preloader

Lästräna

Facebook Twitter

"Vuxna måste engagera sig i ungas läsning" - Minabibliotek. När läsningen minskar bland unga försvinner deras röst som vuxna.

"Vuxna måste engagera sig i ungas läsning" - Minabibliotek

Johan Unenge, som var Sveriges första läsambassadör, betonar att språk är makt och att de som kan ge barn den makten är främst föräldrarna. Johan Unenge är författare, serietecknare, illustratör och manusförfattare. År 2011-2013 var han Sveriges första läsambassadör. Uppdraget för den som är läsambassadör är att främja läslust och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med litteratur för barn och ungdomar. Johan Unenges målsättning under sin tid som läsambassadör var att få så många vuxna som möjligt att engagera sig i ungas läsning. – Bästa sättet att skaffa sig ett använbart språk är genom läsning.

Många unga har dålig läsförståelse Litteraturutredningen från 2012 redovisar att ungas läsförmåga har minskat under flera år. Johan Unenge tror inte att dataspel är skadligt, däremot anser han att du som vuxen misstar dig om du tror att de kan ersätta allt det som läsning av böcker ger. Enbart skolan räcker inte Bakgrund. Träna läsflyt i skolan. Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons.

Träna läsflyt i skolan

Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild För att barnet skall kunna veta vad målet med flytande läsning är, är det viktigt att den vuxna fungerar som förebild för hur flytande läsning låter. Uppfo ljning och diagnosticering av la s och skrivfa rdighet. Läsa och skriva. Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet.

Läsa och skriva

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. Stavning och språklära. Spra kutvecklingsplan 2013. Recension av Bitsboard - Skapa flashcards med bilder och ljud. Användningsområden I Bitsboard kan du skapa egna flashcards med foto som du tar själv eller från bildgalleriet.

Recension av Bitsboard - Skapa flashcards med bilder och ljud

Du kan också spela in ljud till bilderna. Det finns också många färdiga flashcards att hämta ner. MarianneLjunggren2010. Beskrivning. Programinformation MG-programmen är datoriserade träningsprogram i läsning och stavning för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen De har utvecklats från 1988 och har forskningsbakgrund.

Beskrivning

Pedagogisk utvecklare är Maj-Gun Johansson, fil.dr. med speciallärarbakgrund. Den senaste versionen MG Program 2015 har databas i molntjänst, vilket tillåter att programmet kan köras på valfritt antal datorer -. på skolan, hemma eller någon annanstans. Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel. ”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex: • Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter.

Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel

. • Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. • Sfi- undervisning Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord. Inläsningstjänst. The Minnits The Minnits är ett lärande äventyrsspel med fokus på kommunikation för inlärning av engelska.

Inläsningstjänst

Eleverna lär sig att utveckla en strategi för att ta sig fram i en helt engelsktalande miljö och tränar på hur man inleder och avslutar samtal. Genom att lyssna lär de sig språket, precis som de lärt sig sitt modersmål. Tips! Många lärare har kombinerat The English Minnits med Glosboken. Spela video Tiki Med Tiki Reader kan elever i grundskolan och grundsärskolan träna svensk läsförståelse på webben. E471016701.

LäsFlyt. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna.

JanGustafsson2009. För dyslektiker. Ett sätt att defeniera läshastigheten är att mäta hur många ord från en text som hinner läsas under en minut.

För dyslektiker

Genomsnittet i Sverige ligger runt 250 ord per minut. Talsyntes & läshjälp för Windows - TorTalk. What Does the Research Say Regarding Oral Motor Exercises and the Treatment of Speech Sound Disorders - Apraxia KidsApraxia Kids. The vast majority of the legitimate research shows no changes in speech sound productions because of non-speech oral motor exercises.

What Does the Research Say Regarding Oral Motor Exercises and the Treatment of Speech Sound Disorders - Apraxia KidsApraxia Kids

However, many clinicians have strong opinions about their efficacy by stating clinical anecdotes, or they will cite non-peer reviewed publications and CEU events that claim there are speech benefits of these exercises. Literature searches of the available information on this topic yield six treatment studies. The participants in these studies range in age from 4 to 8;11 years. Some of the studies include children with Childhood Apraxia of Speech (CAS) who had treatments of varying duration using a variety of treatment approaches.

Almost all studies were some type of a single-subject research design. The primary reasons that these exercises do not change speech sound productions are: task specificity that makes these exercises ineffective; andoral motor exercises do not increase strength for speech as many clinicians claim. References Forrest, K. (2002).