background preloader

Skolverket

Facebook Twitter

Timplan för grundskolan. Naturorienterande ämnen När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne.

Timplan för grundskolan

De resterande 28 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 39 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet. Samhällsorienterande ämnen. Facebook. Webbkurs om betygssättning i årskurs 4–6 inom grundskola och motsvarande. Skapa konto eller logga in Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsportal.

Webbkurs om betygssättning i årskurs 4–6 inom grundskola och motsvarande

Stöd i arbetet. Betyg och kunskapskrav. Terminsbetyg och slutbetyg Alla betyg en elev får i skolan från hösten i årskurs 6 till hösten i årskurs 9 kallas för terminsbetyg.

Betyg och kunskapskrav

Terminsbetyg sätts bara i de ämnen som eleven fått undervisning i under terminen som gått. Elever får ofta inte undervisning i alla ämnen varje termin. Slutbetyg är de betyg eleven får när hon eller han slutar grundskolan i årskurs 9. Det är de betygen eleven använder när han eller hon ansöker till gymnasieskolan. Ansökningarna till gymnasieskolan börjar redan på hösten. Nationella prov. Väck elevernas nyfikenhet och vilja att veta mer om nationella minoriteter.

– Grej of the day är en slags mikrolektion som läraren Micael Hermansson har utarbetat fram.

Väck elevernas nyfikenhet och vilja att veta mer om nationella minoriteter

Under den här mikrolektionen ska du som lärare presentera något riktigt intresseväckande, det mest konstiga eller på annat sätt häpnadsväckande inom ett väl avgränsat ämne. Därefter följer en kort diskussion med eleverna och där läraren kopplar ämnet till andra relevanta sammanhang. Mikrolektionen ska vara kort, helst runt tio minuter, berättar Malin. Hur ska provbetyget förhålla sig till betyget? Hur funkar undantagsbestämmelsen? Hur funkar terminsbetyg? Dags för betyg! Nationell digitaliseringsstrategi for skolvasendet. Orkar ditt barn anstränga sig? Vi träffade... Start - Bedömningsportalen. Timplan för grundskolan. En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Timplan för grundskolan

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas. Utbildning utan timplan En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen). Nyanlända elever Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).

Stadieindelade timplaner Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser. Läs mer om stadieindelade timplaner Grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Lärportalen. Lärportalen. Den här modulen syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt.

Lärportalen

Som ett stöd för denna process får du olika vinklar på säkerhet på nätet. Den inledande delen handlar om ungas sociala samspel på nätet följt av en del om kränkningar på nätet. Den tredje delen handlar om informationssäkerhet och att skydda sin personliga information och den avslutande delen sammanfattar modulen i en text om aktuella undersökningar och tips på lektionsmaterial.

Tillsammans ger dessa fyra delar en grund till några av de frågor som skolan brottas med när det kommer till ungas säkerhet på nätet. En bärande tanke i upplägget av den här modulen är att varje skola har unika förutsättningar och att det därför är de vuxna på varje skola som är experter på sina elevers situation. Elevaktiviteterna ska ses som inledningen till ett långsiktigt arbete som förhoppningsvis blir en del av skolvardagen. Kursplaner i A3-format. Orosanmälan. Lärare och annan personal inom skolan kan känna tvekan inför att göra en orosanmälan till socialtjänsten trots att det kan finnas en oro för att ett barn eller en elev far illa.

Orosanmälan

Varför är det så, och vad leder egentligen en anmälan till? Som ett stöd i resonemangen runt detta har vi tagit fram denna film och ett antal diskussionsfrågor som rör orosanmälan. Bakgrund Frågor om anmälningsplikt och barn som riskerar att fara illa väcker många frågor och känslor. Det blev inte minst tydligt när personal från skola och socialtjänst träffades tillsammans på Skolverket vid flera semiarier för att samtala om anmälningsplikt. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Creative Commons i skolan. Foto: Untitled by DC Greens, CC BY-SA Det ursprungliga fotot på Flickr DC Greens foton på Flickr CC BY-SA Creative Commons ersätter inte upphovsrätten Upphovsrätten gäller på internet precis som i alla andra sammanhang.

Creative Commons i skolan

Den som har producerat ett verk (till exempel en bild, ett musikstycke, en film) har rätt att bestämma över hur det får spridas och användas. Creative Commons tar inte bort upphovsrätten, utan licenserna är ett sätt att visa hur materialet får användas av andra. De gör det lättare att dela med sig av eget material och lättare att använda andras material. Villkoren för licenserna Creative Commons-licenserna bygger på fyra licensvillkor som ser ut så här: Erkännande (eng.

Inga bearbetningar (eng. 5. Varför elevmedverkan vid bedömning? Youtube. Start - Bedömningsportalen. För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper.

Start - Bedömningsportalen

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april. Diamant.kikora. Didaktik – vad, hur och varför. Vilka faktorer påverkar undervisning och lärande?

Didaktik – vad, hur och varför

Didaktik handlar om analysen och förståelsen av dessa faktorer. Ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder ”undervisa”, ”lära”, ”att tillägna sig” osv. Det är ett relativt ungt forskningsfält i Sverige och behandlar undervisningens och inlärningens teori och praktiska överväganden. Teorierna är redskap för reflektion över och kritisk granskning av undervisning/lärande och hjälper läraren att strukturera och tolka undervisning och skolverksamhet. Writing Prompts for Children. Webbaserad kurs om bedömning. Skolverket.

Start - Bedömningsportalen. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - naturvetenskap och teknik - undervisningsstöd. Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling i ämnena. I undervisningen får eleverna ofta möjlighet att läsa, skriva, tala och samtala om frågor med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Beroende på ditt val av språkliga aktiviteter och redovisningsformer kommer eleverna lära sig det utvalda ämnesinnehållet på lite olika sätt. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker.

Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Tips och idéer. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Skolverkets filmer. Gamla nationella prov. Start - Bedömningsportalen. Kurs - Engelska (Grundskolan) Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Laslyftet?_adf.ctrl-state=1dlz2zm4do_4&_afrLoop=2416807747307623#@?_afrLoop=2416807747307623&_adf.