background preloader

Bfl och annat om lärande1

Facebook Twitter

Unleash-your-potential-educate-yourself-for-free-links-to-online-self-educati... 5 Ways to Collect Digital Exit Tickets. One of the strategies that I use when creating lesson plans is to reflect on the previous lesson.

5 Ways to Collect Digital Exit Tickets

Part of that reflection includes feedback from students. This can be done by simply asking students to raise their hands in response to a "did you get it? " type of question, but I like to have better record of responses than just a hand count. Here are some tools that can be used for collecting exit information from students. Google Forms Almost as soon as my school went 1:1 with netbooks six years ago, I started using Google Forms to collect responses from students. Padlet I started using Padlet back when it was called WallWisher. Socrative I started to use Socrative after using the Google Forms and Padlet methods. Socrative allows you to collect responses from students with or without seeing their names.

"Förstärk formativ bedömning med digitala verktyg". Kritiska synpunkter på formativ bedömning. Formativ bedömning är på allas läppar och forskning med utgångspunkt i detta har exploderat de senaste 10-15 åren.

Kritiska synpunkter på formativ bedömning

Men hur ofta hör vi egentligen kritiska perspektiv på begreppet? Randy Elliot Bennett, doktorand vid lärarutbildningen på Columbia University, har skrivit en sammanfattande kritisk artikel om formativ bedömning som jag nedan kortfattat ska återge, alla sidhänvisningar nedan tillhör denna artikel. De empiriska underlagen för formativ bedömning spretar eftersom det finns en stor diskrepans mellan hur formativ bedömning definieras av olika forskare (s. 6). (Se till exempel denna artikel för olika forskares definitioner av formativ bedömning). Bennett har identifierat två dominerande förenklingar av begreppet som frekvent förekommer. Tankar om läxor - Förstelärare i Svedala. Precis som många andra i vårt samhälle funderar jag just nu mycket på läxans vara eller icke vara.

Tankar om läxor - Förstelärare i Svedala

Min utgångspunkt är de studier om stress bland unga där stressen bl. a sägs beror på hur eleverna upplever sina uppgifter i skolan. Som lärare måste jag ta mitt ansvar och se över min undervisning och göra förändringar som förhoppningsvis kan minska denna upplevda stress. En stressfaktor kopplad till skolan och som unga nämner i intervjuer är just läxorna. Ett annat perspektiv på läxan som jag också funderar mycket över är dess mening och mål. Rätt använd, finns det många bra sätt att ge läxa men även dessa läxor har sina baksidor. Ur ett annat perspektiv är dessa läxor kanske inte så smarta. Educational Technology and Mobile Learning: Beautiful Visual Featuring 7 Ways... October 30, 2014 Below is an excellent visual that features some handy ideas on how to carry on formative assessments in your class.

Educational Technology and Mobile Learning: Beautiful Visual Featuring 7 Ways...

Läxor i praktiken. Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken.

Vad är genrepedagogik?

Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen.

Think, Pair, Share Strategy. Elevers självständiga arbete fördjupas av formativt anslag. I sin avhandling Project work and critical thinking belyser Anders Eklöf, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad, elevernas arbetsprocesser i projektarbeten och andra självständiga arbeten.

Elevers självständiga arbete fördjupas av formativt anslag

Speciellt har Eklöf studerat hur eleverna förhåller sig till dessa arbetsformer och lärarnas förväntningar, krav och bedömningspraktiker. Anders Eklöf Jag träffar Anders Eklöf en solig höstdag i Malmö för att prata om hans avhandling. Eklöf är programansvarig för Masterprogrammet i utbildningsvetenskap och har en lång och mångsidig lärarkarriär bakom sig. Webbaserad kurs om bedömning.

Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Förmågorna i engelska. Online Teaching Ideas. Fungerandemedier.se.

Jump to Navigation Torbjörn Lundgren Människans förutsättningar och mediernas möjligheter, del 3 av Det nya språket.

fungerandemedier.se

Movie clips for teachers and students. Lärandets idéhistoria: Vad är betyg? Ett utbildningssystem utan betyg är svårt att föreställa sig, ändå är ämnet ständigt uppe till debatt.

Lärandets idéhistoria: Vad är betyg?

Hur ska vi tänka när det gäller det komplicerade sambandet mellan betyg och bedömning? Där bedömningen är en förutsättning för lärandet är betygen ett sätt att sortera eleverna för vidare utbildningar. Genom att använda olika betyg har man gjort bedömningen vilka som ska ges möjlighet att klättra vidare inom systemet. Men bedömningen är samtidigt en nödvändighet för att lärande och utveckling alls ska komma till stånd. Bedömningens utmynnande i betyg medför alltid risker och oönskade bieffekter.

Matriser. Lgr11-poesi. När normen är varje man för sig själv - Förstelärare i Svedala. Kaos!

När normen är varje man för sig själv - Förstelärare i Svedala

Jag ska byta skola! Kul! Jag behöver nya utmaningar och få uppleva hur det gungar när man lär sig något nytt, inte fastna i gamla hjulspår. Men innan det är dags har jag fem veckor kvar att försöka göra skillnad i en grupp som inte blivit en grupp. Jag har fått gå in och ta över en lågstadieklass. Jag gör vad jag vill, när jag vill och om du inte vill. Struktur, struktur, strukturJag gick hem och funderade. Reading Strategies. Strategier - informationssökning. Sing Those Strategies!: Engaging Students in Reading Comprehension Strategies. Läs- och skrivportalen. Forskning i korthet 2014-2 slutversion.pdf. Språkutvecklande arbete. Start - Bedömningsportalen. Bedömningsstöd. Educational Technology and Mobile Learning: Digital Learning Portfolio Guide ...

September 23, 2014 Here is a great find I don't want you to miss. This is a step by step guide on how to incorporate digital learning portfolios in the classroom.This guide is created by Rudy Blanco ( Digital Learning Coordinator at the Dreamyard Preparatory School) and is published on Edsurge. Blanco started his guide with a few tips on how to make digital portfolio learning a successful experience in your class.

He mentioned things such as teaching students about file organization and cited Google Drive as a tool to use for this purpose. Kritiskt tänkande. Det tillhör skolans uppdrag att stimulera kritiskt tänkande. Men vad är då kritiskt tänkande? Och hur hänger kritiskt tänkande och kunskapsdjup ihop? Nedan presenteras en modell över fyra nivåer av kritiskt tänkande att träna i skolan. På den första och lägsta nivån fokuserar lärandet på att minnas och att återupprepa. Det här är också det ytligaste lärandet. Den andra nivån av kritiskt tänkande handlar om att förstå och organisera. Workingoutwhatworks.

Skolan Dödar Motivationen. Mitt Flippade Klassrum. Tänkte avsluta veckan med en reflektion kring en händelse som inträffade igår. En av de nya klasser som jag tagit emot inför höstterminen börjar mer och mer förstå vilken arbetsinsats som krävs av eleverna i mitt flippade klassrum. I mitt klassrum så lägger jag all tid på att fokusera på förmågorna, för att träna det eleverna sedan blir bedömda i. Två av de förmågor vi arbetar mycket med är den kommunikativa förmågan och analysförmågan. Som jag skrivit i tidigare inlägg så är min uppfattning att alla förmågor är tätt sammanlänkade, för att kunna ha ett underbyggt resonemang så måste du kunna analysera fakta, fundera kring likheter och skillnader, jämföra och dra slutsatser.

Detta kräver hård träning och denna träning möter givetvis motstånd. Kanske låter det ibland på mig som att jag aldrig någonsin stöter på motstånd från eleverna, detta är en felaktig bild. Lika värde: Bedömning för lärande. Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt. Ken Robinson: How schools kill creativity. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Educational Technology and Mobile Learning: 5 Tips for Providing Effective Fe... Inspirerande filmer om lässtrategier. Webbaserad kurs om bedömning. Bedömning i det mångkulturella klassrummet. Stobart försöker svara på den frågan genom att identifiera ett antal centrala områden gällande bedömning i en mångkulturell skola. Tre viktiga områden rör framförallt själva principerna för konstruktion av prov: Översättningar missar nyanser Hur hanteras språkliga och kulturella skillnader i bedömningen?

Hur hanteras och speglar innehållet i bedömningen elevers olika erfarenheter? Hur hanteras olika bedömningsmetoder ett mångkulturellt klassrum? Stobart ser att dessa områden inte enkelt går att hantera, alla rymmer olika slags dilemman. Innehållsfrågan är också komplex, inte minst med tanke på den mångfald av olika erfarenheter som provkonstruktören har att ta hänsyn till. Kunskapskrav years 7-9. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Dipsticks: Efficient Ways to Check for Understanding. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Studiehandledning på elevernas modersmål. Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Genom att stöttas växelvis på svenska och modersmål utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande. Om det finns risk att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn.

Rektorn ska se till att elevens behov utreds. Visar utredningen att eleven har behov av studiehandledning på modersmålet ska studiehandledningen ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Föräldrar och skola bör samtala om elevens behov av studiehandledning. Det är vanligt att det är lärare i modersmålsämnet som också får uppdrag som studiehandledare.

I undervisningen. Lisa Strandmark jobbar med ett- och tvååringar på Stjärnhimlens förskola på Hammarö. Formativt lärande. Studentlitteratur. Språkdagen - 26 september varje år. Var med och fira språkdagen, European Day of Languages, den 26 september! Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Låt dina elever tävla om en språkresa Undervisar du i årskurs 7-9 eller på gymnasiet? Då kan dina elever tävla om en språkresa utomlands genom att skapa en affisch om språk. Tävlingen är en del av Europeiska språkdagen. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter.

Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekr... Utmanande undervisning i klassrummet är en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning, såväl för enskilda lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet genom att fokusera på följande fem centrala begrepp: Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation cent...

Engelska förmågor. Tips till pedagoger, och annan skolpersonal, om elever som tänker annorlunda,... Jobbtankar @Wimsis13. Jobbstart närmar sig och jobbtankarna har väl funnits till och från under sommaren men inte tagit så stor plast i tillvaron. Läst lite pedagogisk litteratur, följt inlägg på Twitter och Facebook samt läst lite olika artiklar. En app, en lördagkväll och en ny LPP! Dokumentation för lärande (37877-01) Carol Dweck: The Effect of Praise on Mindsets. Educational Models. Christopher Emdin: Teach teachers how to create magic. Visa-enskild-publikation.

Pareto-baserat lärande för stretchad kunskap. Filmer om BFL. HEJA! Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. Synliggöra det synliga lärandet. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Bedömning för lärande. Papers. File_download. Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Utvärdering av mitt första år som förstelärare. Mitt öppna klassrum. Vad är blandad inlärning? Nya krav på snabbare stöd till elever.

Didactics. Undervisningstips. Vad betyder orden? 20 Ways To Be A Better English Language Teacher (Part 1) Spraket_pa_vag_1_webb.pdf. Common Core Videos, Games and Assessments. Stöd för att utveckla undervisningen. Feedback. Boktips sommaren 2014. Malinsklipp PROCESSEN OCH ARBETET MED PROJEKT #ViSomÄgerFörmågor. Kunskapsformaren. Assessment, Choice, and the Learning Brain. Verktyg för formativ bedömning. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen.

Utbildning – Alla ska lyckas! Litteraturtips – Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens varda... Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summ... Bedömningsaspekter. Teaching Strategies. Motivationens roll för provresultaten. Veckobrev och dialog med bloggen i Unikum - smidigt på webben. Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande!

Tankesmedjan_rapport7-low-f%C3%A4rdig-version. Nummer 12 - Forskning om undervisning och lärande. Betyg - Så funkar det! SPSM.