background preloader

Inlärning

Facebook Twitter

5 Engaging Questions to Discover your Child’s. Not so long ago, I was walking down the street with my daughter.

5 Engaging Questions to Discover your Child’s

At each passing tree, she was determined to pick berries from the so-called “berry trees.” She pulled the berries off the tree, looked at them, rolled them in her hands, and carefully collected them in her pocket. I thought to myself, “Ugh, again? Do we really need to keep these prickly berries?” And “How long will it take for her collection of berries to decay in her pocket?” But, after that brief moment of mom-panic, I thought, “I wonder what my daughter is thinking about as she explores these berries? We ask our children questions all the time. Asking engaging questions has a few purposes. The Essential Underpinnings Of Shifting to ‘Modern Learning’ Will Richardson and Bruce Dixon are two longtime education activists and reformers who have become increasingly convinced that the current education model is not preparing students for a world in which computers can do much of what humans used to do and in which creative thinking is highly prized.

The Essential Underpinnings Of Shifting to ‘Modern Learning’

They consult with school leaders around the world for their company Educating Modern Learners. After many conversations they believe education as a system is ripe for a radical shift away from reform efforts that tinker at the edges and towards learning that puts students at the center with agency over what and how they learn. “The conversation is shifting a little bit, but the ‘how’ part is still really hard,” Will Richardson said.

Through his work as a consultant he has worked with several districts he thinks are moving in the right direction. Frykman Jonas (2014): Skolan har blivit ett terapeutiskt rum": Forskning-i-korthet-2014-2. UR Samtiden - Lika värde: Bedömning för lärande - UR Skola. Skolporten. Home. Remember What You Read - How To Memorize What You Read! JUMP Math. FULLTEXT01. 1000+ images about Matematik på Pinterest. Dalles Matte. Läsförståelsestrategier. En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).

Läsförståelsestrategier

RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT. Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier.

Filmen om läsfixarna. Lask parmen2014 bild. Motivation viktigt för att klara jobbet. Passa tider, följa regler, visa intresse för arbetet och samarbeta med kollegor.

Motivation viktigt för att klara jobbet

Det är några av de förmågor som arbetsledare från fyra branscher lyfter fram som mycket viktiga för att unga medarbetare ska klara arbetet. Det visar Skolverkets undersökning Arbetslivet efter skolan. Arbetsledarna kommer från byggverksamhet, handel, restaurang samt vård och omsorg – branscher där många ungdomar arbetar åren efter gymnasieskolan. – Undersökningen bekräftar den bild vi sett tidigare.

För att bli attraktiv på arbetsmarknaden krävs mer än goda kunskaper och betyg. Förmågor som är viktiga för att klara arbetet Några förmågor som arbetsledare tycker är mycket viktiga är att passa tider, hålla vad man lovat och följa regler. Motiverade medarbetare ger nöjdare arbetsledare En analys av resultatet visar att om de unga medarbetarna förbättrar förmågor som handlar om motivation så blir arbetsledaren också mer nöjd totalt sett.

Inlärning - Hur går det till? Vad är inlärning?

Inlärning - Hur går det till?

"Att vara analfabet år 2000 betyder inte att man varken kan läsa eller skriva, utan att man inte kan lära sig nytt eller på nytt. " Alvin Toffler "Inlärning består alltid av två delar. För det första bör man vara mottaglig för nya kunskaper eller nya erfarenheter. För det andra bör man finna den egna och personliga betydelsen för allting. " Enligt den kognitiv-konstruktiva uppfattningen betyder inlärning relativt konstanta, på erfarenhet baserade förändringar i individens kunskaper, talanger och färdigheter och genom dessa i själva verksamheten. Den moderna uppfattningen om människans sätt att lära sig betonar hennes aktiva roll i styrningen av hennes egen verksamhet.

Målsättning och metodval styrs av kunskaper, färdigheter och attityder baserade på individens tidigare erfarenheter. 2 Inlärningsteorier och tillämpningar. Detta kapitel behandlar inlärning och olika teorier om inlärning.

2 Inlärningsteorier och tillämpningar

Behaviorism, kognitivism och konstruktivism presenteras och definieras. De två sista avsnitten behandlar hur inlärningsteorierna kan tillämpas i utbildning. I avsnitt 2.4 presenteras samarbetsinlärning som har visat sig inverka positivt på inlärningsresultatet. Till sist, i avsnitt 2.5, presenteras principen om livslångt lärande och dess vikt i dagens snabbt föränderliga samhälle. Idag råder det enligt von Glasersfeld (1995, ss. 3-4) samstämmighet om att någonting är fel i den traditionella skolan. ”Varför” och ”hur” -frågor är mycket viktiga för begreppsförståelsen. För att lyckas på 2000-talet måste man enligt Conway (1997) vara förberedd på livslångt lärande. Enligt Biehler och Snowman (1997, ss. 398-402) har den studerandes motivation en stor betydelse för inlärningsresultatet.