background preloader

Litteraturhistoria

Facebook Twitter

Se connecter à Facebook. Hej litteraturen!: Den svenska poesin - UR Skola. Nionde dagens sjätte berättelse | Svenskanoveller Wiki | Fandom powered by Wikia. Av: Giovanni Boccaccio PÅ MUGNONFSLÄTTEN LEVDE för icke så länge sedan en hederlig man, som mot betalning gav vandrare mat och dryck, och som i nödfall, så långt hans lilla hydda och hans torftiga omständigheter medgåvo det, lämnade även husrum — visserligen icke åt vem som helst, men dock åt en eller annan bekant. Denne man hade till hustru en rätt vacker kvinna, och tillsammans med henne ägde han två barn.

Det äldsta var en hurtig och vacker flicka om femton eller sexton år, ännu ogift; och det yngsta, en gosse, som knappast var årsgammal, diade ännu sin mor. En fin, hövisk och ädelboren yngling, som var från vår stad, men ofta uppehöll sig där i trakten, hade fäst sig vid flickan och häftigt förälskat sig i henne. Ur: Humor från hela världen, Lars Hökerbergs förlag 1943.

Litterarturhistoria. Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven har kommit i sin språkliga utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin medvetenhet om olika mediers former och syften. Bedömningen gäller således elevens förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver, på egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier samt medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel. Elevens skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka sig, i att förhålla sig till vad andra uttryckt i tal, skrift och via andra medier samt att reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig är således en grund för bedömningen.' Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning.

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningUttrycksformer för upptäckare - så gjorde viVad innebär en språkutvecklande undervisning? Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra.

Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga.

Varje enskilt material beskriver vad som kännetecknar en specifik presentationsform samt en arbetsgång för hur man kan arbeta med den i undervisningen. Muntliga presentationer. Georgios var normal, det var bara lite ADHD | Sommar. När man har ADHD klarar man inte prassel från en inplastad jävla Delicatoboll. Ska det vara så svårt att förstå? Georgios Karpathakis var inte normal. Alla andra var lagom och klarade av omvärldens krav. De kunde sitta still och de kunde lyssna. Minns den där killen Georgios Sommar är en fartblind uppgörelse med en diagnos som förstörde allt och sedan ställde allt tillrätta. Alkoholen som lindrar. Klippkort hos rektorn Georgios sommarprat är en bekräftelse för alla dessa korridorsungar med klippkort hos rektorn.

Litteraturhistoria. .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon).

Kanon betyder: urval och bevarande av betydelsefulla texter som ska förmedlas till kommande generationer. Urvalet ligger hos inflytelserika personer och urvalet bygger på att förmedla texter som säger något om mänsklighetens historia. Mansdominerad litteraturkanon Feministisk litteraturkanon * Epik - ordet epik kommer från det det grekiska ordet epos. Man brukar dela in tiden i olika litterära epoker. Till grund för arbetet är en övergripande sammanfattning av de litterära epokerna. Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här . Klicka här . Shakespearesällskapet. ROMEO OCH JULIA © Shakespearesällskapet och respektive skribent Handlingen i Romeo och Julia.

Kortfattad beskrivning scen för scen. Text: Don Mahan Läs Om Romeo och Julia. . – Pjäsen har på ett märkligt sätt kommit i fatt tiden. Världen i "Romeo och Julia" är inte längre så olik vår. Text: Stellan Larsson, dramaturg vid Malmö Dramatiska teater Läs Romeo och Julia, musikal på Göta Lejon, Sthlm. Regi: Morgan Alling. Carl Michael Bellman - Vila vid denna källa - tolkad av Fred Åkerström. Mando Diao - Strövtåg i hembygden. Cornelis Vreeswijk * Felicia adjö.

Imperiet - Märk hur vår skugga. Från en stygg flicka. Jag hoppas du inte alls har det bra. Jag hoppas du ligger vaken som jag och känner dig lustigt glad och rörd och yr och ängslig och mycket störd. Och rätt som det är, så får du brått att lägga dig rätt för att sova gott. Jag hoppas det dröjer en liten stund... Jag hoppas du inte får en blund! Ur diktsamlingen "Härdarna". David McDuff har översatt denna dikt till engelska.

Kommentera och diskutera: Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Lärare | Litteraturbanken. H.C. Andersen: Den lilla flickan med svavelstickorna. Alfred Nobel. Marie Fredriksson :: Så skimrande var aldrig havet.

Realismen

Romantiken. Upplysningen. Renässansen. Romantiken. Medeltiden. Antiken. Se connecter à Facebook. Romersk dikt och prosa - Catullus, Horatius, Ovidius | Litteraturhistorien.se. Även om Vergilius använde skrivdon tyder mycket på att dikter fortfarande ofta framfördes muntligen eller som sång. Catullus (ca 84-54 f.Kr.) är en av de mest berömda diktarna från denna tid. Catullus var helt ointresserad av att vilja efterlikna dem grekiska diktarna och vände ryggen åt svunna tiders mytiska hjältedåd för att skildra vardagen. Han blandade sorgsna kärleksvåndor med ekivoka angrepp i sina dikter, vars direkta tilltal och tidslösa psykologi får dem alltjämt att framstå som levande. Hos Catullus behandlas flera av kärlekens teman och han framför splittrade bilder där önskan om evig kärlek ibland avlöses i slutsatsen att inget beständigt förblir i kärlekens uppflammande: Ingen ville hon hellre än mig till älskling och make, sade hon – om så rätt Jupiter själv henne bad. En annan av de främsta romerska diktarna var Horatius (65-8 f.Kr.).

Noter. Varför är Mona Lisa så berömd? Bröderna Grimm | Allt om Historia. Bröderna Grimms sagor är berömda världen över. Men på sin tid var de tyska sagosamlarna omstridda. En hel del av deras arbete skulle i dag beskrivas som forskningsfusk. Text: Magnus Västerbro Den 21 december år 1812 kom böckerna från tryckeriet. Flera års hårt arbete var fullbordat. Texterna är i det närmaste oläsliga, menade en skribent. Grimms sagor var med andra ord väl magstarka för det tidiga 1800-talets bildade borgerlighet. I en annan berättelse hugger en kvinna huvudet av sin svärson och skär dennes kropp i små bitar innan hon kokar honom i en gryta och serverar bitarna till sin make.

Som om inte det makabra innehållet var tillräckligt ansågs den korthuggna stilen oskön. Jacob och Wilhelm Grimm växte upp i en barnrik familj. I efterhand beskrev de sin tidiga barndom som idyllisk. Idyllen fick ett drastiskt slut när storebror Jacob var 11 år. Båda två lämnade gymnasiet som de främsta i sin klass, och kunde fortsätta till universitetet i Marburg. Rödluvan och den stygga vargen. Jag upptäckte en väldigt rolig sak på litteraturhistorialektionen igår, nämligen att originalslutet till Rödluvan är ohyggligt underhållande.

Det avslutas med en slags sensmoral som lyder enligt följande: "Av detta kan man lära att de unga,särskilt de av kvinnokönden som är skapad fin och skön,gör mycket orätt i att lyss till var mans tungaoch att det ej är underligtatt vargen slukar dem så kvickt. Jag säger varg, ity att vargarär inte alla av ett kött:en sort är hövisk, talar söttoch varken ljuger eller sargarmen som att ett sätt som ej förargaratt sjunga den förföljdas lovin i den skönas hus och hennes sängalkov.Av vargar är han värst och alla känner vådanav unga flickors möte med en sådan. Rödluvan är alltså en slags dåtida varningstext mot män som vill förleda kvinnor och ta deras dygd. Ulvar i fårakläder med andra ord, eller som i den aktuella sagan: ulvar i mormorskläder. Shakespeare - Hamlet | LearnEnglish Teens | British Council. Hamlet, the Prince of Denmark, has come back from university to find that his father, the old king, is dead.

His mother has married his father’s brother, Claudius, who is now king of Denmark. Hamlet is shocked that his mother has married so soon after his father’s death, and angry that she has married Claudius. Soon, a ghost is seen walking on the castle walls. The ghost looks like Hamlet’s father, the dead king. When Hamlet sees the ghost, he is told that it is the ghost of his father. Hamlet can’t believe that his mother would marry the man who murdered her husband. A group of travelling actors arrives in town. Hamlet’s plan works. This of course means that Hamlet has killed the father of his girlfriend Ophelia. At the end of the play, all of the royal household of Denmark are dead. Svenska noveller - August Strindberg - Ett halvt ark papper.

Svenska klassiker som e-bok och epub. Stig Dagerman-sällskapet. Selma Lagerlöf i klassrummet - Göteborgs universitet. Nyhet: 2014-08-11 Selma Lagerlöfs berättelser passar väldigt bra för högläsning. Foto: A. Blomberg, Stockholm. Nyligen lanserades Litteraturbankens skola, en ny sajt för lärare som erbjuder fritt tillgängligt pedagogiskt material för arbetet med klassiska skönlitterära texter. Litteraturbankens skola är en del av Litteraturbanken där svensk skönlitteratur finns insamlad och tillgänglig i digitaliserad form.

Skolan ger läraren verktyg för att hjälpa eleven att ta till sig en av vårt lands genom tiderna mest färgstarka och välkända författare: Selma Lagerlöf. Materialet har utvecklats av Anna Nordlund, litteraturvetare och Lagerlöf-forskare vid Uppsala universitet, och Ann Boglind, lärare och litteraturdidaktiker vid Göteborgs universitet. – Lagerlöf kan introduceras redan i skolans tidiga år. Materialet innehåller bland annat förslag på litteraturläsning i klassrummet, som till exempel Den heliga natten, Nils Holgerssons underbara resa och Gösta Berlings saga.

Litteraturhistoria. Litteraturbanken skola. Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser. Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag. I böcker, film, musik, historia, filosofi och religion. I den grekiska mytologin styrs världsalltet av urkrafter. Urkraften har fått olika personligheter.Till exempel Nyx (natten), Thanatos (döden) och så vidare. Ur dessa urkrafter har sedan fötts andra mäktiga väsen. Världsalltets alla mäktiga väsen blandar sig gärna med människorna. Kaos Allting i den grekiska mytologin kom ur ”Kaos”.

De första som kom ur Kaos var Gaia (jorden), Nyx (natten), Tartaros (underjorden) och Erebus (mörkret). Titanerna Det sägs att Gaia och Uranos först blev föräldrar till monster. Gudarna De grekiska gudarna var många. Monster. Författarjulkalender 2013. En bok, en författare: Berömda sista ord. Alex - Författarlexikon. August Strindberg.