background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Caroline anderssons forelasning 16. Språklekar » LEKDATABASEN. 2014 10 42. Untitled. Stödmaterial för inkludering i grundskolan. Att undervisa elever med autismspektrumtillstånd (AST) - www.regionuppsala.se. Både generell kunskap kring autismspektrumtillstånd (AST), och specifik kunskap om den enskilda eleven, är avgörande för att förstå och kunna möta de utmaningar man som pedagog ställs inför i skolan.

Att undervisa elever med autismspektrumtillstånd (AST) - www.regionuppsala.se

Det är vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil, som gör att eleven kan vara förvånansvärt stark i vissa ämnen samtidigt som hen har stora svårigheter i andra. Detta kan vara svårt att hantera pedagogiskt. Man bör också känna till att elever med AST har en betydligt senare social och känslomässig mognad än klasskamraterna. Det gör att det lätt kan bli missförstånd i den sociala interaktionen och eleven med AST kan riskera att hamna i en utsatt situation. Under mellan- och högstadieåren får många en ökad medvetenhet om sin funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, www. spsm.se, har mer information kring stödinsatser för elever med AST, samt studiepaket med inriktning NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Individuella scheman Behov av förberedelse Läxor. 7585 522 6. FonoMix - Hem. Läs 1. Intensivläsning - med läslistor Materialet riktar sig till lärare som är involverade i elevers lästräning och bygger på användning av strukturerade läslistor.

Läs 1

Första veckan i åk 1: Samarbetsfärdigheter – Kooperativt Lärande. Efter inlägget om hur vi arbetade kring positivt bemötande av andras idéer fick jag förfrågan om hur vi arbetat med andra samarbetsfärdigheter under veckan.

Första veckan i åk 1: Samarbetsfärdigheter – Kooperativt Lärande

Jag försöker i det här inlägget beskriva det. Övningarna vi gjort är anpassade för årskurs 1 då både jag (Jennie), Lisa och våra två kollegor precis tagit emot nya ettor. Även äldre elever kan dock behöva träna på dessa samarbetsfärdigheter. Anpassa då övningarna efter dem. Skriv gärna en kommentar om och hur ni arbetar med att träna samarbete med äldre elever.

Struktur: EPA – enskilt, par, alla – Kooperativt Lärande. Det kan vara en utmaning att få alla elever aktiva och involverade.

Struktur: EPA – enskilt, par, alla – Kooperativt Lärande

Vid enskilt arbete kan det vara svårt att veta hur mycket enskilda elever faktiskt förstått och hänger med. Tugghalsband-dodskalle-bla. Trafikljus ljudvolym tyst. Extra anpassningar inom ramen för undervisningen. Fonologisk träning gynnar läsinlärningen. Det är nu tredje gången jag har en etta.

Fonologisk träning gynnar läsinlärningen

Hemliga rutor. ALSUP sid1 0127. ALSUP sid2 0127. Blanketter för Grundskolan & Grundsärskolan. Pedagogisk utredning (UtbF8633) 14 07. Lathund för Åtgärdsprogram. 9. app tips tidig las och skrivtraning 0. Hemsidor - KIS gruppen. Vänskap-arkiv - Tecken som stöd - Toppbloggare på Womsa. Artikel 12 vad ar collaborative problem solving. Swedish Back Materials.9 19 11. Free visual supports you can make for your child. Specialpedagogen (Helena Wallberg) Skolinspektionens rapport om skolans arbete med extra anpassningar visar att det verkar finnas en del att göra för att utveckla skolans förmåga att möta behoven i klassrummen.

Specialpedagogen (Helena Wallberg)

Rapporten tar upp att generaliserade lösningar används, kanske för att skyndsamt se till att något görs, men att dessa inte alltid matchar elevens behov. Jag har nu träffat många lärargrupper och talat om detta. Några grupper har fått skriva ner vilka extra anpassningar de använder i sin undervisning. Det visar sig att metoderna och idérikedomen ofta är stor. Man använder en uppsjö av olika metoder och verktyg för att variera och anpassa i undervisningen. Skolans arbete med extra anpassningar.

PP Skolutvecklingsprojekt del 2 160518. Pia och Pernilla bilder. Fem steg till formativ bedömning i klassrummet. Syftet med denna sida är att inspirera genom konkreta exempel på hur det kan se ut i ett klassrum där formativ bedömning är grunden för undervisningen.

Fem steg till formativ bedömning i klassrummet

Du hittar några av exemplen på denna sida och många fler i min bok Formativ bedömning i praktiken – från förmedling till förståelse. Ett sätt att ta reda på om man har grundat ett klimat och en kultur som bygger på formativ bedömning är att titta på Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett hållbart arbete med formativ bedömning som grund för undervisning och lärande. Tillsammans utgör nyckelstrategierna en bas för ledarskap i klassrummet som kännetecknas av tydlighet, intresse för eleverna, undersökande arbetssätt, nyfikenhet, inkludering. De fem strategierna är: Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt.

PP Skolutvecklingsprojekt version 2. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande. Denna struktur bör du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag så kanske du har märkt att det trots påminnelser och spännande frågor från dig inte ger riktigt den effekt du vill ha i din grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar över och vissa blir passiva.

Därav är Par På Tid den naturliga fortsättningen (och ibland ersättaren). Att välja strukturer för Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande består av stor samling samarbetsformer, så kallade ‘strukturer’.

Att välja strukturer för Kooperativt Lärande

Varje struktur kan användas för flera olika syften, så kallade lärprocessdomäner. Samtliga strukturer inom Kooperativt Lärande baserar sig på ett antal grundläggande principer. Strukturerna i sig själv är innehållslösa och kan användas i samtliga ämnen. När du som pedagog ska välja en struktur utgår du från det tänkta syftet med lektionen – d.v.s. vilka lärproccessdomäner du vill använda (Leppilampi & Sahlberg, 1998). Specialpedagogen spekulerar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Recension av Ritprata 2 - Skapa sociala berättelser. Recension av Pixter - Skanna en text med ocr, bearbeta och översätt. Konferensen kring extra anpassningar. Oj, vad tiden går fort när man har skoj....

Konferensen kring extra anpassningar

För några veckor sedan hade Susanne och Åsa en uppföljning av vår konferens kring extra anpassningar och särskilt stöd. Här kommer en sammanfattning men också en minnesuppdatering kring den! Det vi lyfte var framförallt Extra anpassningar. Seriesamtal. Sociala ber%C3%A4ttelser.