background preloader

Monikastrandberg

Facebook Twitter

Monika Strandberg

Välkommen till BFL-seminariet under årets Skolforum! - ifous.se. Appar för elever i behov av särskilt stöd by Tove Andersson. Kollegialt lärande - hur får vi till det? Forskningen visar att när lärare har ett systematiskt samarbete där nya metoder utvecklas, prövas i klassrummet, utvärderas och utvecklas, så leder det till bättre resultat för eleverna.

Kollegialt lärande - hur får vi till det?

Att arbeta formativt - i hela skolan! Viktiga val av arbetssätt i klassrummet. Det säger Claes Nilholm, professor vid Malmö högskola.

Viktiga val av arbetssätt i klassrummet

Han har som projektledare för en forskargrupp arbetat fram tre kartläggningar av forskningsresultat som bör få stor betydelse för skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd. Han menar att resultaten blir viktiga i diskussionen om hur man ska arbeta med inkludering. Vetenskapsrådet utformade ett projekt på uppdrag från regeringen. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka.

De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Elevhälsoarbete är allas ansvar. En bok som betyder mycket för mig är Petri Partanens “Att utveckla elevhälsa”.

Elevhälsoarbete är allas ansvar

Den ger mig stadga och en grund att stå på i mötet med alla som blir inblandade i elevärenden. För tyvärr är det oftast då min funktion efterfrågas: när det redan har gått snett. Det är inte så jag vill ha det men det är så min verklighet ser ut. Partanen menar att det inte finns någon skillnad mellan läroplansuppdraget och elevhälsouppdraget. Elevhälsouppdraget ägs gemensamt enligt skollag och läroplan.

Elever med hörselnedsättning måste erbjudas en icke diskriminerande skola - SPSM. Det är vanligare att hörtekniken i Stockholms skolor inte fungerar än att den fungerar.

Elever med hörselnedsättning måste erbjudas en icke diskriminerande skola - SPSM

Fyra av fem klassrum har oacceptabla akustiska egenskaper enligt dagens krav för normalhörande. Pluggkoden: Strategier för minnet. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Tilläggsbelopp - vad gäller egentligen? Ni som följer oss har väl inte missat vårt inlägg om Stockholm Stads resursfördelningssystem?

Tilläggsbelopp - vad gäller egentligen?

De senaste veckorna har flera rektorer för resursskolor, föräldrar och journalister hört av sig till oss med frågor som rör tilläggsbelopp. Nedan publicerar vi en kort sammanställning av de frågor som kommit upp. Förhoppningsvis kan vi på detta sätt hjälpa till att räta ut vissa frågetecken och hjälpa fler. Vi fyller på listan allteftersom.

Mat

Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor.

Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen

Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat. Men framför eleverna gör han som han brukar. CUMM. Mer kunskap om adhd behövs i skolorna. Skolor behöver mer kunskap om funktionsnedsättningen adhd.

Mer kunskap om adhd behövs i skolorna

Det visar en ny rapport från Skolinspektionen om skolsituationen för 21 elever med adhd. Slutsatserna stämmer överens med Specialpedagogiska skolmyndighetens erfarenheter. Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskning undersökt skolsituationen för 21 elever med diagnosen adhd i årskurs 7 och 8, i 8 skolor. Rapporten lyfter att flera av lärarna uttrycker att de behöver mer kunskap om adhd. Det behovet ser också Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbetet med skolhuvudmän och rådgivningsuppdrag på skolorna. Fortsatt ökning av uppdrag Andelen uppdrag om stöd och utbildning när det gäller elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där diagnosen adhd ingår, fortsätter att öka.

Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering.

Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det!

En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. I pilotstudien ingick åtta klasser som hade rykte om sig att vara inkluderande. Sex strategier för inkludering Klassen som valdes ut bedömdes vara mer inkluderande än övriga sju klasser. Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Linköping) 2014-10-22. Datum: 2014-10-22 Plats: Linköping Välkommen till Skolverkets konferens om stödinsatser i skolan.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Linköping) 2014-10-22

Syftet med konferensen är att ge information om bakgrund och innehåll i den nyligen reviderade Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Konferensen informerar också om Skolverkets olika stödmaterial som är kopplade till bestämmelserna om extra anpassningar och särskilt stöd. Konferensen vänder sig till rektorer och elevhälsopersonal för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och fritidshemmet. När skolan inte räcker till. När en elev stannar hemma från skolan pratar vi om ”hemmasittare” eller ”elever med lång och ogiltig frånvaro". Skillnaden mellan behov och lösning. Hur vet man om man har kommit till pudelns kärna när det gäller en elevs behov? Hur vet man att det behov man kommit fram till inte i själva verket är en åtgärd?

Vad är skillnaden egentligen? Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Elever saknar verktyg för källkritik. Artikel nr 11 2014: Elevers strategier för att bedöma källors trovärdighet. Skola och inkludering för elever med AST. Produkt. LPP åk 4-6. Tester och metoder för dyslexi har granskats. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har granskat tester och insatser som används för barn och ungdomar med dyslexi. Gunilla Salo, rådgivare på SPSM har deltagit i arbetet, och jobbar nu vidare i projektet som tar fram ett faktablad för pedagoger och specialpedagoger.

Strukturerad träning av kopplingen mellan språkljud och bokstäver kan förbättra läsförmågan och läsförståelsen hos barn med dyslexi. Däremot finns det för lite forskning kring andra former av läs- och skrivträning och nyare hjälpmedel som appar och läspennor, för att vi ska veta nyttan. Det visar rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser, av SBU. Slutsatser och sammanfattning av rapporten finns på SBU:s webbplats. Image.jpg (JPEG Image, 1190 × 1684 pixels) - Scaled (59%)

Allvarligt talat om skolans uppdrag – exemplet; Skriv inte om sommarlovet. Skriv inte om sommarlovet! Skriv om det som rör skolan! Låt inte eleverna skriva om sommarlovet. Det är alldeles för känsligt. Det är också något som hör privatlivet till. Det är en fråga som skapar problem. Skriv inte om sommarlovet. Nya regler för åtgärdsprogram. I början av juni klubbade riksdagen igenom förslaget om nya regler för åtgärdsprogram. Administrationen kring åtgärdsprogrammen har tagit mycket tid och tanken är nu att stöd ska sättas in direkt utan pappersexercis.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Produkt. Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! - SPSM. Elevernas perspektiv tas sällan till vara i forskningen om inkludering. <p>Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.</p> För få lyssnar till funktionsnedsatta barns synpunkter. 104 rektorer: Media svartmålar skolan Dagens Samhälle. Relationer och rutiner viktigt för stöd till elever med lång och ogiltig frånvaro - SPSM. Skolbibliotek för möten, skapande och lärande. Starkt förbättrade skolresultat i Sigtuna kommun. Sigtuna kommun kan presentera kraftigt förbättrade resultat bland elever i de kommunala skolorna. Andelen elever som når målen i alla ämnen ökar med 18,7 procentenheter, från 60,4 procent 2013 till 79,1 procent 2014.

Åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram är ett verktyg som ska stödja möjligheterna för eleven att nå sina mål. Åtgärdsprogrammet ska ge en samlad bild av elevens skolsituation. Det ska beskriva vad som ska åtgärdas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Åtgärdsprogram ska upprättas då kunskapskraven inte nås trots att eleven fått stöd och man har anpassat undervisningen inom klassens ram. Textkopplingar. SJÄLS KÄRLEK - Photos du journal.