background preloader

Etik

Facebook Twitter

Vad menas med islamism? Du läser nu en av de fria artiklar du har kvar denna månad Beställ på SvD.se/gratis2 Islamism är ett vitt och spretande samlingsbegrepp som används för att beteckna politisk islam på olika sätt, allt från al-Qaida till turkiska AKP.

Vad menas med islamism?

Att detta begrepp används för så vitt skilda ideologier visar att det behövs fler nyanser för att beskriva mångfalden inom politisk islam. Turkiets EU-orienterade och demokratiskt valde premiärminister Recep Tayyip Erdogan har mer gemensamt med Göran Hägglund och Fredrik Reinfeldt än med Usama bin Ladin. Var finns rötterna till nutidens islamism? Den moderna islamismens moder är Muslimska brödraskapet som bildades i Egypten som en reaktion på att Atatürk, det moderna Turkiets skapare, avskaffade kalifatet i Istanbul 1924. Var står Muslim­ska brödraskap­et idag? Rörelsen har genomgått många genera-tionsskiften. Donor 4787 New Interview notes 0. In vitro to gene editing: Slow crawl to designer babies.

These are not descriptions from romance novels, nor are they OKCupid profiles.

In vitro to gene editing: Slow crawl to designer babies

These are actual descriptions you'll find when sperm-shopping online. With a few mouse clicks and a credit card, you can order the beginnings of a specific type of baby. And as genetic technology improves, there will be many more ways for us to choose the kind of child we have. The question is, will we? UK scientists can genetically modify human embryos. No more disappointments: Choose the sex of your child.

Susan Gunn is a slender, pretty woman married to Robert, an investment manager.

No more disappointments: Choose the sex of your child

Robert is a martial arts fiend and has a coiled-up, physical intensity that suggests he could, with one flick of his pinkie, pluck out your carotid artery. Of course he wouldn't – he's a most genial man – but that impression must help in his line of work. Designer Babies: The Truth Behind Preimplantation Genetic Diagnosis. Dozens of books and movies detail a future in which eugenics, in some sneaky form or another, takes over society.

Designer Babies: The Truth Behind Preimplantation Genetic Diagnosis

A master class decides which traits are desirable and slowly begins to weed out individuality, flaws, and free thought. It may have seemed like an impossible dystopian future for many of the writers who imagined it decades ago, but today reproductive and genetic technology have made such a future a very real fear for many. The fear of designer babies may be real, but not everything people believe about them is true. Even the term designer baby insinuates vanity, suggesting a process in which couples can pick out traits for their child as easily as if they were choosing fabric samples for their home and removing entire traits or disabilities from the population. Barn – till vilket pris? PGD - Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Par som bär på anlag för en genetiskt betingad sjukdom löper relativt stor risk att föda barn som drabbas av sjukdomen.

PGD - Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I vissa fall räcker det att den ena föräldern är anlagsbärare, i andra fall krävs att båda föräldrarna är bärare av anlaget för att sjukdomen skall komma till uttryck i nästa generation. I de fall då den mutation som ger upphov till sjukdomen är känd eller då genetiska markörer som är kopplade till sjukdomen är kartlagda, har man möjlighet att utföra prenatal diagnostik som i dag utföres i 8:e-17:e graviditetsveckan med olika metoder. Därefter får föräldrarna välja om de vill göra abort eller inte beroende på provsvaret. Det vill säga den idag tillgängliga fosterdiagnostiken är i huvudsak abortinriktad, vilket utgör ett principiellt etiskt och moraliskt problem för många par.

Detta leder till att en hel del par avstår från att skaffa biologiskt egna barn av rädsla för att få ett allvarligt sjukt barn. Vi skapar inte designade barn - utan hjälper svårt sjuka. Socialstyrelsen har i går den 28 maj meddelat att man beviljar tillstånd till PGD-HLA i tre av fyra fall där ansökan inkommit under året.

Vi skapar inte designade barn - utan hjälper svårt sjuka

Den metod för fosterdiagnostik, preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD, som används, utnyttjas också för att bestämma HLA-uppsättningen, det vill säga vävnadstypen. Detta är första gången som den nya lag som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2006 prövas. Många undrar säkert vad Socialstyrelsens beslut betyder för framtiden. Kritiker till lagen säger att vi nu har öppnat dörren till så kallade designer babies - barn som skapas för att få vissa önskade egenskaper - eller att vi åsidosätter Kants ord om att varje människa är ett mål i sig och hon aldrig får vara enbart ett medel.

Jag delar inte dessa farhågor utan är positiv till att lagen ger möjlighet att i mycket speciella fall hjälpa ett svårt sjukt barn. Preimplantatorisk genetisk diagnostik. Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) är en teknik att utföra genetisk diagnostik av befruktade ägg (preembryon).

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

PGD utförs i samband med in vitro-fertilisering (IVF, se sida om assisterad befruktning). Metoden innebär att en eller två celler avlägsnas från det befruktade ägget och analyseras molekylärgenetiskt. Oftast söker man efter ett specifikt sjukdomsanlag eller gen. Eftersom en IVF-behandling oftast resulterar i flera befruktade ägg är det sannolikt att man finner ett eller flera ägg som inte bär på sjukdomsanlaget. Det utvalda befruktade ägget återförs då till kvinnans livmoder där det kan utvecklas till ett foster. I Sverige är PGD endast tillåtet vid risk för allvarliga ärftliga sjukdomar och erbjuds endast till par som är anlagsbärare för dessa.

Genom PGD är det tekniskt sett möjligt att analysera många fler gener än endast de som ger upphov till svåra sjukdomar. PGS – preimplantatorisk genetisk screening I Sverige är inte PGS tillåtet annat än vid forskningsstudier.