background preloader

Genrer

Facebook Twitter

Cirkelmodellen. Stärk språket Stärk lärandet. Scaffolding Language, Scaffolding Learning - Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Gibbons, Pauline Hallgren och Fallgren, tredje upplagan, 2013.

Stärk språket Stärk lärandet

Hur ska man som lärare arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum? Hur kan man arbeta så att undervisningen blir både språk- och kunskapsutvecklande? Dessa frågor står i fokus för denna bok, skriven av Pauline Gibbons som själv har lång erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever, både som lärare och lärarutbildare. Boken är närmast att betrakta som en handbok för alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever och används flitigt i lärarutbildningar i svenska som andraspråk. Sedan 2006 finns boken även i svensk översättning. Studiehandledningar Till boken Stärk språket Stärk lärandet har Nationellt centrum för svenska som andraspråk utarbetat en studiehandledning, som är tänkt att fungera som underlag för bearbetning av innehållet. ZickZackPedagogPlanering ak5. Skrivcirkeln Metodbok - Genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och läsförståelsestrategier.

Att resonera och skriva resonerande text. Skrivcirkeln Träna mera Svenska Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Pedagogiska tankarI Skrivcirkeln får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande.

Skrivcirkeln Träna mera Svenska Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

För att kunna lära sig det behöver eleverna läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Arbetssättet utgår dessutom från cirkelmodellens fyra faser. Digitalt läromedel. Mallar och instruktioner. Återberättande text. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver.

Återberättande text

De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Vi har börjat med återberättande texter och eleverna uttrycker en glädje av att se hur de har utvecklat sina texter bara på några veckor. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll.

Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Marinaljungdahlk. Faktatexter kan delas in i olika kategorier beroende på syftet med texten.

marinaljungdahlk

Dessa typer har då olika textaktiviteter d v s syfte, struktur och språkliga drag. Följ länk nedan för att läsa mer om de olika texttypernas drag och uppbyggnad. Till instruerande text hör olika instruktion där man förklarar och beskriver hur något utförs/görs. Följ länkar nedan: Till förklarande text hör faktatext och uppsatsrapport där man har till syfte att förklara och utreda orsaker och konsekvenser av något. ZickZackPedagogPlan Lasa4 5. Manadenssprakovningjuni2012. ManadensSprakovningMars2013. Manadenssprakovningsept2012. ManadensSprakovningMars2011. ZickZackPedagogPlanering_ak5.pdf. Bilaga_5.pdf. Beskrivande genren – faktatexter börjar ta form á la cirkelmodellen. PP-väggen om vårt nuvarande NO-projekt om insekter.

Beskrivande genren – faktatexter börjar ta form á la cirkelmodellen.

Valet av tema är grundat i elevernas intresse och progression från förskoleklassen. I fsk jobbade de nämligen både med grodyngel och fjärilar så djur och småkryp hade barnen förkunskaper om och speciellt livscykeln med ägg, larv, puppa. Perfekt! Vi började med att närläsa om myran. Resultatet av det kan ni se hänga här på tavlan. ManadensLektionApril2011. 40687944_fanga-formagan-3. Den instruerande genren – Ett glas med vatten, tack. Den instruerande genren är en genre som eleverna möter nästan dagligen i form av instruktioner om vad de ska göra under lektionen och även i vilken ordning.

Den instruerande genren – Ett glas med vatten, tack

Den kan ges såväl muntligt som skriftligt, ibland ges den i flera led direkt medan ibland så delas den upp. Hur tydliga är vi egentligen i våra instruktioner till eleverna och hur tydliga behöver vi vara? En instruerande text innehåller en rad steg som ska följas för att uppnå ett mål eller en slutprodukt och det är syftet med den instruerande texten också. Strukturen i en instruerande text är, för det mesta, uppbyggd på så sätt att huvuddelen av texten består av olika steg, numrerad eller i punktform. Stegen går i kronologisk ordning och de bygger på varandra. De språkliga dragen i den instruerande genren kan variera i viss mån beroende på vilken typ av instruktion det är: Ett glas vatten. Samlingar och stöd för olika texttyper. Det är dags att repetera texttyperna till de nationella proven och jag har samlat lite olika material till er så ni kan använda studietider framöver för att kunna göra detta i egen takt och på egenhand förutom den som vi kommer att göra i klassrummet.

Samlingar och stöd för olika texttyper

Vi kommer att använda detta upplägg sedan förra året i klassrummet. Efter att ha läst gamla NP har ni summerat era lärdomar i detta ordmoln: Förra året gjorde mina nior en samling på en webbsida som vi döpte till Meningar med elever där ni hittar en hel del stöd. - svenskamednathalie.blogg.se. Inför nationella proven på torsdag kom några elever med önskemålet att jag skulle publicera de mallar för olika texttyper som vi gått igenom i svenskan.

- svenskamednathalie.blogg.se

Lycka till med uppsatsskrivandet, jag vet att ni alla kan skriva mycket läsvärda texter så ta det lugnt på torsdag! Mall för krönika: Krönikans rubrik InledningInledningen ger läsaren en bakgrund till ämnet och sammanfattar krönikans huvudinnehåll. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. Texttyper i svenska. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

texttyper

En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . .