background preloader

Skolverket

Facebook Twitter

Samhällskunskap. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen.

Samhällskunskap

I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Privatekonomi och konsumentfrågor I samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap finns gemensamma beröringspunkter när det rör privatekonomi och konsumentfrågor. Det här utvecklingspaketet innehåller en film och ett diskussionsunderlag som kan användas tillsammans eller helt fristående.

Religionskunskap. Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i.

Religionskunskap

Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Stöd för att bedöma kunskaper i källkritik Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Med det nya kommentarmaterialet får lärare hjälp att bedöma elevers förmåga att tillämpa källkritik i biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 utifrån olika elevexempel. Geografi. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara.

Geografi

Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. Geografiska undersökningar Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Geografiska undersökningar Forskning om geografiämnet i skolan Rummet och vår uppfattning om rummet är utgångspunkten i skolämnet geografi. Läs mer om forskning om geografiämnet Språk- och kunskapsutvecklande arbete i grundsärskolan I filmen beskriver läraren Helen Sjöstedt på Stålhamraskolan i Södertälje hur hon arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig geografiämnets specifika språk.

Språkutvecklande arbetssätt. Historia. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden.

Historia

På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Stöd för att bedöma kunskaper i källkritik Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet Språk- och kunskapsutvecklande arbete i historia I filmen beskriver historielärare på Sofielundsskolan i Malmö hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning.

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden.

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration

I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. . Journalistiska texter Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik kan vara lärorikt på flera sätt. Årskurs 1-3 Artikeluppslag (1,3 MB) Årskurs 4-6 Reportageuppslag (1,4 MB) Årskurs 7-9 Granskande uppslag (1,1 MB) Litterära presentationer Årskurs 1-3 Diktsamling (1,5 MB) Årskurs 4-6 Serie (5,6 MB) Årskurs 7-9 Novell (1,0 MB) Fler exempel. Vad innebär en språkutvecklande undervisning? - naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd. Det finns mycket forskning som pekar på att språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen.

Vad innebär en språkutvecklande undervisning? - naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd

Det är till exempel genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Det är också genom språket som vi visar vad vi har förstått och vad vi kanske behöver stöd för att komma vidare med. Om du som lärare tillsammans med dina kollegor vill utveckla undervisningen till att bli mer språkutvecklande kan sammanfattningen och diskussionsunderlaget nedan vara till god hjälp.

Kunskaper om begrepp och texttyper För att genomföra denna typ av undervisning behöver du som lärare använda varierade arbetssätt som tillåter eleverna att vara språkligt aktiva. Kvaliteter i elevens språkliga aktiviteter I kunskapskraven för skolans olika ämnen krävs att eleverna ska visa sina kunskaper genom språkliga uttrycksformer av olika slag, till exempel genom att föra resonemang, värdera arbetsinsatser eller analysera texter eller skeenden.