background preloader

Spec

Facebook Twitter

Mona Liljedahl om särbegåvade elever. Har du någon särskilt begåvad elev i klassen?

Mona Liljedahl om särbegåvade elever

Säkert, men du kanske inte vet om det. Har du någon hopplös kille som ifrågasätter allt, inte gör det han ska och får vansinniga utbrott? Eller en tjej som alltid drömmer sig bort och verkar helt ointresserad av undervisningen? Du kanske funderar på att de kan ha någon diagnos och behöver utredas? Så kan det vara, men det kan också handla om särbegåvning. . – Trots att Sverige är känt för att hylla akademisk genialitet genom Nobelpriset, är vi internationellt kända som ett u-land när det gäller särbegåvning.

Enligt Skolverkets beräkning är fem procent av eleverna i Sverige särskilt begåvade. . – All forskning på särbegåvning understryker unisont hur viktigt det är att lärare lär sig att upptäcka de här barnen. ”Någon annan får fixa det här” Kanske surrar frågorna om extra anpassningar fortfarande i ditt lärarrum.

”Någon annan får fixa det här”

Det har snart gått tre år sedan reformen om olika stödnivåer infördes i skollagen. Innan det blir tal om åtgärdsprogram ska lärare skyndsamt veckla ut en palett av anpassningar i klassrummet. Först om dessa inte räcker, är det dags för särskilt stöd. Och även det ska främst ges i ordinarie klass. Men är lärarna förberedda för reformen? Det visade sig, enligt forskarna, att alla grupper helst lade ansvaret på någon annan än sig själva. Främmande mark? Så tycker grupperna Resurser och kunskap saknas.Små stödgrupper behövs.Vem ska göra? Om perception. E, min 12-åring, har medelsvår ADHD ouppmärksam form (förr kallat ADD).

Om perception

E har svårt för att koncentrera sig och orka med skolmiljön. E lägger märke till allt som händer och tappar då fokus. Skolmiljön dränerar E. Efter ett par lektioner är E helt slut. Vi har gjort kartläggning och energiinventering med E för att ta reda på vad i skolmiljön som blir för tufft. Skolan ska försöka anpassa och skapa en miljö som E kan orka vistas i. Förslag på några anpassningar skolan kan göra. Om skolan ska vara vara tillgänglig på allas egna villkor och förutsättningar så måste skolan individualiseras mer!

Filed under ADD, Anpassningar, autism, Förståelse, Pedagogiska tips! Tagged as ADD, ADHD, Anpassningar, asperger, autism, diagnos, funktionsnedsättning, NPF, perception, skola. Webbkursen Scope. (Scope hette tidigare Koll på Asperger!)

Webbkursen Scope

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Läsfixarna i alla ämnen. Vi jobbar med strategier. Dagen idag fylldes av läsfixarna.

Läsfixarna i alla ämnen. Vi jobbar med strategier.

Vi pratar om att använda oss av strategier och läsfixarna synliggör strategier på ett bra sätt. Men de behöver inte ”bara” användas vid läsning! Vi började dagen med att jag läste högt nästa kapitel i vår högläsningsbok Pippi Långstrump. Dagen kapitel heter Pippi är sakletare och hamnar i slagsmål. Under tiden som jag läser vill jag att barnen försöker se inre bilder av hur det skulle kunna se ut när Pippi är sakletare och annat som händer i kapitlet.

När jag läst klart tränar vi på att ”dra kopplingar” mha olika frågeställningar som jag ställer. Den här gången ville jag att de skulle fundera kring när man får ta något som man hittar och när man inte får det. Nästa lektion var matte. Men nu introducerade jag en ny strategi där man ska använda 10-kompisarna och fylla ut till 10 och sedan lägga på resten. Sista lektionen var idag NO. Gränslöst digitalt lärande. Jag och flera av mina kollegor tycker att många barn idag har svårare att koncentrera sig.

Gränslöst digitalt lärande

Vi upplever att de har kortare uppmärksamhetsspann och att lektionerna behöver vara varierade och underhållande för att hålla kvar elevernas fokus. Har vi fler barn med koncentrationssvårigheter idag än för 20 år sedan? Både ja och nej skulle jag svara. Läs- och språksatsningen. Läsning utmanar vår förmåga att processa, samla in och bearbeta information i en process där allt sker simultant.

Läs- och språksatsningen

Vi kräver av vår hjärna att den känner igen ord, skapar mening från lästa ord och text, känner igen meningsstrukturer, innehåll och kan ta ställning till varje dels relevans för läsningen och läsförståelsen. Detta kan vara nog så svårt för våra nybörjarläsare som kämpar med avkodningen. Det blir helt enkelt ingen energi eller utrymme kvar för själva meningsskapandet. Det är också svårt för de av våra elever som har brister i sin minneskapacitet. Problem med minnet kan ha många orsaker som exempelvis biologiska, dvs. individen har helt enkelt dåligt minne. Under de år jag arbetade som speciallärare/specialpedagog arbetade jag med en programvara som hette RoboMemo. 5 appar som kan stöda personer med autism. Publicerad 31 mars 2017.

5 appar som kan stöda personer med autism

Utmanande undervisning i klassrummet - Natur och Kultur. Lakartidningen. En avhandling från 2010 [1] visar att flickor med utvecklingsavvikelser tenderar att missas av professionella.

lakartidningen

Föräldrar hade sökt hjälp hos vårdcentraler och barn- och ungdomspsykiatrin ett flertal gånger utan att någon uppmärksammat autism och/eller uppmärksamhetsstörning. Efter grundlig utredning konstaterades att det som tolkats som exempelvis ångest, depression, inlärningssvårigheter eller familjerelaterade problem i själva verket bottnade i autism/och eller ADHD. Avhandlingen blev en milstolpe när det gäller att upptäcka flickor med avvikande utveckling, men fortfarande saknas kunskap inom vården, omsorgen och skolan. Vi har tidigare skrivit om faran med bristande kunskap inom socialtjänsten utifrån ett fall [2] där en flickas beteende tolkades som tecken på omsorgssvikt, vilket ledde till en lång rad placeringar.

Först efter flera år uppmärksammades att flickan hade autism.