background preloader

Läs- och skrivsvårigheter

Facebook Twitter

Hur funkar undantagsbestämmelsen?

Appar och Ipad som hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Typsnitt för dyslektiker. Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB. Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter. Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter.

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter?

Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Förståndshandikapp är ett annat exempel samt komplikationer efter en stroke. Några exempel på forskning om läs- och skrivsvårigheter kopplat till medicinska faktorer är studier på barn som fötts med mycket för låga vikter (under 1500 g) samt beteendegenetiska studier av tvillingar. Ett nu pågående projekt belyser läs- och skrivsvårigheter hos intagna på kriminalvårdsanstalter. Diagnosen dyslexi När det handlar om medfött nedsatt funktionsnedsättning utan påverkan på begåvning eller annan funktionsnedsättning, brukar läs- och skrivsvårigheten diagnostiseras som dyslexi. Man räknar idag med att cirka fem procent av Sveriges befolkning lider av dyslexi.

Man kan delat upp den dyslektiska problematiken i tre grupper: Testosteron kan medverka Sammanfattning: Elever med funktionsnedsättning och betyg. I skollagen finns en bestämmelse som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta.

Elever med funktionsnedsättning och betyg

Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Den här bestämmelsen brukar kallas undantagsbestämmelsen. Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg. Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Bestämmelsen är till för de elever som har en funktionsnedsättning, av inte tillfällig natur, som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven. Omöjligt att nå enstaka delar av kunskapskravet För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven.

Dyslexi hjälpmedel. Talböcker. Cirka 6 procent av befolkningen har en läsnedsättning.

Talböcker

Det kan bero på olika saker, där synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna. Elever med läsnedsättning kan få tillgång till talböcker via sitt skolbibliotek. 2015-03-03Talböcker i ett skolbibliotek för allaSom ny skolbibliotekarie tyckte hon inte att elever med läsnedsättningar fick den hjälp de behövde. Det blev startpunkten för att göra skolbiblioteket mer tillgängligt för alla, berättar Cecilia Persdotter, fokusbibliotekarie på Malmslättsskolan Tokarp i Linköping. 2015-03-10MTM ger stöd till skolbibliotekenHelena Nordqvist arbetar med information till skolbiblioteken på MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

För många år sedan, när hon arbetade som mellanstadielärare kände hon inte till talböckerna. Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen! Information om språkstörning – Logopedforum. I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning.

Information om språkstörning – Logopedforum

Här kommer en sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. HELP Start Grundpaket - Nypon Förlag. Här arbetar man grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet och ger gott om tid för överinlärning.

HELP Start Grundpaket - Nypon Förlag

Materialet har en tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker och innehåller varierade övningar i böcker och datorprogram. Det är roligt, laborativt och ger utrymme för elevens kreativitet och nyfikenhet. HELP Start utgår från modern forskning om dyslexi och tar hänsyn till både det som brukar vara problematiskt just för svenska elever i mötet med engelskan och de svårigheter som dyslexi ofta innebär.

Materialet kan användas från skolår 5 upp till vuxenutbildning. Grundpaketet innehåller: Active reading. Active Reading vägleder eleven till att bli en aktiv läsare - en som behärskar både att söka fakta och att reflektera och dra slutsatser.

Active reading

På detta vis hjälper Active Reading eleven att förbättra läsförståelsen och att utöka sitt engelska ordförråd. Eleven får tillgång till ljudfiler till alla bokens texter som ett extra stöd till läsningen. New Words Active Reading består av 30 fristående kapitel. Varje kapitel inleds med en kortare berättelse. I övningen New Words gäller det att sätta in fyra ord som alla förekommit i texten i helt nya meningar. Main Idea Den första läsförståelsefrågan tränar översiktsläsning och visar om eleven förstått vad berättelsen handlar om i stora drag. Reading Questions Under rubriken Reading Questions finns till varje text tre läsförståelsefrågor. Write It! Sist i varje kapitel finns fyra ord som alla förekommit i texten samt fyra bilder som illustrerar orden. Alla texter inlästa Eleven får tillgång till alla bokens texter inlästa i form av ljudfiler. Bodil Jönsson utbildning - Bravkod. Aktuella böcker: Vägar till engelska. Dyslexi och Hjälpmedel.

Om dyslexi Dyslexi är ett språkligt bekymmer.

Dyslexi och Hjälpmedel

Dyslektiker har ofta svårt att urskilja de olika ljuden i det talade språket och har besvär med att avgöra i vilken ordning ljuden kommer. Hur djupt och brett är ett ordförråd? — språkforskning.se. En av McGregors och kollegors studier (2013) tittade på ordförrådens bredd och djup hos elever med och utan språkstörning, och den studien vill jag sammanfatta för er idag.

Hur djupt och brett är ett ordförråd? — språkforskning.se

Forskarna undrade: Bright Solutions for Dyslexia. Dyslexia and Foreign Language Teaching - Lancaster University. Legimus. Inlästa läromedel för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Ung Kompensation. Recension av Inläsningstjänst - Lyssna på läromedel direkt i din telefon eller lärplatta. Användningsområden Talboksspelare som spelar upp böcker strömmande (som t ex Spotify spelar upp musik) är en fantastisk tjänst som ökar tillgängligheten för elever med behov av lässtöd.

Recension av Inläsningstjänst - Lyssna på läromedel direkt i din telefon eller lärplatta

Legimus från MTM har en app med koppling sitt bibliotek av ca 100 000 skönlitterära böcker, men det har funnits en stor efterfrågan på att även läromedel ska finnas tillgängligt. Nu har Inläsningstjänst AB lanserat sin app med drygt 5000 inlästa böcker! Appen är tillverkad av samma företag som gör Legimus, men gränssnittet är ljusare och snyggare i min smak, men med samma klumpiga knappar. Appen är gratis, men att få tillgång till böckerna är inte det. Appen kommer hela tiden ihåg var du slutade att läsa, oavsett om du stängt ner appen eller läst en annan bok. Detta är en efterlängtad app som fyller ett stort tomrum för elever med behov av inlästa läromedel! Sök i biblioteket blan drygt 5000 böcker Navigera med knapparna längst ner på skärmen Ändra hastighet på talet Gör skärminställningar Funktioner.

Ingelas lekstuga.