background preloader

Lärresurser

Lärresurser
Related:  Planeringlärarresurser

Hem - Learnify Skapligt Enkelt Länkskafferiet - Lankskafferiet.org Bedöma kunskaper i grundskolan Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Det innebär att lärare behöver utvärdera och stödja såväl elevernas kunskapsmässiga utveckling som utveckling i övrigt. Utvärderingarna av elevernas kunskaper ska vara allsidiga och läraren behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Elevernas kunskapsutveckling behöver analyseras kontinuerligt under hela skoltiden och inte bara vid något enstaka tillfälle, till exempel inför utvecklingssamtal eller betygssättning. För att bedöma elevernas kunskaper bör läraren Rektorn skapar förutsättningar genom att tillsammans med lärarna utveckla gemensamma rutiner och former för att utvärdera elevernas kunskaper, samt vid beslut om att bortse från enstaka delar av kunskapskraven för en elev, försäkra sig om att eleven ges så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper i dessa delar.

Printables All printables are provided free of charge, but please read the terms of use! Terms of Use These printables are provided free of charge and are for personal use only. You may: Print as many copies as you’d like Use them in a group or classroom setting Share the link to my blog with other people who are interested in the program You may not: Sell or distribute this file Host this file on your own website Upload this file to a shared website (i.e. 4shared.com) When in doubt, please ask! erin at royalbaloo dot com* Dokumentera i grundskolan Den planering som sker i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska dokumenteras som stöd för undervisningen. Dokumentationen är ett verktyg för lärarens uppföljning utvärdering av undervisningen och av elevernas kunskaper och lärande. Den är ett viktigt underlag när rektorn följer upp verksamheten och stödjer lärarna i deras arbete, och den underlättar i kommunikationen med vårdnadshavare om undervisningens syfte och genomförande. När läraren behöver underlag för att visa elevens kunskaper utifrån kunskapskraven, i till exempel arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen, kan den dokumenterade planeringen utgöra ett stöd. Lärare bör Rektorn bör skapa förutsättningar för och stödja lärarna i arbetet med att utveckla effektiva rutiner och former för dokumentation.

Pedagogiska Resurser How in questions The word “HOW” is one of the most productive words in English. It helps us create meaningful questions and sentences. The word “HOW” combines with many other words to create these questions. In this post I try to introduce the basic phrases “How much”, “How many”, “How often”, “How well”, “How long”, “How far” and “How old”. How in questions – mindmap Here the students can practise the basic usage of the word HOW in questions. The way you can create questions with how. In the first game your task is to complete the questions with the correct word. In the second game you should choose the correct answer and shoot only the BAD ducks. I hope that by now you know all the basic usages of the word HOW.

Ordklasser Ny planeringsmodell testas för fjärilarna @stehagen @antlin | Lära för livet Jag provar ett nytt sätt att planera – för mer överblick och kanske enklare hantering. Vi får se vad jag tycker om det – och kollegorna. Hanna Stehagen – tack för idéen med språkmålen. Och Therese Linnér – tack för hjälpen att strukturera. Som sagt – vi är inte klara än…. Free vectors for download, EPS and AI for Illustrator vectors for download

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket

Related: