background preloader

Skolverket

Facebook Twitter

Samhällskunskap. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Privatekonomi och konsumentfrågor I samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap finns gemensamma beröringspunkter när det rör privatekonomi och konsumentfrågor.

Det här utvecklingspaketet innehåller en film och ett diskussionsunderlag som kan användas tillsammans eller helt fristående. I filmen pratar två lärare om sitt samarbete över ämnesgränserna. Diskussionsunderlag om ekonomi och konsumtionsfrågor Sex- och samlevnadsundervisningen i samhällskunskap Samhällskunskapen ska hjälpa eleverna att ta sig an denna föränderliga värld och ge dem en förståelse för vardagen de lever i. Om romer Forskning för skolan: Religionskunskap. Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Stöd för att bedöma kunskaper i källkritik Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen.

Med det nya kommentarmaterialet får lärare hjälp att bedöma elevers förmåga att tillämpa källkritik i biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 utifrån olika elevexempel. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet Sex- och samlevnadsundervisningen i religionskunskap Sex- och samlevnadsundervisningen i religionskunskap Forskning om religionskunskap i skolan Bedömningsstöd i religionskunskap.

Geografi. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. Geografiska undersökningar Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Utvecklingspaketet, som består av text och film, är ett stöd för geografilärare i att planera och genomföra geografiska undersökningar genom fältstudier och geografiska informationssystem (GIS). Geografiska undersökningar Forskning om geografiämnet i skolan Rummet och vår uppfattning om rummet är utgångspunkten i skolämnet geografi. Läs mer om forskning om geografiämnet Språk- och kunskapsutvecklande arbete i grundsärskolan Språkutvecklande arbetssätt Ämnesfilm i geografi.

Historia. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Stöd för att bedöma kunskaper i källkritik Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Med det nya kommentarmaterialet får lärare hjälp att bedöma elevers förmåga att tillämpa källkritik i biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 utifrån olika elevexempel. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet Språk- och kunskapsutvecklande arbete i historia Sex- och samlevnadsundervisningen i historia Sex- och samlevnadsundervisningen i historia Om romer Bedömningsstöd i historia.

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Uttrycksformer för upptäckare – inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden. I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar.

Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. . Journalistiska texter Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik kan vara lärorikt på flera sätt. Årskurs 1-3 Artikeluppslag (1,3 MB) Årskurs 4-6 Reportageuppslag (1,4 MB) Årskurs 7-9 Granskande uppslag (1,1 MB) Litterära presentationer Årskurs 1-3 Diktsamling (1,5 MB) Årskurs 4-6 Serie (5,6 MB) Årskurs 7-9 Novell (1,0 MB) Fler exempel. Vad innebär en språkutvecklande undervisning? - naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd. Det finns mycket forskning som pekar på att språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen. Det är till exempel genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss.

Det är också genom språket som vi visar vad vi har förstått och vad vi kanske behöver stöd för att komma vidare med. Om du som lärare tillsammans med dina kollegor vill utveckla undervisningen till att bli mer språkutvecklande kan sammanfattningen och diskussionsunderlaget nedan vara till god hjälp. Kunskaper om begrepp och texttyper För att genomföra denna typ av undervisning behöver du som lärare använda varierade arbetssätt som tillåter eleverna att vara språkligt aktiva. Kvaliteter i elevens språkliga aktiviteter I kunskapskraven för skolans olika ämnen krävs att eleverna ska visa sina kunskaper genom språkliga uttrycksformer av olika slag, till exempel genom att föra resonemang, värdera arbetsinsatser eller analysera texter eller skeenden.

Vardagsspråk och ämnesspråk.