background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Specialpedagogik

Stöd / Anpassningar. Återberättande text. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver.

Återberättande text

De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Vi har börjat med återberättande texter och eleverna uttrycker en glädje av att se hur de har utvecklat sina texter bara på några veckor. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Fas 3 – Skriva gemensam text Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp. 2. Här är texten att öva på: Alicia bakar. Lärarhandledningar. Los Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen kring återberättande text.

Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtala, läsa och skriva tillsammans i klassen grundlägger elevernas förmåga att så småningom kunna använda sina läs- och skrivstrategier på individuell nivå.

Los Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen kring återberättande text

Tack vare den genrepedagogiska cirkelmodellen i fyra faser får eleverna en tydlig struktur för sitt skrivande samtidigt som de läser och samtalar kring de olika texterna de möter. Här har jag beskrivit hur vi arbetat med cirkelmodellen kring återberättande text. Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper Vi hade gemensamt textsamtal kring kapitel 6B, Om klockan, i Livet i Bokstavslandets läsebok. Som alltid när vi går igenom en ny text använder vi oss av läsfixarna. Denna gång sammanfattade vi den återberättande texten om studiebesöket Hos urmakaren i mindre grupper, så att alla elever skulle få komma till tals.Bildsekvensövningen gick till så här: Eleverna delades in i grupper om fyra. Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder. Att skriva faktatext med sexfältare. Om man som lärare vill att ens elever ska lära på ett mer aktivt sätt, så tror jag att ett av de mest kraftfulla redskapen är att låta dem skriva mer oavsett ämne och genre.

Att skriva faktatext med sexfältare

Eftersom skriftspr åket ställer högre krav på tydlighet än talspråket, så tvingas man när man skriver att ha en större medvetenhet. I NO-ämnena ska eleverna tränas i att kunna söka information i olika källor för att sedan använda denna information i diskussioner och egna texter. Att kunna ta till sig information och sedan omformulera det som ska läras in i olika texttyper tycker jag förstärker lärandet och språkutvecklingen. I årskurs 5 arbetar jag just nu med biologi och ett arbetsområde som vi kallar “Allting börjar med solen”. På svensklektionerna repeterade David vad som kännetecknar en faktatext. På biologin fick eleverna börja med att få förståelse för några ämnesspecifika ord som de kan möta i en faktatext om djur. Till stödmall och för att samla fakta valde jag att låta eleverna göra detta i en sexfältare. Återberättande Texter.

Återgivande genre. Förklarandetext ny. Inspiration. Inspirationsguiden kan hjälpa dig att komma igång med att skriva när du kört fast.

Inspiration

Här hittar du en samling artiklar med övningar och inspiration, främst för att skriva noveller. Längre ner hittar du även tips och annan motivation. Välj vad som passar dig bäst! Vanliga övningar: Startare – Slumpmässiga uppgifter eller ”förutsättningar” som du kan använda i din novell.Första meningen – Här hittar du en lista över meningar. Kreativa övningar: Tre övningar med böcker – Använd dina favoritböcker till dessa tre övningar som fokuserar på början, mitten och slutet av en berättelse.Bilder – Låt bilder inspirera dig. Tips & motivation: 16 skrivtips från Andrea Vessman – Hobbyförfattaren Andrea Vessman vet vad det där med inspiration innebär. Motivation – Har du tappat lusten? Flödesskrivning – Lär dig om flödesskrivning och låt dig inspireras av dina egna, djupaste tankar! Att skriva med glädje – Skrivguidens intervju med författaren Kim M.

Svenska - Läsa

Svenska - Skriva.