background preloader

Lgr11 samt betyg och bedömningar

Facebook Twitter

Dags för betyg. Hur svårt är det att få ett A? Det är inte bara eleverna som undrar hur svårt det är att få ett A i betyg.

Hur svårt är det att få ett A?

Elevernas föräldrar är minst lika nyfikna. Är det svårare att få ett A än att få en 5:a? Och visst måste det vara mycket svårare att få ett A än ett MVG, för ett MVG är väl ungefär som ett B eller? Det är förståeligt att man gärna vill översätta dagens betygsskala till de beteckningar man själv hade i skolan men det låter sig inte riktigt göras. Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. Förstå kunskapskraven: Att föra en diskussion framåt i fysik. Förstå kunskapskraven: Att pröva och ompröva i slöjd. Förstå kunskapskraven: Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap. Förstå kunskapskraven: Att lösa problem och föra resonemang i matematik. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska.

Förmågorna i kortform. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Att hålla en IUP levande… Så har det gått ca två månader sen utvecklingssamtalen och elevernas IUP har som fysisk företeelse fallit i glömska, i alla fall hos eleverna.

Att hålla en IUP levande…

Ska man diskutera deras IUP med dem, får man börja med att visa papperet och säga ”minns du den här?” Mina elever är 7-8 år gamla, har sett sin IUP en gång och jag måste erkänna att jag nog inte fick alla mina elever att till fullo förstå innebörden och syftet med detta papper. Nu är ju egentligen inte själva papperet intressant, det är innehållet i det som är viktigt. Ändå är detta ett problem jag brottats med sedan jag började skriva IUP för ett antal år sedan – hur håller man innehållet i en IUP levande? För ett antal år sedan gavs det ut ett häfte om IUP, skrivet och sammanställt av Helena Moreau och Steve Wretman.

Förmåga att tolka och analysera.Kommunikativ förmågaFörmåga att identifiera och lösa problemosv… När vi satte igång med matriser var vi ett par kollegor som diskuterade detta med levande IUP ganska mycket. Elevers frågor om betyg. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Orka plugga. Betyg - Så funkar det! Stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar, dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

Stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen

För att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har Skolverket tagit fram ett stödmaterial. Materialet består av blanketter med handledning som kan underlätta arbetet och vara ett underlag för kollegiala samtal om elevernas lärande och utveckling av undervisningen. Stödmaterialet riktar sig till lärare och rektorer vid de obligatoriska skolformerna: grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. I materialet får du exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Utformat utifrån en lagändring Stödmaterialet är utformat utifrån en lagändring som trädde i kraft den 19 november.

Köp eller ladda ner stödmaterialet. Bedöma kunskaper i grundskolan. Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Bedöma kunskaper i grundskolan

Det innebär att lärare behöver utvärdera och stödja såväl elevernas kunskapsmässiga utveckling som utveckling i övrigt. Utvärderingarna av elevernas kunskaper ska vara allsidiga och läraren behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Elevernas kunskapsutveckling behöver analyseras kontinuerligt under hela skoltiden och inte bara vid något enstaka tillfälle, till exempel inför utvecklingssamtal eller betygssättning. Bedömningsaspekter. Dokumentera i grundskolan. Bedöma kunskaper i grundskolan. Undervisa i grundskolan. Läraren i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ansvarar för att undervisningen utgår från läroplanen och för att eleverna får en strukturerad och utvecklande undervisning.

Undervisa i grundskolan

Läraren ska ha god överblick undervisningens arbetsprocesser och kan avgöra hur gemensamma genomgångar, enskilda bearbetningar och samarbete mellan elever kan kombineras på bästa sätt. Eleven som delaktig individ. Planera undervisningen i grundskolan. Skolans ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen.

Planera undervisningen i grundskolan

Undervisningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan behöver därför vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Kursplaner i A3-format. Kunskapsvägg åk 4-6. Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6.

Kunskapsvägg åk 4-6

Det jag vet som fattas är moderna språk. Ska försöka få till det också här framöver. Upplägget ser likadant ut som de tidigare jag har lagt ut. Till varje ämne så är det de ämnesspecifika förmågorna, det centrala innehållet samt kunskapskraven för E, C och A nivå i åk 6. Kunskapskraven är skrivna med du istället för eleven, annars så är det samma text som kunskapskraven i Lgr 11. Vill du titta på de andra ämnena eller kunskapsväggen för åk 1-3 så hittar du dem under kunskapsvägg i menyn. Fyller nu på med några till ämnen till kunskapsväggen för åk 4-6. Du hittar allt tidigare material under rubriken Kunskapsvägg i menyn. Nu finns tre ämnen till klara till kunskapsväggen för åk 4 -6. Sedan jag gjorde klart kunskapsväggen för åk 1-3 har det kommit många förfrågningar om en likadan för åk 4-6. Jag har inte alla ämnen klara än men börjar att lägga upp fyra av dem som jag tror ska vara helt klara.