background preloader

Läs- och skrivsvårigheter

Facebook Twitter

Orka plugga. Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln. Martin Widmark är Sveriges mest utlånade och lästa barnboks-författare och högt älskad av nybörjarläsarna.

Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln

Få barn passerar lågstadiet utan att läsa böckerna om Lasse-Maja, Nelly Rapp och Rakel.* För att bli kompetenta läsare måste barn läsa kilometervis med text. Trist och jobbigt, tycker många. Hur får man barn att älska resan? - Läsning kräver lite tid och engagemang. Tror du inte att du orkar med det som förälder, strunta i det! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. *Finns ej att tillgå i bokhandeln. Hur djupt och brett är ett ordförråd? — språkforskning.se. En av McGregors och kollegors studier (2013) tittade på ordförrådens bredd och djup hos elever med och utan språkstörning, och den studien vill jag sammanfatta för er idag.

Hur djupt och brett är ett ordförråd? — språkforskning.se

Forskarna undrade: Har elever med språkstörning ordförråd som saknar både bredd och djup? Hur förändras ordförrådets bredd och djup över tid? 177 elever med språkstörning och 325 elever med typisk språkutveckling ingick i studien. Eleverna testades i årskurs 2, 4, 8 och 10. Alla definitioner fick olika poäng beroende på hur mycket information de innehöll (McGregor och kollegor, 2011). Två poäng jämfördes: antal korrekta definitioner (ordförrådets bredd) och hur innehållsrika definitionerna var (ordförrådets djup). Ordförrådets bredd Elever med språkstörning hade färre ord i sitt ordförråd än elever med typisk språkutveckling och ordförrådets bredd ökade med åldern (inget revolutionerande alltså). Ordförrådets djup. Läsförståelse. För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker.

Läsförståelse

Så småningom blir texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig. Då krävs det att läsförståelsen är god. Själva målet med läsningen är alltså att förstå texten. Läsförståelsen är till skillnad från avkodningen ingen automatisk process, utan den måste tränas. Avkodning och flyt i läsningen är ändå avgörande faktorer för läsförståelsen.

Undervisning i läsförståelse skiljer sig från vanlig läsundervisning till en stor del. Läsförståelse sker på fyra olika nivåer. Att hitta och återberätta direkt uttryckt information. Förövrigt är det för läraren viktigt att känna till att läsförståelsen stöds av ett gott ordförråd, en god hörförståelse och fungerande lässtrategier. För svaga läsare skall det alltid finnas lättlästa texter tillhands. Träna läsflyt i skolan. Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons.

Träna läsflyt i skolan

Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild För att barnet skall kunna veta vad målet med flytande läsning är, är det viktigt att den vuxna fungerar som förebild för hur flytande läsning låter. Högläsning är viktig i hemmet, i daghemmet och i skolan för att barnet skall få så många modeller av läsflyt som möjligt. Högläsning varje dag Barnets egna hörselintryck stöder synintrycken. Upprepad läsning Upprepad läsning av samma text har visat sig vara en bra strategi för att uppnå bättre flyt i läsningen.

Minutläsning Barnet läser samma ställe i läseläxan varje vardag under en veckas tid. Bekanta sig med en ny text genom att läsa den högt för sig själv Parläsning Läskvart Körläsning Körläsning innebär att hela klassen läser samma text i kör. Drama. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - SPSM. Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter.

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter?

Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Förståndshandikapp är ett annat exempel samt komplikationer efter en stroke. Några exempel på forskning om läs- och skrivsvårigheter kopplat till medicinska faktorer är studier på barn som fötts med mycket för låga vikter (under 1500 g) samt beteendegenetiska studier av tvillingar.

Ett nu pågående projekt belyser läs- och skrivsvårigheter hos intagna på kriminalvårdsanstalter. Diagnosen dyslexi När det handlar om medfött nedsatt funktionsnedsättning utan påverkan på begåvning eller annan funktionsnedsättning, brukar läs- och skrivsvårigheten diagnostiseras som dyslexi. Man räknar idag med att cirka fem procent av Sveriges befolkning lider av dyslexi. Man kan delat upp den dyslektiska problematiken i tre grupper: Testosteron kan medverka Sammanfattning: Läs- och skrivsvårigheter.