background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Hjärtat hos @frksarapersson. Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden.

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad. Under läsårets gång kommer den givetvis att justeras på grund av hur arbetet flyter på och vad vi behöver lägga mer eller mindre fokus på. Jag använder mig också av olika checklistor och stödstrukturer i planeringsarbetet, för en språkutvecklande ämnesundervisning. Planeringen går jag igenom på det första föräldramötet på hösten och många uppskattar att få en helhetsbild av året. Läsårsplanering När läsåret börjar gör jag och min kollega, som de flesta gör, en planering över de ämnesområden vi ska arbeta med under året. En röd tråd När jag lägger upp mitt arbete, är det många faktorer som jag försöker ha i åtanke. Genrepedagogik. Håller du med Reichenberg? "Sätt ord på läsförståelsen"

Larmrapporterna som varnar om svenska elevers bristande läsförståelse har duggat tätt de senaste åren.

"Sätt ord på läsförståelsen"

Men hur ska läraren egentligen göra för att ge eleverna rätt stöd? Den frågan har Barbro Westlund, lektor i läs-och skrivutveckling vid Stockholms universitet, undersökt i sin forskning. I den nya boken ”Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse” ger hon en vetenskaplig grund i ämnet, men även konkreta exempel på hur forskningen kan användas i klassrummet. – Läsförståelse är ett komplext område, och det är lätt att man som lärare lockas av enkla recept och använder ett paket med färdiga lektionsupplägg. Risken med det är att det leder till isolerad färdighetsträning, säger hon. Lässtrategier inte för alla. Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever. Efter 12 år som gymnasielärare i svenska och historia upplever Anna Nord att eleverna har fått allt svårare att sålla i en text och ta med sig de viktiga bitarna.

Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever

När hon vidareutbildade sig för att ta en andra examen som speciallärare med inriktningen läs- och skrivutveckling började hon reflektera över sin ämnesundervisning. Till slut valde hon att som examensarbete forska på införandet av lässtrategier i den egna undervisningen. – Jag insåg att jag hela tiden hade varit mer intresserad av produkten än processen – läsningen var bara en väg fram till det som var viktigt. Nu är jag mer intresserad av processen, och då blir produkten mycket bättre. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. Checklista för språkutvecklande arbete. Checklista för språkutvecklande arbetsområde.

Språkutvecklande arbetssätt. Tips. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna.

Att tydliggöra språkliga mål

Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Det finns väl inget som heter så i våra styrdokument? Och det gör det kanske inte. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt by Mina Anger on Prezi. ”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse” Larmrapporter om svenska elevers sjunkande läsförmåga kommer med viss regelbundenhet och når sin höjdpunkt när Pisaresultaten publiceras, nästa gång i december.

”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse”

Men alltför sällan undersöks de bakomliggande orsakerna till nedgången utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, det vill säga hur undervisningen ska anpassas efter respektive skolämne. Ett exempel på detta är en larmrapport publicerad av Lärarnas riksförbund (LR) 2014, där grundskollärares uppfattningar om elevers läsförmåga undersöktes via enkätsvar. Resultatet visar att hela 40 procent av de 1.035 tillfrågade högstadielärarna, med ansvar för svenskämnet, anser att deras elever inte har tillräcklig läsförståelse när de börjar årskurs 7, vilket ansågs vara det mest alarmerande resultatet. Detta väcker några centrala frågor som bör uppmärksammas när skolans fallande resultat i läsförståelse diskuteras. Särskilt som bristande läsförståelse får effekter i alla skolämnen. UR Samtiden - Nyanländas lärande: Ett klassrum fyllt av möjligheter - UR Skola. TVLärandets idéhistoria Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum.

UR Samtiden - Nyanländas lärande: Ett klassrum fyllt av möjligheter - UR Skola

Alla lärare kan, och måste, ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att samhället blir alltmer komplicerat, vilket ställer högre krav på eleverna och därmed även på lärarna. Språkutvecklande aktiviteter - lista med förslag.docx. Språkutveckling so. Alla lärare är svensklärare - Förstelärare i Svedala. I min ansökan till förstelärare vill jag minnas att jag bl a skrev något i stil med att ”Alla lärare är svensklärare”.

Alla lärare är svensklärare - Förstelärare i Svedala

Jag ansökte i maj 2013 och då pratades det inte speciellt mycket om påståendet i kommunen. Inspirationen till formuleringen fick jag många år tidigare, när jag läste in en lärarbehörighet till svenska som andraspråk. Strax därefter, i januari 2011, började Svedala kommun ett stort implementeringsarbete kring LGR 11. Jenny på Wendes: Tema språk och språkutvecklande undervisning. Jag har haft möjlighet att denna vecka först besöka Skolforum för att sedan vara en dag på SETT Syd.

Jenny på Wendes: Tema språk och språkutvecklande undervisning

Jag gick på en del föreläsningar och när jag nu summerar mina dagar inser jag att alla föreläsningar på ett eller annat sätt hade med språk och språkutvecklande undervisning att göra. Intressant! Kanske har det att göra med att jag själv tänker mycket på hur jag i min egen undervisning kan arbeta för att stimulera elevernas språkutveckling. Här nedan kommer jag att presentera några av de föreläsningar jag var på under Skolforum. Ämne och språk - språkliga dimensioner i ämnesundervisningen.

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs. Språkutvecklande arbete om djur. I samband med vårt arbete kring världsdelarna uttryckte eleverna i åk 2 önskemål om att lära sig mer om djur i världen.

Språkutvecklande arbete om djur

Det är roligt att kunna utgå ifrån elevernas intressen och bra faktatexter finns att tillgå på ne.se. Tanken är att vi kan integrera många ämnen i djurtemat och även få in hur man ger kamratrespons. Djurtemat inleddes med en film om Austins fjäril. Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling. (2014) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända. Anna Kaya Kandidatuppsats i svenska som andraspråk Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Syftet med fallstudien är att undersöka praktisk tillämpning av ett genrebaserat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i en förberedelseklass i år 4-6.

Utifrån kvalitativa metoder som semistrukturerade intervjuer och observationer beskrivs lärarens teoretiska modell och språkutvecklande arbete i undervisning av nyanlända elever. Resultatet visar att de aspekter som läraren i intervjuerna anser vara av yttersta vikt för en språk- och kunskapsutvecklande undervisning även förekommer i lärarens egen undervisning.

Lärarens genrebaserade undervisning utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper samt kännetecknas av meningsfullhet, höga förväntningar, kognitivt utmanande uppgifter samt ett tillåtande klimat. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa. Att lyfta språket i alla ämnen är viktigt och för mig som både är svensklärare och idrottslärare så blir det naturligt att knyta ihop de olika ämnena och i praktiken förstärka det vi gör i svenskämnet på idrottslektionerna. Sedan vi började att arbeta mer systematisk med genrepedagogik utifrån Cirkelmodellen och fokusera och fördjupa oss i en texttyp i taget blev det ännu mer naturligt att koppla det till idrotten. När vi arbetade med berättande texter förde jag in berättandet även i idrotten. Tillsammans byggde vi upp ett landskap med olika utmaningar och eleverna fick välja vilken huvudperson de vill vara i sagan. Antingen en sköldpadda eller en hare eftersom sagan handlade om just dessa två djur som en dag kom på att de skulle tävla om vem som var snabbast. SoL-projektet: Att organisera kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetss...

För att öka måluppfyllelsen i Norrköpings kommun har beslut fattats att alla förskolor och skolor ska gå kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. SoL står för Språk och Lärande och är en flerårig insats för alla förskolor och skolor i Norrköpings kommun. Målet är att öka kunskaperna om flerspråkighet och andraspråksinlärning och om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi vill delge våra erfarenheter av hur en kommun kan planera, organisera och genomföra kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt på förskolor och skolor. Tankar kring scaffolds. Quick fix till språkutvecklande undervisning.

Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er. Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Checklista för språkutvecklande arbetsområde. Digitala Skollyftet vecka 4: Hanna Stehagen och Anna Kaya. Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? Frågan dök upp på Facebook ikväll, ställd av Malin Runering, och jag ägnade lite tid åt att svara och tipsa om lite lästips och annat.

Annika Sjödahl tyckte att svaret skulle passa bra som ett blogginlägg och det har hon självklart helt rätt i så här kommer det: Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven? Språkutvecklande övning. Check.

Filmer

Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. Checklista_fyra_sprakfardigheter. FULLTEXT01.pdf. Arbetsgång. Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång. Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg. Möte 1 Enskilt arbete inför mötet. Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. En språkutvecklande NO-lektion.

Språkutvecklande arbete om djur. Språkutvecklande undervisning i praktiken. Jag har just tittat på en liten film från England, en film som handlar om språkutvecklande undervisning i en skola med en majoritet av elever som har "english as an additional language". Ett språkligt bedömningsmaterial behövs för varje skolämne. För en tid sedan skrev jag ett inlägg här på Skollyftet, där jag hävdade att Lgr 11 gjorde oss alla till språklärare. Påståendet grundade jag i det faktum att många av de förmågor som eleverna ska utveckla under skolåren kräver ett välutvecklat språk. Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig. Lgr 11 gör oss alla till språklärare.

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt by Mina Anger on Prezi. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT? Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner. Språkutveckling via en bilderbok. Läsrelaterade aktiviteter för ökad språk- och kunskapsutveckling. Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes. Språkutvecklande arbetssätt by Åsa Söderström on Prezi. Språkutvecklande arbete med begrepp. Gissa mitt ord! STA RK SPRA KET STA RK LA RANDET skolan. Handledning Lyft spra ket lyft ta nkandet. Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner. Sprakutvecklande_amnesundervisning. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Fem_steg_for_planering. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Olika kommuners språkutvecklingsplaner. 2003_3_Hajer.pdf. Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling. Vad innebär en språkutvecklande undervisning? Från tal till skrift. Återgivande genre. Checklista sprakutvecklande arbetsomrade. Arbetsgång. Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska. Att tydliggöra språkliga mål. Spra kutvecklingsplan Gemensam del. Skillnader sv sva Lgr11. Genreplanscher. Språkutveckling med hjälp av metoden Reading to Learn. Språket i ämnet i Lisetten 3/2014. Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no. #Skolresan – jakten på goda skolexempel. Modeling Strategy: I Do, We Do, You Do. Textat och klart!

Att utveckla sitt skrivande. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Lenas Språkblogg. Språkutvecklingsplan. Språkutvecklande övningar med Kahoot! VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext. Två språkutvecklande aktiviteter – den här gången i matematik. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling. Språkmål- vad är det? Att arbeta aktivt med ordförståelse. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Ordkarta.pdf. Sök resultat "Ordväggar" Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 skrivning. En enkel ordkarta. Att minnas ett ord.ppt.