background preloader

SvA och nyanlända

Facebook Twitter

Skolverket nyanlända. Boken – Välkomna Hit! Välkomna Hit – arabiskaVälkomna Hit – dariVälkomna Hit – engelskaVälkomna Hit – svenska Med boken Välkomna Hit kan människor som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället.

Boken – Välkomna Hit!

I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om såväl dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, men även hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn. Att komma till ett nytt land kan vara tufft och kännas läskigt. Allmänna råd för undervisning av nyanlända elever - Gymnasieutbildning för nyanlända elever.

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever - Undervisningstid. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever - Förutsättningar för arbetet. Snabbstart i svenska för nyanlända - UR Skola. 100 svenska ord på arabiska och somaliska med bildstöd. 100 svenska ord på arabiska och somaliska med bildstöd. LADDA NER BOKEN. Teaching Handwriting. Øv språklige strukturer med LappemetodenNorsk andrespråk. «Lappemetoden» øker bevisstheten på språklige strukturer hos elever i norsk andrespråk.

Øv språklige strukturer med LappemetodenNorsk andrespråk

Elevene får trent både muntlige ferdigheter, lytting, grammatikk, strukturer, syntaks og språklig bevissthet uten bruk av skrift. Det eneste elevene trenger er lapper. Siden skriving og lesing ikke er en del av aktiviteten, har alle elevene i klassen like stort utbytte av den muntlige treninga. Læreren kan også enkelt tilpasse metoden etter nivået i NOA- klassen. Hovedprinsippet er at hver lapp representerer ett ord. Noen eksempler på gjennomføring: 1) Innledende øvelse Vi starter med kun hvite lapper for å innarbeide prinsippet om at én lapp representerer ett ord. Del ut 25–30 hvite lapper til hver elev. Så får elevene en ny setning med samme struktur, men med nytt verb. Som en variasjon kan man ha hele klassen stående i klasserommet, og når læreren legger en setning på gulvet, går elevene ved siden av lappene mens de gjentar setningen i kor. 2) Verb på riktig plass Gi elevene knallgrønne lapper.

Ett skepp kommer lastat 1. Boken "Om Sverige" på flera språk. Snabbstart i svenska för nyanlända. Skolforum 2015: Hur får nyanlända elever en bra början? Kursmaterialet Svenska Helt Enkelt. Ny hjälptelefon för barn som kommer ensamma. 24 november 2015 Nu finns det hjälp att få på telefon för barn och unga som kommit ensamma till landet.

Ny hjälptelefon för barn som kommer ensamma

Vår nya telefonlinje svarar på frågor och ger stöd på tre olika språk. Det kan vara svårt för barn som kommer ensamma till Sverige att veta vart de ska vända sig med olika frågor. Och det är inte alltid lätt att få hjälp med praktiska eller mer personliga saker på sitt eget språk. Därför har vi startat en stödlinje dit barnen kan ringa för att prata med en vuxen som kan lyssna och hjälpa till med information om hur det fungerar i Sverige. På tre språk Till en början kan de som ringer få hjälp på tre språk, arabiska, engelska och dari som man pratar i Afghanistan. . – Alla barn som kommer ensamma till Sverige har ett stort behov av ett tryggt mottagande och att ha någon som lyssnar men som också kan ge råd vart man kan vända sig.

Möjlighet att landa tryggt. Bästa översättningsverktygen och ordlistorna. Lexin Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram för användning i primärt invandrarundervisning.

Bästa översättningsverktygen och ordlistorna

Google översätt. Grav språkstörning: Flerspråkiga elever med språkstörning. Norskt kartl+ñggningsmaterial f+Âr nyanl+ñnda.pdf. Studiehandledning - home. Elevers möjlighet att bära slöja (burqa eller niqab) Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv.

Elevers möjlighet att bära slöja (burqa eller niqab)

Utgångspunkten för skolan är att visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och liknande, särskilt när det är fråga om religiösa uttryck. År 2006 infördes nya bestämmelser om diskriminering som innebär att det inte är möjligt för skolan att ha generella förbud mot heltäckande slöja. Under vissa omständigheter och i enskilda situationer kan förbud mot en speciell klädsel godtas även om klädseln har religiös eller etnisk/kulturell bakgrund.

Det gäller om klädseln. Jämställdhet - kvinnor och män i Sverige på olika språk - Länsstyrelsen i Hallands län. Skolverket nyanlända. Det här är den svenska skolan. Uttal.se. Skolverket nyanlända. Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever. Det här inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå.

Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever

Här finns exempel på hur några kommuner har valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång. Det handlar om att möta barn och ungdomar oavsett ålder, skolbakgrund och social situation. Intervjupersonerna ger sin egen bild av vad de tänker är viktiga förutsättningar för ett bra mottagande och nyanlända elevers lärande. Det handlar om bland annat studiehandledning, undervisning i svenska som andraspråk och lärarnas kompetens att undervisa språk- och kunskapsutvecklande.

En del kommuner som inte lyckas rekrytera modersmålslärare och studiehandledare i alla språk väljer istället att köpa fjärrundervisning. Översatt material - Flyktingmottagningen. SVAAPP. Vad innebär studiehandledning på modersmålet och krävs det åtgärdsprogram? Om det finns risk att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn.

Rektorn ska se till att elevens behov utreds. Visar utredningen att eleven har behov av studiehandledning på modersmålet ska studiehandledningen ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 90+ appar som utvecklar barns modersmål. Många appar har text och/eller tal på flera språk, inte bara svenska.

90+ appar som utvecklar barns modersmål

Dessa appar passar bra för att utveckla barns modersmål även om det inte alltid är appens ursprungliga syfte. Spel-Ett. Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli.

Spel-Ett

Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Det kan användas både hemma och i skolan. Spel-Ett är gratis tillgängligt via internet. Starta spelet. Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial. Att läsa och skriva är en aktiv, skapande helhetsprocess.

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial

När en elev har svårigheter med delar i denna process kan en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöva göras. Efterfrågat stödmaterial kvalitetssäkrar utredning. Filmer om nyanlända elevers lärande. Har ni nyanlända elever på er skola?

Filmer om nyanlända elevers lärande

Se nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar. Använd gärna filmerna som utgångspunkt i samtalen om ert systematiska kvalitetsarbete. Filmerna lyfter fram viktiga frågor om uppföljning av elevens resultat, roller, ansvar och organisation. Några frågeställningar är särskilt aktuella och vanliga: Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång. Kartläggning av eleven inom utbildning i svenska för invandrare. Nationella program. Nyanlända elever är hela skolans ansvar - Chef & Ledarskap - Nyhetsklipp 2015-03-24 - Retriever. Samarbete mellan lärarna. Det är nyckeln till en fungerande skolgång för nyanlända elever. Och det är skolledarens uppgift att göra det möjligt.

HUR SKA NYANLÄNDA elever tas emot i skolan? I Sverige organiseras utbildningen på olika sätt i olika kommuner och skolor. Någon form av förberedelseklass, där tyngdpunkten läggs på undervisning i svenska, är vanligare än så kallad direktintegrering i ordinarie klass. Flera studier, däribland Skolinspektionens rapport Utbildningen för nyanlända elever, från 2014, visar att ingen av modellerna fungerar tillfredsställande. Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet, har de senaste åren ägnat sig åt forskning om nyanlända elevers situation. Klartextfrågor. Studiehandledning - home. Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity.

Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. Filmer om nyanlända elevers lärande. Minibladet Sydsvenskan. Lyssna Skicka in egen veckans fråga Skicka in förslag till veckans fråga och gärna några olika svarsalternativ.

Skolverket nyanlända. NC kommenterar lagändringsförslag för nyanlända elever. Kommentarer i korthet NC välkomnar regeringens proposition. Vi ställer oss positiva till förslagen om införandet av definitionen av begreppet "nyanländ", om en obligatorisk bedömning/kartläggning, om krav på årskursplacering samt till möjligheten till förberedelseklass och möjlighet till stöd utan åtgärdsprogram. Däremot menar vi att det är olyckligt att barn som anländer i nära anslutning till ordinarie skolstart inte automatiskt omfattas av definitionen. Vi anser också att det är mycket olyckligt att nyanlända gymnasielever inte omfattas av obligatoriet om bedömning/kartläggning. Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska. Hejsvenska.se Den här sidan är från Komvux Malmö Södervärn och är för nybörjare.

Man väljer vilket tema man vill arbeta med men gången inom varje tema är bestämd och man måste klara av ett moment innan man går vidare till nästa. Studiehandledning på modersmål – en bro mellan två språk och kulturer. Nya förslag till ändring i skollagen för nyanlända elever. En definition av nyanländ ska införas. Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Inspelade föreläsningar om IKT och flerspråkighet. Nätverket Flerspråkighet i Norden (FLIN) anordnade webbsänd nordisk konferens om IKT och flerspråkighet i Norden i Oslo 20-21 oktober 2014.

Flera av föreläsningarna kan nu ses i efterhand. Medlemmar i nätverket Flerspråkighet i Norden. Kunskap, inspiration och stöd i arbetet med nyanlända elever. Sveriges kommuner och landsting. Skolministeriet: De nyanlända och skolan. Lättare att söka mångspråkig litteratur på nydesignad webbplats - Stockholms stadsbibliotek.

Internationella biblioteket har en ny webbplats. Adressen är densamma som tidigare, interbib.se, men webbplatsen har fått en bättre funktionalitet och ny design. Sfi-länkar. Boken "Om Sverige" på flera språk. Start. Studiehandledning - home. Lagrådsremiss angående nyanlända och lärande sep. 2014. 3. Skriva. Matematik på flera språk. Tema Modersmål. Studiehandledning på elevernas modersmål.

Tema Modersmål - Skolverket. Vanliga frågor. Kartlegging av språklige ferdigheter på norsk og morsmål. Lærere: Linda Andersen, Sevim Gözet og Elisabeth Futsæter SolbergFjell skole, Drammen Lengd: 8.46 Last ned: film / infoark. Parallell lese- og skriveopplæring. Kontaktlærere Rukhsana Arshad og Ada Jynge Tøyen skole, Oslo. Studiehandledning för modersmålslärare. Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity.

Sfi-länkar. Strategier vid Studiehandledning. Nyanländas lärande - startsida.  Språket i fokus. Genrepedagogik på mitt sätt. Matris IK.