background preloader

Privatisation general/facility services

Facebook Twitter

Dat zou wel eens meer kunnen zijn dan wij denken. Moet meteen weer denken aan de brugwachter:… Wayback Machine. Documentary: Privatization & Working conditions at the University of Utrecht « Kritische Studenten Utrecht. Privatization & Working conditions at the University of Utrecht The documentary “Privatization & Working conditions at the University of Utrecht“ has just been released.

Documentary: Privatization & Working conditions at the University of Utrecht « Kritische Studenten Utrecht

This fifteen minute film produced by Karlina Derks Bustamante for the “How Does The University Work?” Course (self organised by – amongst others- the Kritische Studenten Utrecht) describes the ongoing process of privatization at the margins of the university. Despite that a big part of the university is being managed by public money, there are some spaces in which the process of privatization is almost completed. These spaces are the most marginal to the workings of higher education. These employees are not longer public service employees but are hired by private companies. Privatization & Working conditions at the University of Utrecht.

3Cosas Campaign -Univ-of-London- affiliates

ANS: Bezuinigingen Facilitair Bedrijf komen hard aan. Geen studentenkorting meer, hogere prijzen en een dichte deur van De Refter op vrijdagmiddag.

ANS: Bezuinigingen Facilitair Bedrijf komen hard aan

De bezuinigingen hebben het Facilitair Bedrijf (FB) hard geraakt, zo valt te lezen in een rapport (.pdf) van de Universitaire Studentenraad (USR) over de catering op de campus. Studenten en medewerkers zijn de afgelopen jaren massaal weggelopen. Het aantal transacties daalde in De Refter met maar liefst 20 procent tussen 2010 en 2012, in Het Gerecht is dit 17 procent. Grootste klacht van studenten, je raadt het al: de prijs. Uit een bijbehorende enquête blijkt dat studenten eigenlijk niet meer dan 4 euro willen dokken voor een Refterprak. ‘Zorgwekkend’ en ‘een onhoudbare situatie op lange termijn’, concludeert de USR in het rapport.

Ontvlechting -unbundling-

‘Reorganisaties kosten de universiteit goud’ “We zitten altijd aan het einde van het traject.

‘Reorganisaties kosten de universiteit goud’

Ik zou wensen dat het Lokaal Overleg wat meer invloed had. Dat we kunnen zeggen ‘bij deze reorganisatie moet het op deze manier’. Meer salaris voor UU-medewerkers. Zit een salarisverhoging er voor werknemers van de Nederlandse universiteiten er dit keer in?

Meer salaris voor UU-medewerkers

Cao-overleg universiteiten opgeschort. Enquête over nieuwe cao universiteit. De samenwerkende vakbonden voor universitair personeel willen een steekproef houden naar de wensen voor een nieuwe cao. Dat zei Abvakabo-FNV onderhandelaar Jan Boersma afgelopen dinsdag tijdens een ledenraadpleging op de Universiteit Utrecht. Cao Nederlandse Universiteiten - Wetenschap is het waard. DUB: Meer medewerkers in bedrijfskleding UU. Het is vele mensen natuurlijk al opgevallen dat leden van het Facilitair Service Centrum sinds de Dies in nieuwe bedrijfskleding rondlopen.

DUB: Meer medewerkers in bedrijfskleding UU

Het witte overhemd van de receptionist en het groene sjaaltje van de cateringmedewerker springen er dan ook uit. Binnenkort wordt de outfit aangevuld met een feestdas en -sjaal. DUB: personeel op de catwalk met nieuwe kleding. Afbeelding - Niels Bongers. Research Funding Week. Gedragscode_fsc_versie_maart_2013. Rebo krijgt na reorganisatie OBP één facultaire service organisatie. “Als je nu een ondersteuningsstructuur zou moeten maken voor onze faculteit, zou je die dan inrichten zoals die nu is ingericht?

Rebo krijgt na reorganisatie OBP één facultaire service organisatie

Nee, dat zou je anders doen.” Rebo-decaan Janneke Plantenga twijfelt geen seconde over het nut van een nieuwe organisatie voor het ondersteunend personeel van haar faculteit. De reorganisatie strijkt de verschillen glad tussen de diverse onderdelen. Om te doorgronden hoe de huidige organisatiestructuur is ontstaan, moet worden teruggekeken naar 2005. Toen fuseerden de zelfstandige eenheden Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- & Organisatiewetenschap (Usbo) tot de faculteit Rebo. De organisatiescan liet het Rebo-bestuur uitvoeren met de vraag of de ondersteuningsorganisatie klaar is voor de toekomst waarin vaak meer kennis en kunde van de OBP'ers wordt gevraagd.

Smeuïge details. Aan: Bas@universiteitshistorici.uu.nlBetreft: Smeuïge detailsBijlage: Bert Determeijer Ha Bas, Ik miste je vorige week op een klein feestje waar de gedigitaliseerde versie van het universiteitsblad ten doop gehouden werd.

Smeuïge details

Managers - bestuurders

Janitors - beveiligers. DUB Reorganisatie nodig voor opzetten nieuwe onderhoudsdienst gebouwen UU. Op dit moment is niet altijd duidelijk bij welke directie je voor welke klus moet aankloppen.

DUB Reorganisatie nodig voor opzetten nieuwe onderhoudsdienst gebouwen UU

Valt een lekkage onder het Facilitair Service Centrum of onder Vastgoed & Campus? Regent het binnen omdat een dakgoot vol bladeren ligt of omdat het onderhoud aan het dak op zich heeft laten wachten? Bij wie moet je zijn? Naar aanleiding van klachten gaf het universiteitsbestuur eind december 2015 opdracht het onderhoud aan gebouwen en buitenterreinen beter te organiseren binnen de UU. ICT. Administratief Service Centrum. Reorganisatie FEZ: zeven fte boventallig. Petra Mulder, directeur van FEZ, kondigde het bij haar komst op de UT begin 2017 al aan: FEZ moet meer de adviesrol pakken.

Reorganisatie FEZ: zeven fte boventallig

Daar zijn nu consequenties aan verbonden. ‘Wat we willen komt niet overeen met wat we in huis hebben’, zegt ze. Andere rol voor FEZ’ers. Hoe staat het reorganisatieplan er nu voor?

Andere rol voor FEZ’ers

Mulder: ‘Het is voor mij zaak om het plan vast te stellen, zodat we het komend collegejaar kunnen uitvoeren. Tot die tijd kunnen de mensen die boventallig zijn verklaard nog aangeven dat ze anders tegen het plan aankijken. Maar dat verwacht ik niet, omdat we het traject zorgvuldig hebben uitgevoerd. De werkzaamheden van de boventallig verklaarde mensen worden afgebouwd of overgenomen. Veel mensen krijgen een andere rol dan ze gewend zijn.

Receptionisten - secretaries

Security gards. Cleaners - schoonmakers. Catering. Fietsenmaker. Reproshops. Studentenpastoraat. Christmas Trees. Library. Congresbureau. Linen room. Introducing paid parking. Events - communication - journalism. Arboretum's. Overhead. Cleanroom. Koor. Best - Building Excellent Support at Tilburg University -58 FTE. Niet verlengen tijdelijke contracten. Ombudsman UvA verdwijnt. Organisatie8 september 2011 15:46 |Er is een nieuwe centrale klachtenregeling in de maak voor studenten en medewerkers van de UvA. De huidige regeling is volgens het College van Bestuur (CvB) ‘zeer onoverzichtelijk’. Volgens het CvB leidt de huidige regeling ‘verwarrend’, waardoor de mogelijkheden om een klacht te uiten ‘wellicht worden onderbenut’.

In de nieuwe (digitale) klachtenregeling verdwijnt de functie van ombudsman. ‘Heel jammer,’ zegt Anneke Vijgeboom, een van de twee ombudsmannen van de UvA. ‘Ik vrees dat de drempel om een klacht te uiten in de nieuwe regeling te hoog wordt.’ Directe aanleiding voor de nieuwe regeling is een verandering in de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) die universiteiten en hogescholen dwingt een centraal klachtenloket voor studenten te openen. Centralisering administraties. Universitaire diensten moeten in 2017 bezuinigen. In 2017 moeten alle diensten van de Universiteit Utrecht bezuinigen. Zo krijgt de Universitaire Bestuursdienst 1,58 miljoen euro minder. Belangrijkste oorzaak: de UU krijgt minder geld uit Den Haag.

Een groter deel hiervan is bovendien gereserveerd voor onderwijs en onderzoek. Het financiële beeld van 2017 wordt zoals elk jaar geschetst in de kaderbrief (pdf). Hierin staat hoe het universiteitsbestuur de rijksbijdrage, plus collegegelden en extra geld uit de reserves van de UU over de faculteiten en diensten verdeelt. Centralisering financiele diensten. Campuspop… hoe lang nog? Promovendi willen minder overhead bij universiteiten. Universiteiten besteden minder geld aan onderzoek en onderwijs dan ze willen doen geloven, hebben promovendi berekend.

Het aantal managers en communicatiepersoneel is de laatste jaren flink gestegen, aldus een landelijk netwerk van promovendiorganisaties dat wil Zijlstra ingrijpt. Waar universiteiten zelf uitkomen op een percentage van 25 procent van het budget dat gaat naar ondersteunende diensten (onderzoek Berenschot), daar komen de promovendi in hun berekening uit op ruim 31 procent. De berekening is gedaan door promovendus.org, een organisatie die zich verzet tegen de eventuele invoering van het bursalenstelsel voor promovendi. Terwijl universiteiten beloven om de overhead terug te dringen, en relatief meer geld te steken te richten op het primaire proces (onderzoek en onderwijs), gebeurt er volgens de promovendi in werkelijkheid iets anders. De VSNU is aan het uitzoeken hoe de promovendigroep tot de berekening is gekomen, en komt later met een reactie, laat een woordvoerder weten. ROC Nijmegen schrapt 74 banen.

Quality monitor

Fuseren Uni's. Dure topinstituten, sleutelgebieden en regieorganen. Troubling FX as Falmouth forces staff to go private. Worcester State University Charges Students Pedestrian Fee. DUB-panel verdeeld over delen werkplek. Steeds vaker een kamer of bureau delen. Geen boekenkast meer op de kamer. UU-medewerkers krijgen steeds minder ruimte. Wat vinden de leden van het DUB-panel daarvan? Bas Allart, directeur van het Utrecht Valorisation Center, heeft er weinig problemen mee. Hij geniet van zijn zwervende bestaan. De oude universitaire gebouwen in De Uithof zijn aan vervanging toe.

Gelaten sfeer bij Dienst Arbo en Milieu. Een gelaten sfeer heerste vorige week bij reorganisatiebijeenkomst van de Dienst Arbo en Milieu (AMD). Daar kregen 3 van de 39 personeelsleden te horen dat ze ontslagbedreigd zijn. Wel zijn er zorgen over de fusie met de dienst HRM. Directeur Marten van Til: “We moeten zorgen dat we onze onafhankelijkheid waarborgen.” “Het was een spannend moment”, vertelt Paul van Soest, voorzitter van de onderdeelcommissie AMD. “We zijn een kleine dienst en kennen elkaar goed. Universiteitsdienst moet vijf miljoen bezuinigen.

15 juli 2013 door Connie van Uffelen Aantal keer bekeken: 1312 WEB ONLY. Revealed: The great outsourcing scandal as firms 'cut corners' to cream profits off public - UK Politics - UK. Service Bedrijf verhuist naar Arnhemse campus. UK 21 sept 2017 - Facilitair Bedrijf op de schop RUG. Niet alleen de organisatie van de schoonmakers, bodes en cateraars moet veranderen, ook hun gedrag.

‘Windesheim moet keuzes maken’ – Hogeschoolkrant Win' Diensten bezorgd over bezuinigingen Kadernota 2018 legt de diensten een bezuiniging op van acht ton.Deelraadvoorzitter Henk Bosman: ‘Waar ziet de cmr nog ruimte?’ Verander de systemen - Leg de administratie terug waar deze hoort: bij het ondersteunende personeel.

De actievoerder in mij is losgebroken. Verander de systemen. ‘Geen twee faculteiten zijn op dezelfde manier ingericht’ 2010 - CDA en D66: geen speciale rechten ambtenaar. CDA en D66: ambtenaren onder gewoon arbeidsrecht. CDA en D66: ambtenaren onder gewoon arbeidsrecht - NRC. D66 - actueel - Tweede Kamer stemt voor initiatiefwet normalisering ambtenarenrecht. D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg is verheugd dat zijn wetsvoorstel dat hij samen met Eddy van Hijum indiende vanmiddag is aangenomen in de Tweede Kamer.

Oud Kamerlid Fatma Koser Kaya nam het initiatief tot deze wet, eerder diende zij samen met CDA-Kamerlid Eddy van Hijum de initiatiefwet “normalisering rechtspositie ambtenaren” in. Van Weyenberg: “D66 en CDA willen met deze wet één arbeidsrecht, transparant en duidelijk voor iedereen. Vijf vragen over onze ambtenarenstatus. Vijf vragen over onze ambtenarenstatus - U-Today.