background preloader

NPF

Facebook Twitter

Runda bordet, Inre-yttre cirkel och mina-dina ord: Sv dubbelteckning. Vi tränar på ord som stavas med dubbla konsonanter.

Runda bordet, Inre-yttre cirkel och mina-dina ord: Sv dubbelteckning

För att få kläm på det så sorterar vi orden efter hur vokalen hörs. Kan vi säga vokalen så som vokalens ljud är och kan dra ut på vokalen utan att ordet förändras är det en ”lång” vokal. Mitt lärande: Specialpedagogiskt perspektiv. Stödmaterial om extra anpassningar. Ett stöd för lärare och länk mellan elevhälsa och klassrum. Såhär vill jag ha det i skolan – material med bildstöd för att prata om stödbehov med eleverna. För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om framgångsfaktorer för att få eleverna att acceptera hjälpmedel och andra anpassningar .

Såhär vill jag ha det i skolan – material med bildstöd för att prata om stödbehov med eleverna

Något som jag inte tog upp så mycket då är vikten av att involvera och lyssna på elevens egna tankar och åsikter om vad som hjälper i skolan. Ganska ofta så hamnar vi i att diskussionerna om vad som hjälper en viss elev sker utan att huvudpersonen – eleven själv – är delaktig och sätts i centrum. Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning. Varannan specialpedagog säger att deras skola inte är tillräckligt anpassad för elever med funktionsnedsättningar som ADHD, AST eller rörelsehinder.

Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning

I många skolor är bristen på speciallärare och specialpedagoger ett hinder för att kunna möta elevernas och lärarnas behov. En ny rapport från Skolverket visar också att diagnos ofta avgör om eleven ska beviljas särskilt stöd. – Trots att det inte är tillåtet att ställa krav på diagnos så sker det. Elever med funktionsnedsättning som är i behov av stöd har det ofta tufft i skolan utan att de ska behöva kämpa för att få stöd, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket. Elever med funktionsnedsättning oftare i vanliga klasser.

Shire - ADHD. Antons app gör vardagen roligare för barn med autism. Med den nya appen Daycape vill grundaren Anton Håkansson hjälpa barn med autism att på ett roligt sätt strukturera sin vardag. - Jag hade själv autistiska drag när jag var liten, även om jag vid sju års ålder fick själva diagnosen avskriven.

Antons app gör vardagen roligare för barn med autism

Men jag vet ändå hur jobbigt det är att alltid vara den som har svårt med koncentrationen och behöver en lärare som håller lite extra koll på en. Jag vill hjälpa barn som är i den situationen nu, säger Anton. Han berättar att han under sin skolgång behövde hjälp från de vuxna och att det var jobbigt att inte kunna känna sig helt självständig. Viktig pedagogisk info med handledning. Elever%20med%20Autismspektrumtillst%C3%A5nd%20Johanna%20L%C3%BCddeckens%2020. Carina engstr%c3%b6ms presentation. Grundläggande föräldrainformation om autism - Habilitering & Hälsa. Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning.

En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994–2014.

Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning

Vad krävs för att barn och elever med funktionsnedsättning ska känna sig inkluderade i skolan? Varför minskar antalet elever i särskolan och specialskolan? Hur ska specialskolans resultat förbättras? Vilka för- och nackdelar finns med särskilda skolor för elever i behov av särskilt stöd?

Lärmiljö

Ett nytt stödmaterial kan ge elever mer delaktighet i skolan - SPSM. Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan.

Ett nytt stödmaterial kan ge elever mer delaktighet i skolan - SPSM

Erfarenheter visar att elever med funktionsnedsättning ofta möter hinder för det. I ett nytt stödmaterial presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten hur skolor kan arbeta för att elever med funktionsnedsättning får likvärdiga förutsättningar att vara delaktiga på samma villkor som sina skolkamrater. – Det är inte elevens funktionsnedsättningar som ska stå i centrum, utan hur elevens lärmiljö ser ut, hur arbetsmomenten och klassrummet är anpassade till eleven eller en grupp av elever, säger Tove Söderqvist Dunkers, utvecklingssamordnare vid SPSM.

File_download. Podcast om hälsofrämjande arbete i skolan. Elevhälsa: De saknade eleverna.