background preloader

Bedömning mm

Facebook Twitter

Bed%c3%b6mningsmatris%20Svenska.pdf. Bedömningsmatris berättande text år 4-6. Skriva_berttelse_till_bild_kunskapskrav_sv.pdf. Att utveckla ett resonemang i svenska. Förstå kunskapskravet: Att utveckla ett resonemang i svenska. Hur diagnostiserar vi läsning i skolan?

Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter.

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan?

Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Jag ska här inte haka upp mig på dessa utan vill i stället betona att vi inte bör göra det svårare för oss än vad som är nödvändigt. Man kan välja vilken text som helst som är lämplig för åldern på de barn som ska diagnostiseras och ställa frågor på innehållet som ska besvaras. Men med tanke på den stora mängd elever som ska testas och tiden det tar att rätta kan det vara ännu bättre med ett multiple-choice-test. Observera att sådana här prov enbart kan användas i diagnostiskt syfte, ur andra synvinklar är de väldigt bristfälliga.

Www.skola.ornskoldsvik.se/steg/pdf/bildspel_uppdrag_spraklyft.pdf. Att bedöma elevers läsförståelse. Svenska vs. Svenska som andraspråk. Hur länge ska en elev läsa efter kursplanen svenska som andraspråk?

Svenska vs. Svenska som andraspråk

Regleringen (skolförordningen) när det gäller svenska som andraspråk slår fast att undervisning i svenska som andraspråk om det behövs ska anordnas för en elev som har ett annat språk än svenska som sitt modersmål. Det är rektors som avgör ”om det behövs” vilket innebär att på något sätt behöver rektor se till att ta reda på om eleven gagnas bäst av att följa kursplanen i svenska som andraspråk eller inte. Till det kan de behöva lärarnas hjälp. Betyg. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F.

Betyg

A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven. Den här bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av en elevs kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen och i betygsdokumenten. I kunskapskraven beskrivs vad som krävs för olika betyg. Betygsstegen B och D. Skolverket - Om en lärare, på grund av att det inte... För- och nackdelar i Bedömningsstödet. Det står inte mycket om flerspråkiga elever och bedömningen av deras läs- och skrivutveckling i Skolverkets nya Bedömningsstöd.

För- och nackdelar i Bedömningsstödet

Tyvärr! I lärarinformationen, på sidan 4, läser jag följande: För flerspråkiga elever och elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk är det viktigt att bedömningen av läsutvecklingen koncentreras kring om eleven kan läsa och tala om innehållet utan krav på språklig korrekthet. En app, en lördagkväll och en ny LPP! I lördagskväll satt jag och lekte med appen Comic Life.

En app, en lördagkväll och en ny LPP!

Samtidigt var jag stressad över att jag ännu inte hade visat eleverna någon planering över vårt nya arbetsområde ”Forntiden”. Planeringen hade jag som vanligt mest i skallen med idéer och inspiration från NE SKOLA, lärarhandledningen till boken Forntiden, Västerbottens museum – SKOLWEBB och MediaCenter Västerbotten. Och så här är det ofta för mig. Plockar på mig som en liten ekorre av delar här och där, men sedan får jag inte till det där med en vettig planering, Och får jag till en planering, så visar jag den nästan aldrig för eleverna!? På Unikum har jag flera stycken planeringar, men jag har bara visat en i klassrummet (hoppas inte min rektor läser detta…).

Skolan borde satsa på förmågor, strategier och likvärdighet. Inför #afkAlmedalen15 har #skolvåren frågat ett antal samhällsintresserade människor om de vill göra sin text omkring årets Almedalsfråga: Är skolan svaret på frågan?

Skolan borde satsa på förmågor, strategier och likvärdighet

Detta var deras ingång: ”Är skolan svaret på frågan” …och vilken är frågan? #Skolvåren kommer till Almedalen för tredje året i rad. L%C3%A4roplanen%201-3.pdf. b3943b22-426a-4ffb-8bea-2a25dd804778.pdf. Matriser & kunskapskrav. Om matriser Matriser av olika slag är ytterst ett sätt att tydliggöra relationen mellan mål, undervisning och bedömning.

Matriser & kunskapskrav

Att tydliggöra mål, undervisningsprocesser och hur bedömningen både mäter och understödjer lärandet bör vara en central utgångspunkt i undervisningsplaneringen. Att fundera över det som kallas alignment, dvs hur mål, undervisning och bedömning ligger i linje med varandra, bidrar till att läraren bättre får syn på ämnets eller kursens bärande innehåll. Bedömningsmatris berättande text år 4-6. Matris läsfixarna. Malinsklipp Kunskapskraven - Förmågan Att Kommunicera i Skrift Hur? När? Varför? Teknik åk 1- 3 matris Rosenlundskolan. Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!?

Goda, självständiga läsare

Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare.

Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning. Vad kännetecknar då dessa två grupper? Muskingum Colleges översikt av vad som kännetecknar goda läsare och svaga läsare. Tabellen ger oss en översikt av flera perspektiv på kännetecknen för goda, självständiga respektive svaga, osjälvständiga läsare. Årskursplaneringar.