background preloader

Skolverket bedömning, diagnos och planering av undervisning

Facebook Twitter

Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk. Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6.

Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk

Materialet består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers muntliga förmåga, läsförståelse och skrivförmåga. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet. Ett sätt som i studier visat sig leda till mer likvärdiga bedömningar är sambedömning. Träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva I materialet kan du läsa elevtexter, lyssna på elevers muntliga redogörelser och samtal samt träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva. Teori bakom elevers läs- och skrivutveckling Om läs- och skrivutveckling i svenska och svenska som andraspråk Handledning till materialet Bedömarträningsmaterialet kan användas på flera sätt.

Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Reviderad 2011. Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter!

Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Reviderad 2011

Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling. Går att beställa via separat blankett. Nya Språket lyfter! Är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1-6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen. Bedömning. Skolverkets hemsida om prov och bedömning.

Bedömning

Bedömning av kunskap för lärande och utveckling i matematik, Astrid Pettersson. Från Skolverkets hemsida, både text och föreläsning att titta på. GR utbildnings sida "Bedömning för lärande". Synligt lärande och Hatties forskning. "Lärarens återkoppling är nyckeln till goda resultat". Skolverkets stödmaterial att ladda ner: "Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter". Bedömning av matematiska förmågor. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen.

Pdf2660.pdf. Skolverket - Jämförelsetal - Start. Betygssättning. - Undervisning behöver inte ges i varje ämne varje termin. - Ett terminsbetyg sätts endast i de ämnen eleven fått undervisning i under den aktuella terminen. - I de fall det finns ett betyg från en tidigare termin, men eleven inte fått undervisning i ämnet under innevarande termin, sätts inget nytt betyg men en uppgift om det senast satta betyget anges i terminsbetyget.

Betygssättning

Detta innebär till exempel: - Att om eleven haft undervisning i ett ämne i årskurs 5 men inte i årskurs 6 får eleven inget betyg vare sig höstterminen eller vårterminen i årskurs 6. - Att om en elev fått ett betyg utifrån undervisning under vårterminen i årskurs 6 men eleven sedan inte får någon undervisning förrän vårterminen i årskurs 8, anges i de mellanliggande terminsbetygen uppgiften om det under vårterminen i årskurs 6 satta betyget. Motsvarande gäller om ett betyg har satts höstterminen i årskurs 7 men eleven sedan inte får någon undervisning förrän under årskurs 8 eller 9. Visa-enskild-publikation. Så fungerar Skolverkets bedömningsportal.

För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd utvecklar Skolverket en bedömningsportal.

Så fungerar Skolverkets bedömningsportal

I Skolverkets bedömningsportal ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Eftersom en del av bedömningsstöden är sekretesskyddade behöver säkerheten vara hög. Därför måste huvudmannen registrera rektorerna innan man kan komma igång. Rektorerna ansvarar i sin tur för att lärarna får inloggningsuppgifter. Bedömningsportalen är under uppbyggnad och kommer under våren 2014 successivt att fyllas med stöd för bedömning. Bedömningsportalen: Här kan du se i vilka ämnen och kurser det finns bedömningsstöd i Hur får du tillgång till bedömningsportalen? En del material är skyddat En del av bedömningsstödet i bedömningsportalen kommer att vara lösenordskyddat för att endast lärare ska kunna komma åt det. Vem är huvudmannen?

Huvudmannen är skolans ägare. Hur går det till? Huvudmannen registrerar ett konto Rektorn eller provadministratören registrerar lärarna. Bedömningsaspekter.