background preloader

Assessment, Skolverket etc.

Facebook Twitter

Gemensam europeisk referensram för språk. Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (CEFR) är en riktlinje utarbetad av Europarådet för att beskriva färdigheter inom främmande språk.

Gemensam europeisk referensram för språk

Lärarmaterial - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Nedanstående dokument ingår som en del i det diagnostiska materialet En 7-9 som återfinns i Skolverkets Bedömningsportal.

Lärarmaterial - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

I materialets Lärarinformationshäfte återfinns Profile in English på s.87-88 och Bedömningsunderlagen på s. 89 och 90. Dokumenten är i skyddade Word-format, för Word 2003 och framåt. Skriv i de expanderande fälten på blanketterna, "Spara som" till din dator, och ge varje elevs blankett ett eget namn. Profile in English Profilen ger lärare och elev möjlighet att reflektera över elevens starka och svaga sidor i engelska. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Kommentarmaterial till kursplanen i engelska. Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9.

Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Free English Level Test - How good is your English? Which English exam is right for you? What is your level of English?

Free English Level Test - How good is your English? Which English exam is right for you?

Which exam should you study for? Check your level with these two level tests: Information - Bedömningsportalen. Våren 2016 publiceras ett kursprov som prövar reception, interaktion och produktion.

Information - Bedömningsportalen

I engelska 7 finns även ett äldre material som innehåller uppgifter som stöder bedömning av muntlig och skriftlig produktion och interaktion. Våren 2017 publiceras ett nytt kursprov som prövar reception, interaktion och produktion. Kursprov i engelska 7. Three Good Tools for Building Flipped Lessons That Include Assessment Tools. In the right setting the flipped classroom model can work well for some teachers and students.

Three Good Tools for Building Flipped Lessons That Include Assessment Tools

I recently received an email from a reader who was looking for a recommendation for a tool would enable her to add an assessment aspect to her flipped lesson. Here are some tools that can accomplish that goal. eduCanon is a free service for creating, assigning, and tracking your students' progress on flipped lessons. eduCanon allows teachers to build flipped lessons using YouTube and Vimeo videos, create questions about the videos, then assign lessons to their students. Teachers can track the progress of their students within eduCanon.

To create lessons start by identifying a topic and objective then searching YouTube and Vimeo from within the eduCanon site. Teachem is a service that uses the TED Ed model of creating lessons based on video. Knowmia is a website and a free iPad app for creating, sharing, and viewing video lessons. Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9.

Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att. Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska. Hennes licentiatsavhandling Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school baseras på observationer och insamling av elevtexter från två klasser i årskurs 8.

Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska

De arbetade i ett tre veckor långt arbetsområde med att lära sig att skriva svarsbrev på engelska. I arbetsområdet ingick att medverka till att ta fram bedömningskriterier och att i grupper läsa, bedöma och kommentera andra elevers svarsbrev. Viktigt att involvera eleverna – Jag tycker att det är viktigt att involvera eleverna i skolans bedömningspraktik, det ger dem möjlighet att ta ett större ansvar för sitt eget lärande. – När jag själv använt mig av kamratbedömning i min undervisning så har eleverna ibland frågat varför de skall lägga tid på att hjälpa andra i deras lärande.

Gjorde ändringar i sina egna texter Insikter om elevernas syn på lärande – Jag har fått nya insikter i vad som påverkar elevers lärande och inte minst hur eleverna själva ser på lärande. Free Resources and Tools for "Authentic" Assessment. Europeisk språkportfolio - pedagogisk verktyg för lärare. Språkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande.

Europeisk språkportfolio - pedagogisk verktyg för lärare

Både eleven och läraren får syn på vilka kunskaper eleven har och vad han eller hon behöver lära sig mer om. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom utan är ett komplement till formella examina. I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon/han behärskar dessa och var hon/han har lärt sig dem. Eleven skriver också en översikt av sina examina i språk och språkpraktik. I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Handledning - ESP 6-16 år (3,5 MB) Handledningen innehåller förslag och instruktioner hur du och dina elever kan planera och arbeta med språkportfolion. ESP 6-11 år, interaktiv pdf (1,0 MB) Mitt språkpass 6-11 år (1,8 MB)