background preloader

Matkailu

Facebook Twitter

Matkailun uutiskirje 4/2021. Enter Espoo Oy - Yhdessä kestävää kasvua Espoon ja lähialueiden matkailuun - Vastuullisten palveluiden digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus Hankkeen tavoitteena on nostaa Espoon ja lähialueiden toimintaympäristön kykyä kansainvälisen matkailun kasvuun ja varmistaa Espooseen saapuvan matkailijan saumaton asiakaskokemus inspiraatiosta ostamiseen ja suositteluun.

Matkailun uutiskirje 4/2021

Visit Espoo on aloittanut Travel Planner -jakelualustan pilotoinnin yhteistyössä Elämys Groupin kanssa. Alustalla matkailija voi suunnitella, räätälöidä ja ostaa mieleisensä matkapaketin Espooseen ja lähialueille. Tällä uudenlaisella kauppapaikalla paikallisilla matkailuyrityksillä on mahdollisuus saada tuotteensa ja palvelunsa myyntiin suoraan loppukuluttajille.Lue lisää: Lomamatkat Espooseen varataan nyt yhdestä paikasta (verkkouutinen) Jyväskylän kaupunki, Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-SuomessaMatkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeen avoimet verkkotilaisuudet matkailutoimijoille lähestyvät. Pääkaupunkiseudun kupeessa sijaitsee viisi mainiota retkikohdetta kulinaristille – HS listasi kiinnostavat päiväretkikohteet - Ruoka. Green Key Finland.

Alan ympäristömerkit ja ympäristösertifikaatit - MaRa ry. Puhdas luonto on matkailualalle elinehto.

Alan ympäristömerkit ja ympäristösertifikaatit - MaRa ry

MaRan jäsenyritykset tekevät jatkuvaa työtä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vastuu ympäristöstä tarkoittaa matkailu- ja ravintola-alan yrityksille luonnonvarojen kestävää käyttöä, jätteiden määrän ja ruokahävikin vähentämistä ja muiden ympäristöhaittojen ehkäisyä. Matkailu- ja ravintola-alalla on käytössä mm. pohjoismainen Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki ja Green Key -ympäristömerkki.

Tapahtumilla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Lisäksi alalla on käytössä sertfioituja järjestelmiä kuten ympäristösertifikaatti ISO 14001. Alan ympäristömerkit ja ympäristösertifikaatit - MaRa ry. Toimeenpano Suomessa - Kestävä kehitys. Globaali, kaikkia maita koskeva kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2015.

Toimeenpano Suomessa - Kestävä kehitys

Yhteinen toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille. Ohjelma ajaa ensi kerran vahvasti muutosta kehityspolitiikasta kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen politiikkaan. Suomessa toimintaohjelman toimeenpano- ja seurantavastuu on hallituksella. Suomi oli yksi ensimmäisiä maita, jotka raportoivat heinäkuussa 2016 YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisella foorumilla suunnitelmistaan Agenda2030 toimeenpanosta. Suomen toinen raportti annetaan YK:lle vuonna 2020. Turismi kuormittaa planeettaa kolme kertaa enemmän kuin on uskottu: lähes kymmenesosa kaikista hiilipäästöistä syntyy matkailusta ja kasvu jatkuu - Tiede. 1love Lentomatkailun ympäristövaikutuksista puhuttaessa ei voida keskittyä pelkästään hiilidioksidiin (=hiilijalanjälkeen).

Turismi kuormittaa planeettaa kolme kertaa enemmän kuin on uskottu: lähes kymmenesosa kaikista hiilipäästöistä syntyy matkailusta ja kasvu jatkuu - Tiede

Lentomatkailu aiheuttaa myös valtavia typpipäästöjä, joka on ilmakehän kannalta hyvin haitallista. Valpas matkaopas vastuulliseen matkailuun. News & Events - EuroVelo. ! Kestävä matkailu edellyttää säätelyä. Matkailun kestävyydestä alettiin puhua Rion ympäristökokouksen jälkeen 1990-luvun alkupuoliskolla, ja aiheen tutkimus on lähes yhtä vanhaa.

Kestävä matkailu edellyttää säätelyä

Kestävyyden edistäminen säätelyllä on tässä tapauksessa kuitenkin hyvin vaikeaa. Yhtenä syynä on matkailubisneksen luonne. ”Matkailu ei ole itsenäinen talouden ala vaan klusteri, johon kuuluu mm. majoitus-, liikenne- ja ravitsemustoimintaa”, sanoo maantieteen professori Jarkko Saarinen. ”Se kasvaa nopeammin kuin muu talous maailmassa, mutta valtaosa siitä jää tilastojen ulkopuolelle.” Trendianalyysi tulevaisuudentutkimuksen menetelmänä.

Anita Rubin Monitorointi Trendien ja megatrendien analysointi kuuluu osana menetelmäkokonaisuuteen, jota kutsutaan monitoroinniksi, toimintaympäristön muutosten tarkasteluksi tai muutosvoimien tarkasteluksi.

Trendianalyysi tulevaisuudentutkimuksen menetelmänä

Monitorointi on metodologinen lähestymistapa, joka pyrkii selvittämään tapahtumisen prosesseja ja kehityskulkuja – trendejä – juuri silloin, kun ne tapahtuvat tai heti sen jälkeen, kun jotain niiden aiheuttamaa on tapahtunut (ks. esim. Bell 1997, 296). Monitoroinnin avulla pyritään pitämään yllä tietämystä esimerkiksi kulutuksesta, tottumuksista, käytännöistä ja tavoista tai vaikkapa liikennevirroista tai ympäristön tilasta, jotta osataan varautua muutoksiin ja vaihteluihin hyvissä ajoin. Kestävä kehitys ja tulevaisuuden trendit - Business Finland.

Johdanto Kulttuurimatkailussa kestävä kehitys kulkee käsikädessä tulevaisuuden trendien kanssa.

Kestävä kehitys ja tulevaisuuden trendit - Business Finland

Trendit heijastelevat eri kulttuurien toimintatapoja/tarpeita ja nämä toimintatavat/tarpeet taas ohjaavat kulttuuria laajassa mittakaavassa eri suuntiin. Trendit vaikuttavat suoraan siihen mitä kulttuuritoiminnan puitteissa tapahtuu ja antavat samalla viittauksen siitä mistä suuret massat ovat kiinnostuneet tulevaisuudessa. Matkailun hiilijalanjälki neljä kertaa luultua suurempi - Ympäristö. Turismi aiheuttaa noin 8 prosenttia ihmisen aikaansaamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Matkailun hiilijalanjälki neljä kertaa luultua suurempi - Ympäristö

Tutkimuksessa huomioitiin liikenteen lisäksi ostokset ja majoitus. Matkustusvälineiden osuus turismin päästöistä on liki neljännes. Muut päästöt syntyvät kulutuksesta kohteessa. Turismin hiilijalanjälki on neljä kertaa suurempi kuin aiemmin on luultu. Sustainable development. Kestävä matkailu. Mitä on kestävä matkailu?

Kestävä matkailu

Maailman matkailujärjestön mukaan kestävä matkailu on "Matkailua, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon sen nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jotka käsittelevät vierailijoiden, teollisuuden, ympäristön ja isäntäyhteisöjen tarpeita” (UNEP and UNWTO, 2005, Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, p.11-12 Näin kestävän matkailun pitäisi: Kestävä kehitys. Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Kestävä kehitys

Kestävällä kehityksellä viitataan muutokseen, joka takaa hyvän elämän edellytykset siten, että tuo muutos ei tapahdu tulevien sukupolvien elinehtojen kustannuksella. Toisin sanoen, emme voi elää nyt 'yli varojemme', jotta meidän sukupolvemme lapsilla ja heidän lapsillaan olisi mahdollisuudet esimerkiksi puhtaaseen juomaveteen, laadukkaaseen koulutukseen, ja niin edelleen. Kestävä kehitys ei kuitenkaan viittaa ainoastaan ympäristön kestävään kehitykseen, vaan se huomioi myös ihmiset, taloudelliset näkökohdat ja ihmisoikeudet. Sosiaalisen kestävän kehityksen pyrkimyksenä on poistaa ihmisten välistä eriarvoisuutta ja varmistaa jokaiselle riittävä toimeentulo, asianmukainen terveydenhuolto, mahdollisuus koulutukseen sekä turvata perusoikeuksien toteutuminen. Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista. Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet - Ulkoministeriö - Ulkoministeriö. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030.

Niiden pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimintaohjelma ja tavoitteet koskevat maailman kaikkia maita. Ensisijainen vastuu Agenda 2030:n toimeenpanosta on valtioilla. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kuitenkin myös paikallishallinnon, yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten laajaa osallistumista. Sopimukseen sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka käsittelevät kestävää kehitystä. Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet - Ulkoministeriö - Ulkoministeriö. Kestävän matkailun periaatteet - Business Finland. Matkailutoimijoiden yhteiset periaatteet ovat kannanotto seuraaviin osa-alueisiin: YhteistyöEkologinen kestävyysKulttuurinen kestävyys & kulttuuriperintöSosiaalinen kestävyys & hyvinvointiPitkäjänteisyys & paikallisuusLaatu & turvallisuusIlmastonmuutos & resurssiviisausVastuullisuusviestintäTaloudellinen kestävyys & kilpailukykySitoutuminen Allekirjoittamalla kestävän matkailun 10 periaatteet, sitoudumme työskentelemään kestävämmän matkailu-Suomen puolesta.

Suosittelemme pitämään periaatteet esillä toiminnassanne, sillä periaatteilla viestitte sidosryhmille yhteisistä päämääristä. UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, March 2021: UNWTO World Tourism Barometer (English version): Vol 19, No 2. Vaihtoehtoiset mahdollisuudet kestäviin liikematkoihin - Egencia Suomi. Ympäristöystävälliset vaihtoehdot liikematkoilla Hiilineutraalina yrityksenä Egencia ottaa vihreyden vakavasti emoyhtiömme Expedia Groupin tapaan.

Yksi iso askel hiilijalanjäljen pienentämisessä yritysmatkailussa on vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen käyttö. Nopea pudotus liikamatkailusta nollamatkailuun vahvistaa paikallisten asenteita: paluu entiseen ei ole vaihtoehto. Faktatietoja Euroopan unionista. Matkailulle on joulukuusta 2009 alkaen ollut erillinen oikeusperusta. Sille ei kuitenkaan ole omaa rahoitusta nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014–2020) eikä viimeisimmässä ehdotuksessa vuosien 2021–2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Oikeusperusta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artiklan d alakohta sekä XXII osaston 195 artikla Tavoitteet Matkailualalla suppeasti määriteltynä (perinteiset matkanjärjestäjät ja matkailupalvelujen tarjoajat) toimii EU:ssa noin 2,3 miljoonaa yritystä, jotka ovat pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Nopea pudotus liikamatkailusta nollamatkailuun vahvistaa paikallisten asenteita: paluu entiseen ei ole vaihtoehto. ESPAS - Global Trends to 2030. Päivitetty arvio: Koronapandemia supistaa matkailijoiden kulutusta Suomessa 40 prosenttia vuonna 2020.

Vaikka kotimaanmatkailu oli aiempaa arviota vilkkaampaa kesällä 2020, se ei kuitenkaan riitä kattamaan kansainvälisen matkailun jättämää aukkoa. Matkailun tilanteeseen Suomessa vaikuttaa voimakkaasti kansainvälisen matkailun käynnistyminen. Vuonna 2020 matkailijoiden kulutus supistuu noin 40 prosenttia. ESPAS - Global Trends to 2030. Carbon Offsets - Sustainable Travel International. Canemure Best Practices: Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä by Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands miljöcentral. > Asiantuntijaverkoston julkaisut. Miten liikematkailusta saadaan vastuullista? - SAP Finland Uutiset. Suomen toimenpiteet koronaviruspandemiaa vastaan. Matkustus vapautuu tänään kuuteen maahan mutta ei esimerkiksi Kreikkaan, vaikka tautitilanne on siellä hallinnassa – miksi? Julkaisut ja oppaat. Full article: The COVID-19 crisis: Opportunities for sustainable and proximity tourism.

Tilastokeskus - Tilastot aiheittain - Majoitustilasto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Hallituksen matkailualoitteet - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu. Sustainable development. Agenda2030 - Kestävä kehitys. Yhdessä muotoillen kestäviä luontomatkailupalveluita - UAS Journal. Arctic Design Weekin muotoilufoorumit siirtyvät verkkoon - Teema: Ympäristö - Lapin yliopisto - University of Lapland - Lapplands universitet.

Kestävä matkailu lyhyesti - Business Finland. Miksi kestävä kulttuurimatkailu on niin vaikea käsite? Tutkimus: Vierailukestävyys kannustaa kulttuuriympäristöjen vastuulliseen kehittämiseen - Valtioneuvoston kanslia. Kestävän matkailun linjaus - Business Finland. Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille – Kirjallisuuskatsaus - Valto. The New Travel Consumer: Segmentation for Personalization. What Will Travel Look Like in 2030? Suomen matkailustrategia vuosille 2019-2028 - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu.

Näin korona muutti matkustamista – matkailun uudet trendit vuonna 2021. Iiro Jussila: Suomen matkailu on uudessa nosteessa kun korona väistyy - mutta ovatko paikalliset verkostot valmiina? - Pellervon taloustutkimus PTT. Kestävän matkailun periaatteet - Business Finland.