background preloader

Skoldebatt

Facebook Twitter

'Post-Truth' and the Decline of Swedish Education. In the last 15–20 years, Sweden has suffered a downturn in several important aspects of the elementary and secondary education system.

'Post-Truth' and the Decline of Swedish Education

To begin to illustrate the state of Sweden’s schools, we can make a comparison with the heavily criticized American education system. It is a common and understandable belief, in the U.S. and elsewhere, that Swedish schools compare favorably with American schools in terms of educational outcomes. ”Populistiskt mobilförslag inte vad skolan behöver” En kritik av kritiken del 1. Kultur Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag sitter lutad över sonens läxor och häpet stavar mig igenom den inlämningsuppgift i samhällskunskap som ska vara klar för inlämning dagen därpå.

En kritik av kritiken del 1

Han ska kritiskt diskutera svensk demokrati samt värdera vem av följande personer som har störst inflytande på svensk politisk debatt: en youtuber, en statsminister eller en ledarskribent. Han ska motivera sina val, samt även diskutera dessa. Jag börjar sonderande: vet du vad demokrati är? Fortsätter med: hur ofta har vi allmänna val i Sverige, vad betyder det att vi har valhemligheter och vilken procentsats utgör spärr för tillträde till riksdagen? Han har inte en aning. Hur sonen ska klara av att värdera en kunskapskälla när han med möda vet vad västerländsk demokrati utmärks av är mig en gåta Jag förstår att uppgiften förmodligen är enklare till sin natur. Lgr 11 slår fast att elever i svensk grundskola ska tränas i kritiskt tänkande. Hm. Arbetstid - Finlands svenska lärarförbund. Undervisningsskyldigheten inom grundläggande utbildningen varierar mellan 18 och 24 veckotimmar.

Arbetstid - Finlands svenska lärarförbund

Om en ämneslärare eller timlärare i huvudsyssla undervisar i två eller flera ämnen med olika stor undervisningsskyldighet, beräknas en vägd usk mellan de olika ämnena. i förskollärartjänst: 23i klasslärartjänst: 24i speciallärartjänst: 24i specialklasslärartjänst: 22 Undervisningsskyldigheten för en timlärare i ovan nämnda undervisning är densamma som för en tjänsteinnehavare.

Skolor luras att digitalisera med falsk marknadsföring. Är du smartare än en sjätteklassare – i Singapore? - Kvartal. I Singapore antas endast de mest högpresterande studenterna till lärarutbildningen och undervisningen generar resultat på världsnivå.

Är du smartare än en sjätteklassare – i Singapore? - Kvartal

Den singaporianska läroplanen ställer samtidigt konkreta, höga krav på vad eleverna ska lära sig – redan i tidig ålder. Isak Skogstad har jämfört singaporianska läroplaner och matteprov med de svenska motsvarigheterna. Testa dig själv. I den senaste Pisa-mätningen presterade eleverna i Singapore högst av alla länder – i undersökningens samtliga ämnen. Fler än en av fyra elever presterar på den absoluta toppnivån.

Singapores framgångsrika matematikundervisning har givit upphov till en internationell marknad med företag och organisationer som översätter och anpassar landets läromedel till olika språk. I Singapore rekryteras de skickligaste studenterna till läraryrket, man har fler undervisningstimmar i matematik och använder alltså läromedel av hög kvalitet. Tre insikter om hjärnan för skolpolitiken - Kvartal. Den pedagogiska professionens omfamnande av postmoderna idéer är ett exempel på hur trender inom en vetenskaplig disciplin – pedagogiken – uppenbart strider mot fynd från närliggande discipliner – såsom kognitionsforskning och psykologi.

Tre insikter om hjärnan för skolpolitiken - Kvartal

I denna valrörelse, som i tidigare, lovar samtliga partier att vända kräftgången i den svenska skolan. Det förutsätter att skolpolitiken utgår från vetenskapliga insikter om hjärnan, skriver Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet och en av Sveriges ledande hjärnforskare. Sverige stod en gång för en av världens främsta läroambitioner, präglad av strävan att alla skulle kunna läsa och ha grundkunskaper och att föräldrars bakgrund inte skulle spela någon roll. Men så kom nya postmoderna idéer, som innebar att kunskapen blev underordnad, egalitära ambitioner blev en fråga om att bedöma alla prestationer som likvärdiga, och elevers eget sökande efter kunskap gjordes till utgångspunkt för lärandet.[1] Förändringen kom gradvis. 8 Se Grusec, 1992.

Farligt att sprida forskning som inte stämmer - Per Kornhall. I debatten kring friskolor får vissa forskningsresultat mer publicitet än andra.

Farligt att sprida forskning som inte stämmer - Per Kornhall

En sådan artikel som har använts väldigt mycket är Böhlmark & Lindahl (2015)*. En artikel där författarna påstår att kommuner med fler friskolor presterar bättre än de utan friskoleetablering. Det vill säga att konkurrensen skulle ha lett till bättre skolor. Farligt att sprida forskning som inte stämmer - Per Kornhall.

Disengaged boys: just make it a competition, right? A while back I’d just finished a unit in a double lesson with my year 11s.

Disengaged boys: just make it a competition, right?

We had about 15 minutes to go so I let them do some free revision, either making sure they had answered all questions set or get on with some retrieval practice on Quizlet. What about the boys? There is much to like in Barbara Oakley’s recent opinion piece for the New York Times.

What about the boys?

Oakley is an engineering professor at Oakland university in the U.S. and her views on teaching are refreshingly well-informed. We will get to those later but we need to deal with something odd first, Here’s a quote from her article: ”Digitaliseringen kan bli det största misslyckandet för svensk skola” – Genom storsatsningen som skolor nu gör på att köpa in hårdvara för att leva upp till kraven på digitalisering kommer annat viktigt, som läromedel och fler lärare, att få stå tillbaka.

”Digitaliseringen kan bli det största misslyckandet för svensk skola”

Jag tror att digitaliseringen kan bli det största misslyckandet för svensk skola någonsin. De hårda orden kommer från Wiwi Ahlberg, gymnasielärare sedan 30 år och läromedelsförfattare. Hon är en av dem som nu är djupt oroad över framtiden för den svenska skolan. – Och om man inte fyller alla nya datorer med riktiga läromedel kan digitaliseringen bli en katastrof för den svenska skolan. Men andra försvarar helt och fullt digitaliseringen. – Digitaliseringen är framtiden, med de möjligheter och de risker som finns. When “balance” goes bad – David Didau. Balance is an obviously good thing, isn’t it?

When “balance” goes bad – David Didau

After all, who wants to be unbalanced? Education is About so Much More than Merely Preparing Young People for Employment. End this obsession with facts and focus on life skills. As a mother of two primary-aged children and a trainer in adult education for eight years, I’ve been scratching my head about something for a while now. ”Nationella prov är inte vägen till bildning” Skoldebatten handlar nu till stor del om skolans marknadisering har skapat växande ojämlikhet.

Svaret på politisk ångest över tappad kontroll av en avreglerad skola har blivit fler nationella prov under de senaste tio åren. Det finns många föreställningar om de nationella proven som bärare av en likvärdig skola och i debatten om att återreglera arbetet i skolan framstår dessa som garant för rättvisa och statligt ansvarstagande för gemensam kunskapsnivå. Ofsted Inspection Myths in Teacher Education. In-class cellphone and laptop use lowers exam scores, a new study shows. Låt staten ta huvudansvaret för skolan. DEBATT | SKOLA. Våra nationella politiker talar gärna om skolan, och vill ge sken av handlingskraft. Men de har frivilligt frånhänt sig makten över skolan till närmare 300 kommunala och knappt 1 000 privata huvudmän. Ändå talar de till oss som om de äger makten över skolfrågorna. När ska det pedagogiska experimentet ta slut? FULLTEXT01. Jag levde en månad utan smartphone – och blev rädd. Forskare vid Karlstads universitet: ”Reformer verkningslösa om lärare inte får tid att planera”

Skoldebatten rasar om sjunkande resultat, betyg, lärarbrist, kunskapskrav, ordning och mobiler. Frågan är om vi diskuterar rätt saker. Våra forskningsresultat tyder på att skolan är en koloss på lerfötter. Så länge inte lärare har bättre förutsättningar att planera och efterarbeta undervisningen så riskerar skolreformer att vara verkningslösa. Förra året gav regeringen i uppdrag (ULF) till ett antal lärosäten att pröva olika modeller för samverkan mellan akademi och skola kring praktiknära forskning.

I en inledande fas av projektet har vi undersökt hur skolan organiserar planering och efterarbete av lektioner. I samarbete med SCB har vi genomfört en enkätundersökning som besvarats av 2.285 lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Funktionell dumhet formel för framgång i arbetslivet. Anette Jahnke: Ny kurs för kursplanearbetet. Att kritisera styrdokument är lätt. Att konstruera dem betydligt svårare. Anette Jahnke undrar vad vi kan lära av den debatt som varit kring kunskapskraven och vad krävs för att skapa en process, där vi blir bättre på att skapa bra styrdokument.

Kunskapskraven, och den process som ledde till deras utformning, har varit föremål för debatt i Dagens Nyheter mellan skoldebattörerna Kornhall och Skogstad (7/6, 13/6) och Skolverket (Westerholm, 7/6). I debattens slutreplik hänvisas det till min avhandling (Jahnke, 2014) där jag har analyserat min praktik som inhyrd ämnesexpert vid Skolverket för utformningen av grund- och gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner i matematik.

”Återskapa skolan – utan skadlig nyliberal logik” Spelar det någon roll hur välfärdsföretagen bedrivs? Silicon Valley parents are raising their kids tech-free — and it should be a red flag. Taking Notes By Hand May Be Better Than Digitally, Researchers Say. Smartphone Use and Academic Performance: Correlation or Causal Relationship? Lessons from the dojo. Struck with the inescapable knowledge that I’m not getting younger and, therefore am unlikely to stay fit and healthy without some investment in exercise, I’ve struggled over the past few years to find a form of physical activity that I don’t actively dread.

In January I made the decision to try out my local karate club and, thus far at least, I love it. I’ve been going two, sometimes three, times a week and I increasingly find myself looking forward to it. Without really knowing why or how, I’ve suddenly become highly motivated to take regular exercise. ”Höjd yrkesstatus – ett trick som inte hjälper” Direct Instruction Gets No Respect (But It Works) Paul A. The ‘quite tidy garden’ …or why level descriptors aren’t very helpful. Dear Josh, Därför är vi stressade.

I skolan borde läroböcker prioriteras framför iPads. Ständig uppkoppling och öppen lärmiljö stressar alla. Hjärnan har vissa begränsningar. Jag ska beskriva några. Om du tänker dig ett timglas, så symboliserar den övre delen den information som kommer in hjärnan – och den nedre den som finns i långtidsminnet. Den smala kanal som förbinder de två delarna symboliserar arbetsminnet, som har en central funktion under elevernas skoldag. Miljöpartiets inflytande över skolan är skadligt. När den oroväckande "framtidsskolan" ska försvaras låter argumentationen och flosklerna som att de kommer från en konsult i skolutvecklingsbranschen. Problemet är att miljöpartisten Karin Pleijel är kommunalråd med makt över barnens utbildning, skriver läraren Isak Skogstad.

SLUTREPLIK | FRAMTIDSSKOLAN. Min artikel om Kvibergsskolan har väckt starka känslor. Resultatstyrningen av skolan motverkar kunskap. För alla med inblick i skolans verksamheter kan knappast den senaste tidens föräldrareaktioner mot kunskapskraven i skolans läroplaner komma som någon överraskning. Det är som en varböld som äntligen spricker. Ironiskt nog uppfattas nu skolan ställa alldeles för höga krav på eleverna. Som vanligt är det ”kunskapssynen” som pekas ut som orsak genom att den påstås nedvärdera faktakunskaper och i stället förorda att undervisningen inriktas mot att utveckla allmänna förmågor som att kunna resonera, analysera etcetera.

Men det är inte kunskapssynen som har skapat kunskapskraven utan den resultatstyrning som är en aspekt av vad som brukar kallas new public management (NPM). I de kursplaner som kom i samband med 2011 års läroplaner har resultatstyrningen nått sitt fulla genomslag. Elevernas fokus flyttas. Katederundervisning är underskattat. Trots att den senaste Pisa-mätningen visade att kunskapsraset tycks ha avstannat tyder mycket på att skolans kris är långt ifrån över. För hur kan det komma sig att var femte elev inte kan förstå en enklare tidningsartikel i slutet av grundskolan, trots att Sverige spenderar omfattande resurser på skolväsendet? En anledning går att finna runt om i landets klassrum. Under de senaste decennierna har den traditionella katederundervisningen, där läraren är en auktoritet i klassrummet som förmedlar kunskap till eleverna, minskat i omfattning. Konsekvensen av det är att eleverna lär sig allt mindre. Denna utveckling har drivits på av pedagoger som dömt ut katederundervisning, faktakunskaper och disciplin i klassrummet som något gammalmodigt och förlegat.

Faktum är att de undervisningsmetoder som ofta avfärdas som traditionella av pedagoger faktiskt är de mest gynnsamma för elevernas inlärning. Det pedagogiska etablissemanget framhäver ofta vikten av elevcentrerat lärande. Det är curlande skolsystem som ger unga dålig arbetsmoral. En bättre skola börjar på högskolan. Hoppet är inte ute för svenska elever. Allt fler klarar gymnasieexamen, visar genomgången i dagens DN. Samtidigt tyder de internationella kunskapsmätningarna på att våra senaste studentkullar har hunnit lära sig mer när de springer ut. Tragedin är att de ratar lärarprogrammet. Sorgligt är också att de som – mot oddsen – väljer en karriär i klassrummet inte får en yrkesutbildning värd namnet. Att antagningskraven till lärarprogrammen knappt kan kallas krav hör på lång sikt också till de stora hoten mot kunskapssamhället. Ledare: Docent inte kan hjälpa dottern med högstadieläxan - instruktionerna är obegripliga.

Åttondeklassare förväntas lösa finanskrisen. Assessment too often fails to prioritise learning – let's change that. Priset för att ha ständig hjärnkoll - Fokus. Laptops in Class are the New Second-Hand Smoke. Därför är nyttofixeringen bildningsfientlig – Isobel Hadley-Kamptz om vikten av en gemensam kunskapsbas. »Marknadsideologi förstörde den svenska skolan« Åsa Wikforss, filosofiprofessor: ”Svenska elever är för dåligt ­­rustade mot falska nyheter” Where did textbooks go? Han varnar för hemgjorda läromedel. Ropen skalla, bildning åt alla!

Laptops Are Great. But Not During a Lecture or a Meeting. Därför har skolvalet blivit ett misslyckande — Kvartal. Magasinet Arena: Är du bildad, lille vän? Pedagogen som misstror kunskap. Mobiler i skolan. Ny skoldebatt på gång - Sydsvenskan. ”Lärarna har fått för mycket att göra” Därför förbjuder jag datorer i föreläsningssalen. Lasse Hagberg, lärare: Facket hjälpte landets politiker rasera skolan. En blogg om svenska skolan idag, av lärare för lärare - Söka bidrag. Läxor minskar skillnader mellan rika och fattiga. ”Synen på kunskap är skolans största problem” The big lesson from the world's best school system? Trust your teachers. The big lesson from the world's best school system? Trust your teachers. Coding for kids: another silly fad. Trendkänslighet bäddar för riskfylld skolreform. Regeringen: Alla nationella prov ska bli digitala. Murguz: Att plugga är läxan alla måste lära sig - Borås Tidning. Lärare ska inte gå på självhjälpskurser.

Bawar Ismail: Mitt hårda budskap till föräldrar: sluta skämma bort era ungar! Lernfelt - MAMMA MALINS HÅRDA BUDSKAP TILL SKOLAN:... Homework Help Us All - Long View on Education. Krönika av Göran Rosenberg - Godmorgon, världen! Statsrådet (S) behagar skämta. - Sydsvenskan. 'Written feedback is a fever – we need to treat it fast' Är skolforskning svårare än rymdforskning? The digital native is a myth. Students are Better Off without a Laptop in the Classroom. No teacher talk. No challenging texts. No knowledge. It’s as if we’ve designed our schools to keep the poor in poverty… Lisa Magnusson: Ny teknik är ingen universallösning. Katarina Barrlings krönika - Är Hamlet evidensbaserad? - Godmorgon, världen! Tio kritiska frågor om skolans digitalisering – Omvärldsbloggen.

Isak Skogstad: "Kasta ut datorerna från klassrummen" Katederundervisning är underskattat. Utvecklingssamtal skapar sug efter raka besked. ”Stödet till elever med särskilda behov demoleras” Rättvisa betyg kräver likvärdiga villkor för lärare. 5 missar lärare gör – enligt senaste hjärnforskningen. Practice what you teach. Gustav Fridolin: Skolan måste ha regler för hur föräldrakontakten ska gå till. Föräldrarna ska låta bli magistern. Högern måste sluta att spela dum i vinstfrågan. Computers and Productivity: Evidence from Laptop Use in the College Classroom. Patrik Lundberg Föraktet mot duktighet är ett problem. It’s ‘digital heroin’: How screens turn kids into psychotic junkies.

Leif Lewin: New Public Management var ett misstag. "Regeringen säger nej till mer idrott i skolan – en skam" Påverkar det digitala skrivandet vårt sätt att tänka och lära? – re:flex.