background preloader

Naturkunskap 1

Facebook Twitter

Drug-Resistant “Nightmare Bacteria” Are Quickly Spreading Through U.S. Hospitals. Stealthily Spreading Researchers have found evidence that drug-resistant superbugs, which have been labeled “nightmare bacteria,” are spreading faster and more stealthily inside US hospitals than previously thought.

Drug-Resistant “Nightmare Bacteria” Are Quickly Spreading Through U.S. Hospitals

The End of Coal Is Near: China Just Scrapped 103 Power Plants. Studie: Koldioxidutsläppen i världen minskar. Koldioxidutsläppen i världen minskade sannolikt under 2015, efter att ha stabiliserats under 2014.

Studie: Koldioxidutsläppen i världen minskar

Det framgår av nya rön som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change. Detta är första gången något liknande har konstaterats och skulle, om uppgifterna visar sig stämma, innebära att hoppet om att hålla temperaturökningen under två graders Celsius, det så kallade tvågradersmålet, kanske kan infrias. Minskningen har ägt rum trots att den ekonomiska tillväxten på jorden fortsatt – vilket ses som anmärkningsvärt av forskarna, som har letts av klimatforskaren Robert Jackson vid Stanford University i USA. Enligt beräkningarna ökade utsläppen från förbränningen av fossila bränslen och cementproduktionen i världen med endast 0,6 procent under 2014 efter att ha ökat med 2,4 procent per år under det föregående årtiondet – och under 2015 skedde en minskning med 0,6 procent. De globala koldioxidutsläppen minskar troligen i år. Första gången som de globala som utsläppen minskar eller står stilla samtidigt som den eko­no­mis­ka till­väx­ten ökar.

De globala koldioxidutsläppen minskar troligen i år

Det är ett trend­brott efter att utsläppen ökat kraftigt under 2000-ta­let. Den spådda ut­släpps­minsk­ning­en beror på en stor ut­släpps­minsk­ning i Kina, men det är stor risk att utsläppen ökar betydligt i Indien. De globala kol­di­ox­id­ut­släp­pen bedöms minska med 0,6 procent i år, enligt en rapport pub­li­ce­rad i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten Nature.

Under 2014 ökade kol­di­ox­id­ut­släp­pen från fos­si­le­ner­gi och ce­ment­in­du­strin med 0,6 procent. Tio slutsatser från klimatforskningen som alla bör känna till. Johan Rockström och hans kollegor i forsk­nings­nät­ver­ken Earth League och Future Earth har tagit fram en sam­man­ställ­ning av tio resultat från kli­mat­forsk­ning­en som de kallar ”must knows”.

Tio slutsatser från klimatforskningen som alla bör känna till

Slut­sat­ser­na bygger på en mängd rapporter från ex­em­pel­vis FN:s kli­mat­pa­nel, me­te­o­ro­lo­gis­ka världs­or­ga­ni­sa­tio­nen och de senaste forsk­nings­rö­nen. Bak­grun­den är att jordens me­del­tem­pe­ra­tur 2016 var 1,1 grad varmare jämfört med innan in­dust­ri­a­lis­men. Kol­di­ox­id­hal­ten var i ge­nom­snitt 403,3 ppm och har aldrig ökat så snabbt som den gjorde 2016.

Notan för årets katastrofer: 2 500 miljarder kronor. Film visar svältande isbjörn: ”Kämpade mot tårarna” Världen överens: alla älskar grönt, alla hatar kol. Världen älskar grön energi och hatar kolkraft, enligt den största globala opi­ni­ons­un­der­sök­ning som gjorts på ämnet.

Världen överens: alla älskar grönt, alla hatar kol

Global upp­värm­ning anses vara det näst största hotet mot världen och tre fjär­de­de­lar skulle vara stolta om deras hemland blev världs­le­dan­de på grön energi. 82 procent av de till­frå­ga­de tyckte det var viktigt att skapa en värld som helt försörjs av förnybar energi, med lika starkt stöd oberoende av ålder, politisk ideologi eller ut­bild­ningsni­vå. I Kina höll hela 93 procent med om på­stå­en­det, jämfört med bara 80 procent av svens­kar­na. Procent av till­frå­ga­de som tycker det är viktigt med en värld försörjd av förnybar energi.

Foto: Ørsted. Svensk prisas för grödor – kan stoppa hungersnöd. Tesla höll löftet – byggde världens största batteripark på 100 dagar. Elon Musk lovade i mars att bygga världens största bat­te­ri­park på rekordtid.

Tesla höll löftet – byggde världens största batteripark på 100 dagar

Nu ser det ut som att projektet har lyckats. Efter en stor storm förra året drabbades 1,7 miljoner hushåll i södra Au­stra­li­en av ström­lös­het. För att förhindra att något liknande ska ske igen beslutade myn­dig­he­ter­na att bygga en ener­gi­lag­ringspark med lag­ringska­pa­ci­tet på minst 129 MWh och 100 MW effekt, skriver NyTeknik. Tio slutsatser från klimatforskningen som alla bör känna till. Malena Ernman: 11 tips - så kan DU rädda klimatet. 1.

Malena Ernman: 11 tips - så kan DU rädda klimatet

Åk mindre bil Bild: Gorm Kallestad/scanpix Bäst är ingen bil alls. Näst bäst är att använda sin befintliga bil så lite som möjligt. Men om du ska skaffa en ny bil (jo, det säljs fler bilar än någonsin i världshistorien just nu. Elbilen finns idag och fungerar hur bra som helst. Ny allians av länder vill göra kolkraft till historia. 20 länder och 6 delstater gick ihop och bildade Powering Past Coal Alliance under kli­mat­mö­tet i Bonn.

Ny allians av länder vill göra kolkraft till historia

Till­sam­mans åtar de sig att fasa ut tra­di­tio­nell kolkraft och planerar att utöka alliansen till 50 medlemmar innan COP24 nästa år. Al­li­an­sens de­kla­ra­tion slår fast att tra­di­tio­nell kol måste vara utfasad i ut­veck­la­de länder till år 2030 och till år 2050 i resten av världen. För att uppnå det kommer inga nya tra­di­tio­nel­la kol­kraft­verk byggas i al­li­anslän­der­na, företag inom alliansen måste driva sin verk­sam­het utan kol och fi­nan­sie­ring inom alliansen ska enbart gå till grön energi. Teslas nya ellastbil ska kunna köra 80 mil. Volvo och Samsung i samtal om eldriven lastbil. 23 smarta svar att ge till alla klimatskeptiker. Enligt klimatskeptiska sajter är människans påverkan på miljön minimal.

23 smarta svar att ge till alla klimatskeptiker

Dessutom hävdar vissa att halten koldioxid i naturen är oroväckande låg. Att den skulle öka är bara bra. Det här är ett av de vanligaste påståenden från de så kallade klimatförnekarna. Enligt Vetenskap och folkbildning hävdar den genomsnittlige klimatskeptikern att människan inte kan påverka klimatet och att arbetet att komma till rätta med problemen är meningslösa. Många klimatförnekare hävdar att obekväma forskare som går mot strömmen tystas för att de sprider "obekväma sanningar". Ny fästing i Sverige – kan sprida dödlig hundsjukdom. Norska staten ställs inför rätta för oljeborrning. Koldioxidutsläppen ökar igen – bryter positiv trend.

Syrien ansluter sig till Parisavtalet – lämnar USA isolerat. Syrien kommer att ansluta sig till Pa­ris­av­ta­let, vilket betyder att USA står ensamt utanför om de för­verk­li­gar sitt hot om att lämna det.

Syrien ansluter sig till Parisavtalet – lämnar USA isolerat

Syriens beslut är oväntat i och med det brutala in­bör­des­krig som pågår i landet och är hu­vud­sak­li­gen en symbolisk gest. Till­sam­mans med Nicaragua och USA har landet tidigare stått utanför kli­matav­ta­let, men då även Nicaragua anslöt sig till avtalet i september i år lämnas USA ensamt kvar. Ni­ca­ra­gu­as initiala motvilja mot Pa­ris­av­ta­let grundade sig i att de ansåg att det inte var till­räck­ligt ambitiöst. USA:s förre president hann ra­ti­fi­ce­ra Pa­ris­av­ta­let innan hans man­dat­pe­ri­od tog slut i januari 2017, men den nuvarande pre­si­den­ten Donald Trump har startat processen för att dra sig ur. Detta tar dock flera år och USA kommer därför vara kvar tills 4e november 2020 – vilket är en dag efter USA:s nästa pre­si­dent­val. Bilen blir batteriet i ny konceptbil. EU väntas föreslå skärpta utsläppskrav på bilar. ”Det är inte dimma, det är rök – och vi blir sjuka”

Politisk ledare: Hela staden är en ”gaskammare” USA ensamt utanför klimatavtal – Syren vill med. Oro över Trump-effekt när klimatmöte inleds. Studie: Bättre avkastning med hållbara bolag. Expert: Koldioxidrapport visar på chocksiffror. Norge får Europas största laddstation för elbilar. Kina stänger fabriker för att minska föroreningar. I Kina har ti­o­tu­sen­tals fabriker stängts i en kampanj mot farliga utsläpp och tjäns­te­män från företagen åtalas för mil­jö­brott. Det styrande kom­mu­nist­par­ti­et verkar ha tröttnat på landets ökända för­ore­ning­ar. Upp­skatt­nings­vis 40 procent av fa­bri­ker­na i Kina har till­fäl­ligt stängts ner på grund av att de släpper ut för mycket skadliga ämnen, och tjäns­te­män från mer än 80 000 fabriker har åtalats för att ha brutit mot ut­släpps­grän­ser under 2017. Kina har haft enorma problem med för­ore­ning­ar de senaste år­tion­de­na, med allt från livs­far­lig smog till giftiga floder, på grund av landets stora in­du­stri­sek­tor.

Klimatförändringar ger allt senare köldknäpp varje år. Laddskena för ellastbil läggs nu på allmän väg. 75 procent av de flygande insekterna har försvunnit. En studie visar på en dramatisk minskning av flygande insekter i Tyskland har fått stor upp­märk­sam­het. Här är en sam­man­fatt­ning av studien. Genom att sätta upp in­sekts­fäl­lor på 96 platser i Tyskland mellan 1989 – 2016 har forskare undersökt hur mycket flygande insekter som det finns. Re­sul­ta­tet visar att den sam­man­lag­da vikten av alla insekter som fångats har minskat med 75 procent. Forskarna kallar re­sul­ta­ten för alar­me­ran­de. Att antalet insekter minskar är särskilt all­var­ligt med tanke på att 80 procent av de vilda växterna är beroende av insekter för pol­li­ne­ring och 60 procent av alla fåglar är beroende av insekter som mat. Rekordmycket skog har försvunnit från jordens yta. Studie: Föroreningar dödar fler än krig och sjukdomar.

Batterifabrik till Skellefteå – tusentals nya jobb väntas – Omni. Plastic Nanoparticles May Be More Common Than We Think. Världens första koldioxidnegativa kraftverk är igång. På isländska lands­byg­den skrevs precis historia. Ett kraftverk utanför Reykjavik blev i veckan det första i världen som är bekräftat kol­di­ox­id­ne­ga­tivt, genom att suga upp växt­hus­gas ur luften och binda den som sten i marken.

Det geo­ter­mis­ka kraft­ver­ket var tidigare kol­di­ox­id­ne­utralt, men har upp­gra­de­rats till att bli kol­di­ox­id­ne­ga­tivt genom att börja ta upp koldioxid direkt ur luften – så kallad direct air capture (DAC). Till skillnad från tekniker som carbon capture and stroage (CCS) kan DAC binda utsläpp som redan skett. DAC har förut avfärdats som för dyrt för att användas i praktiken, men bolaget bakom det isländska kraft­ver­ket uppger att man nu ser sig om efter po­ten­ti­el­la fö­re­tagskun­der som vill kom­pen­se­ra för sina utsläpp genom tjänsten.

För att fånga kol­di­ox­i­den sugs luft in genom en vägg av fläktar och blandas med vatten, som sedan pumpas 700 meter ner i jorden. Radioaktivt vildsvin skjutet i norra Uppland – Omni. Somrarna i Australien kan bli 50 grader varma – Omni. Just nu: Forskning om gravitationsvågor prisas – Omni. GM mot elektrisk framtid – ska lansera 20 modeller – Omni.

UBS: Självkörande taxi kapar priset med 80 procent – Omni. ”Havets Tesla” väntas bli helt autonoma inom fem år – Omni. Elon Musk ska landa två rymdskepp på Mars 2022 – Omni. Forskare: För lite nattsömn kan förkorta livet – Omni. Rapport: Viktiga grödor hotas av utrotning – Omni. BMW nära lansera trådlös billaddning – Omni. Små plastpartiklar samlas i fiskars hjärnor – Omni. Havssköldpaddorna ökar i antal – naturvård har hjälpt – Omni. Eldriven buss gjorde rekordresa på 177 mil – Omni. This Teacher's Neat (But Extremely Gross) Experiment For Her Students Has Gone Viral. Teaching children to love science can be difficult. Getting kids to wash their hands can be even more so. Well, one teacher in Gray's Creek, North Carolina, has managed to do both for her class in one foul, really gross swoop.

In a post that's gone viral on Facebook, Donna Gill Allen showed off a neat experiment she did with her class to teach them about the importance of washing their hands. "To all my teacher friends this is the grossest yet coolest experiment," she wrote. "I did this while teaching about germs and how they spread. "Watch how the bread changes over time due to germs. And boy does the bread change. The control bread and the slice that had been handled with washed hands show little signs of mold, whilst the bread that had been handled with "dirty hands" is covered in mold, due to the spores the children had wiped all over it. The experiment has been met with praise online, with people calling it a great idea and a cute way to teach kids about germs. "Människan har värmt upp haven - det är bränslet för orkanerna" - Streama TV4 Play.

Scientist Slams Climate Change Deniers In Brilliant Viral Post. The overwhelming consensus on climate change in the scientific community is that it's real, and it's man-made. The most commonly-cited figure is that 97.1 percent of scientific studies support the view that climate change is caused by humans. Even though this is an overwhelming consensus, it has still left room for climate-change deniers to claim that maybe the 2.9 percent are right. Kina planerar bensinförbud – ska främja elbilar – Omni. Jaguar Landrover satsar enbart på elbilar från 2020 – Omni. What's Really Warming the World? Climate deniers blame natural factors; NASA data proves otherwise. Hjärnan - här är myterna du bör sluta tro på. Myter om hjärnan är populära och framstår ofta som väldigt trovärdiga.

Kanske för att vi tycker om själva myterna i sig, exempelvis den som säger att vi bara använder tio procent av vår hjärnkapacitet. Det är förstås en tilltalande tanke att vi skulle kunna nå oanade nivåer, om vi bara ansträngde oss lite mer för att maxa hjärnans förmåga. Forskare: Hundra procent förnybart 2050. Om lite mer än 30 år kan de flesta av världens länder klara sig med enbart förnybar energi, enligt en färdplan som forskare från Stanforduniversitet tagit fram. Genom att investera stort i vindkraft, solenergi, vattenkraft och geotermisk teknik kan 139 länder i världen redan 2030 klara sin energiförsörjning till 80 procent från helt förnybara energislag.

Och 2050 kan hela energiförsörjningen klaras med enbart förnybar energi. CICERO. Rockströms plan: Global Carbon Law ska stoppa utsläppen. Ny forskning visar att halvering av utsläppen var tionde år krävs för att hejda den globala upp­värm­ning­en. Science Weekly.