background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Strategier, metoder,HUR du tar dig fram. Läxor skapar onödig stress. Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt. Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Trots detta är läxor vanligt förekommande i svenska skolor. Lärare har ingen formell utbildning i hur man ska utforma och hantera läxor och gör således så som de tror är bäst.

Enligt skollagen ska svenska skolan vara likvärdig vilket innebär att skolan ska ta hänsyn till varje individs förutsättningar och behov. Vad önskar regeringen, skolvärlden, föräldrar och elever till exempel åstadkomma med läxhjälp? Läxor är nämligen inte lika med mer kunskap, enligt forskning. Den här forskningen är det många som nonchalerar, förmodligen för att man ”vet” att läxor är bra. 2010 blev läxhjälp obligatorisk i alla skolor i Norge. 2013 kom utvärderarnas rapport.

Läxor har tydliga negativa sociala effekter. Stoppa häxjakten på läxor i skolan. Det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar. Helena von Schantz Språkläraren Pernilla Alm vill se ett läxförbud i skolan (Brännpunkt 27/12). I gengäld utlovar hon minskad stress, ökad likvärdighet och höjda resultat i Pisa.

Men det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar, och klassresor sker inte utan hårt arbete. Läxor behövs sålunda både för resultaten och för likvärdigheten. I en skola utan läxor styrs resultaten av lärarnas skicklighet, elevens förkunskaper, hemmiljö och begåvning, snarare än av elevernas egna mål, ambitioner och arbetsinsatser. Alm hänvisar till forskning och nämner fem forskare i sin artikel.

Intresserar vi oss för forskning gällande läxor kan vi också se till Finland där inlärningsfaktorer utvärderas ämne för ämne. Skolan kan inte ge alla samma livsförutsättningar. "Saknas forskning kring hur läxor ser ut" Forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga. Det finns forskning som visa att läxor påverkar studieresultaten på ett negativt sätt och det finns studier som visar att läxor kan fungera. Hur kan det se så olika ut? – Man måste titta på vad forskningen har utgått ifrån. När man ser till hela skolor har man sett ett samband mellan läxor och goda studieresultat för eleverna generellt.

Men när man har sett till enskilda elever på skolorna har läxorna inte haft en positiv effekt för alla. För elever som behöver mycket stöd och elever som saknar stöd hemifrån kan läxorna snarare knäcka självkänslan eller ta död på motivation och lusten att lära, säger Jaana Nehez, doktorand i pedagogiskt arbete och utvecklingsledare på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. – Det jag saknar är forskning kring hur läxor de facto ser ut och hur de används på svenska skolor. I din roll som utvecklingsledare ingår att verka för en skola på vetenskaplig grund. Vad beror det på att lärare ger ”dåliga” läxor? Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull?

Att diskutera läxor är att diskutera många frågor i en. Vissa vill prata om läxans vara eller inte vara: Är det rätt att tvinga barn och ungdomar att arbeta övertid? Kan vi säga att läxläsning rimmar med kravet att skolan ska vila på vetenskaplig grund? Andra vill prata innehåll: Hur ser en bra läxa ut? På vilket sätt kan läxor stärka elevernas inlärning? Ytterligare andra vill prata politik: Är det rätt eller fel med rut-avdrag för läxläsning? För Linda Lindahl, rektor på Rotundaskolan i Västerås, är jämlikhetsaspekten den viktigaste. – Alla barn har inte möjlighet att få samma hjälp hemma.

Hon vill också att skolan ska vara hälsofrämjande – både för personal och för elever. Hennes slutsats blir att skolan ska vara läxfri. . – I början var det mycket frågor från föräldrarna om hur de skulle kunna veta att barnen lär sig. Rotundaskolan har varit läxfri sedan starten år 2000 och elevernas resultat ligger ungefär på riksgenomsnittet. . – En del undrade vad det var för dumheter vi höll på med. Troll arkivet skrivbar. Strategier som läsare använder för att utveckla karaktärerna. Ankikallman added: troll arkivet skrivbar. Lektionsförslag: Lek med några ord, muntligt och skriftligt. Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel.

Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket. Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Lösningen säger man istället är ett språkutvecklande arbetssätt, men hur går sådant till? Vi har sammanfört en NO-lärare med en svenska som andraspråkslärare. Detta är inledningsorden till ett av programmen (”Stötta skrivande”) i UR:s programserie Språket bär kunskapen, som jag verkligen rekommenderar. En sönderklippt debattartikel – fungerar bra på en 1-1-skola!

När mina tvåor skulle skriva egna debattartiklar för ett tag sedan märkte jag att de var otroligt engagerade och insatta i de ämnen de skrev om. Idén till uppgiften har jag fått ifrån programmet som jag skrev om ovan, och uppgiften fungerar verkligen utmärkt på gymnasieelever också. Från kreativ och lekfull övning till språkligt utmanande diskussion Pauline Gibbons Åsa Relaterat. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Jo, jag kallar lektioner som leder till tänkande – Kittla hjärnan! För att göra det måste lektionerna också ha namn och rubriker. Naturligtvis kan vi kalla lektionen för en lektion i NO. Men allvarligt talat – hur kittlar det elevens huvud? Inte heller säger väl hjärnan: – Hej hopp det här låter kul” om vi skriver – slå upp boken på sidan 47 och läs för dig själv till sidan 54 och svara därefter på de fantastiska frågorna på sidan 55!

Det är inte mycket som retar upp hjärnan och gör den nyfiken och uppiggad. Hellre döpa lektionerna: Lektionen om ”den osynliga ingrediensen!” Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc. Ta en text, vilken som helst, och placera in ordet inte och andra ord som gör att textens innehåll inte längre har ägt rum eller vad som nu kommer att ske med innehållet, läs båda texterna högt och dela innehåll och tankar med eleverna: Lektionen måste modellas och göras gemensamt innan eleverna kan och får välja ut sin text och göra uppgiften där. Det gäller att visa och dela med sig till eleverna så att de får se och tänka ihop med undervisande lärare.

Att de ska göra utan att veta hur är både svårt och ensamt. Synliggöra frågorna: Hur ska jag lösa det här? Hur gör jag om meningen, jag måste grubbla, vad tänker ni? ”Varje dag sprang jag ner till Arvidsson och sammanfattade lite. Den här texten har Reidar Jönsson skrivit och boken heter ”Mitt liv som hund”, den kom ut 1983 som Månpocket. ”Jag sprang inte längre ner till Arvidsson och ingenting sammanfattade. Eleverna måste få höra mig tänka, delta genom att ge förslag och lektionen har jag gjort från första klass och upp genom stadierna.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Jag ser ett hus. Jag värderar inte det barnen benämner. Jag ser 18 fönsterrutor. Detta moment innehåller våra tankar och vår fantasi. Jag förbereder mig alltid med många öppna frågor: Hur läser vi titeln på boken? VILL NI SÅ GÖR NI SAMMA LEKTION PÅ ENGELSKA/TYSKA/SPANSKA eller vilket språk ni vill! Lärarens förhållningssätt vid moment två: Läraren ska låta eleverna få uttrycka sina tankar om det de ser. När ni har gjort en bildpromenad, det tar tid jag lovar, men oj så eleverna lär sig att lyssna till varandra, upptäcka ord och detaljer, skapa inre föreställningar och berätta om det de tänker om det som ska hända.

Då… kan du öppna första sidan i boken och börja med att ge eleverna några ord … som exempelvis: ”snarkningar”ungsluckanmörkretRosalindahotfulltköksklockanplåtfyrtio Du kan gärna skriva dem på någon slags tavla! Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi. Dessa moment tar lång tid, eleverna måste få möjlighet att sätta ord på, tänka i enskildhet och i gemenskap, få uttrycka sig. Det är också absolut viktigt att eleverna får upprepa sig, om någon elev säger något som en annan elev också vill säga – är detta bara upprepning för läraren – inte för eleven. Varje elev har rätt att ta orden i sin mun. Jag har anslaget att eleverna gärna får ta varandras ord, låna och utveckla sina tankar genom det någon annan redan har sagt. Om det är svårt att tala är jag en modell som gärna låter eleverna ta mina ord. Hellre än att de sitter tysta. Denna bildpromenad i EN HUND har till syfte att åskådliggöra och medvetandegöra vem eller vilka som är avsändaren till text och illustration.

Då man talar om författaren och illustratörens namn så talar man om avsändare. Detta inlägg är från min gamla blogg och skrevs 2008 Detta är ett uppslag i Läsdax 2. H U R T Ä N K E R R E D A K T Ö R E R N A K R I N G B I L D P R O M E N A D E NJag är en frågvis person. Samtal och skrivande - vägar in i läsningen. Maths Games. Webbövningar. Roligt glosförhör - Glosor.eu. Learning English - Home. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Tecken Ord och Sidor | Författartips. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst).

I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar Reflektion 1: Klasser kan vara väldigt olika. Det går inte som lärare att tro att man kan göra exakt lika i två olika klasser. Reflektion 2: Att sitta still hela tiden är mycket jobbigare än man tror!

Crossword Puzzle Games - Create Puzzles. Create A Crossword Puzzle Enter up to 20 words and hints (clues) below to create your own puzzles. There's no need to use all 20 words, you could use as little as two. Hints can be left blank. This free online crossword creator software can be a great tool for educators. Add puzzles to web sites for fun. Create crosswords for family or company newsletters and more... If your puzzle has too much blank space in it, try starting with 10-14 words. This is the first version of the crossword puzzle creator software. Samples made with this free online puzzle maker : Easter FunSt. A free cryptogram maker is also available to create even more of your own word puzzles. Instant Online Crossword Puzzle Maker. Dagens 5 ordarbete.

Dagens 5 Läs tyst. Skrivprocessen bedömning. Dagens 5 skrivning. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Skribentens delar. Dagens 5 Läs högt. Dagens 5. Smart läsare. Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi. Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in! Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Lekarna passar bra för dig som vill ha nya ideér på språkstimulerande lekar och aktiviteter, till exempel i skolan, på dagis, eftis eller hemma om du vill stöda ditt barns språkutveckling. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan. Lekarna och materialen i lekdatabasen är möjliga att skriva ut i en utskriftsvänlig version.

Du kan också kommentera lekarna och ge förslag på språkstimulerande lekar och aktiviteter. Lekdatabasen Gå till lekdatabasen. Fler tips och lekar Språkstimulerande material som du kan ladda ner som pdf-filer: Länksamlingar Vi har delat upp länkarna i olika kategorier: Tipsa oss gärna Vi tar gärna emot fler förslag på lekar till vår databas! Slöseri att satsa pengar på verkningslösa läxor. Om mindre än en månad är det val i Sverige. Därför är det hög tid att prata om läxorna. Socialdemokraterna vill avskaffa läxrut och i stället ge läxhjälp åt alla. Även regeringen vill satsa 400 miljoner kronor per år till läxhjälp i skolan.

Innan vår regering, hur den än ser ut efter valet i september, rusar i väg och årligen lägger 400 miljoner på läxhjälp i skolan bör de ställa sig några frågor. Hjälper läxhjälp elever att lära sig mer? Hjälper den alla elever? Hur utformas läxhjälpen bäst? Läxor regleras inte i skollagen och nämns inte i läroplanen. Läxor är den vanligaste anledningen till bråk i hemmen, skolhälsovården, lärare och statistik hos SCB vittnar även om att barn blir stressade av läxor. 2010 blev det obligatoriskt för skolor i Norge att erbjuda läxhjälp. Här i Sverige har Skolverket gjort en mindre undersökning om läxhjälp. Om politikerna vill vända de svenska skolresultaten uppåt bör de fundera på var 400 miljoner kronor per år gör mest nytta. Pernilla Alm. Läxor skapar onödig stress. Skolbanken - Unikum. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar.

Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Materialet har tagits fram av pedagoger från hela landet, som använder det på riktigt med barn och elever i förskolor och skolor. Om du hittar planeringar, matriser eller samtalsmallar som du tycker är intressanta så kan du dela med dig till kollegor genom att Tipsa, Twittra och Gilla materialet. Vem har gjort materialet? Det är pedagoger i skolor och förskolor som använder Unikum som har gjort de pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar som finns i Skolbanken.

Får jag använda material jag hittar i banken? Kostar det pengar att använda Skolbanken? Det kostar ingenting att använda Skolbanken eller innehållet i den. Hur bra är materialet? Matriser. Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka? Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. Så vad är det som gör att man drar sig och gruvar sig innan man väl sitter där? Det är inte bara latmasken i mig som försöker vinna. Jag tror att det är för att det är ett jobb som är potentiellt gränslöst.

Jag vill verkligen poängtera att jag inte är färdig med mitt eget arbete att utveckla min bedömningskompetens. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En matris kan se ut så här: Matrisen är inte nödvändig men ibland är det bra för att få struktur och tydlighet för sig själv om inte annat! Kopplingen till kunskapskraven då tänker du kanske? En matris med elevexempel | Provfri matematik – bedömning i praktiken.

Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. RubiStar Home. Att hålla en IUP levande… Arskursplaneringar_0. Lässtrategier. Övningar kring Barnkonventionen - folkhalsan.fi. Hemläxors nytta inte självklar. Elevledda utvecklingssamtal. Webbtillämpningar för lärande. Arbeta med lässtrategier och äldre elever.

Förstelärare i Svedala | Inspiration och tips. Elevledda utvecklingssamtal | skolfröken fräken. Planering och genomförande av undervisningen. Espresso F-6. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Startsida | NCM:s och Nämnarens webbplats.

Matematik. Att sätta tydliga mål för varje lektion. Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet. Pedagogiskt ledarskap. Vad är en bra lektion? Öppna frågor. Lektionsobservationer. Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna. Skrivprocessen7. Skrivprocessen6. Skrivprocessen5. Skrivprocessen3. Skrivprocessen1. Skrivprocessen2. Skrivprocessen4. Helt rätt bok! Grammatikbolaget: Vad är substantiv? Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska.

Olika_slags_fragor. Caroline Liberg m.fl: Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver!