background preloader

JAVA

Facebook Twitter

Spring. Spring Security Part 1 – Simple Login application with database. What is Spring Security? Spring security is a framework that provides security solution, handling authentication and authorization at both the web request level and the method level. Spring security handle security in two ways. One is secure web request and other one is restrict access at the URL level.

Spring security uses servlet filters. In this post I’m going to create a simple web application that handle the login authentication and authorization. Download project : Before create the project need to execute some queries to mysql to create a new database , tables and add some sample data. create-table.sql test-data.sql After that I create a web project using maven and add below dependencies to pom.xml After that change the web.xml like this Now I need to create login-servlet.xml, login-security.xml and login-service.xml spring configuration files. Here is the login-servlet.xml file Here is the login-security.xml Here is the login-service.xml home.jsp page That’s it. Create Spring MVC dynamic web project with Maven and make it support Eclipse IDE ~ Java, Struts 2, Spring, Hibernate, Solr, Mahout and Hadoop Tutorials Tips and Tricks. In this particular blog we will discuss how to create a Spring Web Project in Maven and how to make it support eclipse IDE.

Before we start lets make sure we have all required tools available : Maven 3.0.5 Eclipse 4.2 JDK 7 Spring 3.2.0 Release Tomcat 7 Make sure you have a working installation of Maven in your machine, to check this supply following command to your command line: C:\Users\nagesh.chauhan>mvn -version Create Dynamic Web Project in Maven To create dynamic web project with maven, navigate to the folder where you want to store the project and supply following command: C:\Users\nagesh.chauhan\maven-project>mvn archetype:generate -DgroupId=com.beingjavaguys.sample -DartifactId=SampleSpringMaven -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp -DinteractiveMode=false What is groupId in maven ? GroupId identifies a particular project uniquely across all projects, so we should follow an naming convention. A good way of maintaining the integrity of groupId is to use the project structure.

Create Spring MVC dynamic web project with Maven and make it support Eclipse IDE ~ Java, Struts 2, Spring, Hibernate, Solr, Mahout and Hadoop Tutorials Tips and Tricks. Podstawy Javy :: Java :: 4programmers.net. Język Java jest Zorientowany Obiektowo, czyli posługuje się pojęciami takimi jak Obiekt, czy Klasa. Poniżej przedstawiamy listę podstawowych pojęć związanych z programowaniem obiektowym. Nie są to ścisłe definicje jakie można znaleźć w książkach. Ich zadaniem jest opisanie w przystępny sposób pojęć związanych z OOP. Klasa Abstrakcyjny byt określający zbiór Obiektów o takich samych właściwościach. Klasa definiuje zestaw Metod i Pól dla swoich Obiektów. Ogólny wzór definicji klasy w Javie wygląda w następujący sposób: [modyfikator dostępu] [abstract] class NazwaKlasy{ // definicja pól i metod} Nasz wzorcowy samochód: public class Samochod{ public Color kolor = new Color(255,255,255); // pole kolor określa kolor samochodu public void jedzie(){ //kod odpowiedzialny za jazdę samochodu } } Klasa może implementować Interfejs.

Public abstract class KlasaAbstrakcyjna { public int pole; public abstract void metodaAbstrakcyjna(); public void metodaZwykła(){ //Kod metody }} Po co to wszystko? Obiekt Stała. Jak zacząć naukę Javy. Java web development tutorials. Spring Dependency Injection. The most profound feature of the Spring framework is its ability to provide dependencies of a class by itself. Definately, it needs to know which all properties or Objects are to be set in a particular class property.

This concept is called as Spring dependency injection. To tell this, Spring provides various ways like creating an XML file or a PROPERTIES file that contains the bean definitions.Of these ways, the most commonly used way is to write an XML file where we define the classes and its properties that we want Spring to instantiate with the properties values already injected. To understand Spring dependency injection in more detail, lets say we have two java classes Foo and Bar like: Foo.java package basicinjection;public class Foo {private String name;public Foo() { }public Foo(String name) { this.name = name;}public void setName(String name) { this.name = name;}public String getName() { return name;}} Bar.java Spring Dependency Injection in Action Download Source.

Java & Spring - notatki z nauki: Spring remoting cz.1 - RMI. RMI to javowy protokół do zdalnych wywołań metod. Pokażę jak fajnie w springu można z niego skorzystać. Zatem potrzeba:Serwera RMI gdzie będzie obiekt na którym zostanie wywołana metoda.Obiektu proxy (stub) na kliencie, który będzie proxy do zdalnego wywołania. Spring uprasza pracę dając: Po stronie serwera używa exporterów do wystawienia beanów.Po stronie klienta używa FactoryBean-ów aby utworzyć odpowiednie proxy komunikujące się z obiektem na serwerze.Łapie wyjątki i tłumaczy je na swoje (runtime-owe) - hierarchia RemoteAccessExceptions Wszystko wyjaśni przykład: Tworzę 3 moduły mavena :rmi-api - zawiera interfejs, który wystawiamy po RMIrmi-publisher - zawiera implementację interfejsu (tutaj stoi serwer RMI)rmi-client - tutaj jest klient wywołujący metodę na zdalnym obiekcie Utwórzmy jakiś fajny interfejs z metodą, którą będziemy wołali (rmi-api), do niego implementację (rmi-publisher): i tworzę w xml-u: Następnie wystawmy naszego bean-a na RMI za pomocą RmiServiceExporter: Zauważmy, że:

Creating a Simple Web Service and Clients with JAX-WS - The Java EE 6 Tutorial. This section shows how to build and deploy a simple web service and two clients: an application client and a web client. The source code for the service is in the tut-install/examples/jaxws/helloservice/ directory, and the clients are in the tut-install/examples/jaxws/appclient/ and tut-install/examples/jaxws/webclient/ directories. Figure 19-1 illustrates how JAX-WS technology manages communication between a web service and a client.

Figure 19-1 Communication between a JAX-WS Web Service and a Client The starting point for developing a JAX-WS web service is a Java class annotated with the javax.jws.WebService annotation. A service endpoint interface or service endpoint implementation (SEI) is a Java interface or class, respectively, that declares the methods that a client can invoke on the service. You may specify an explicit interface by adding the endpointInterface element to the @WebService annotation in the implementation class. Code the implementation class. Next Steps. Java-Threads. Server by David Flanagan. Best way for login authentication. Step-by-step tutorial on how-to develop the Java Desktop Graphical User Interface (GUI) applications using NetBeans IDE with database.

Creating a Database Firstly let create a database using MySQL Command Line Client console. We cannot find how to create a MySQL database using NetBeans. However there are wizard to create Java database for Derby database. After finishing the database creation, exit and open NetBeans. SQL statement to create database is: CREATE DATABASE tid5013studentrecord; Change the database name accordingly if you want. When the NetBeans IDE launched, go to the Services pane, expand the Databases folder and expand the Drivers sub-folder.

Making a Connection to a Database Well, NetBeans 6.0 provides drivers for JDBC-ODBC (Windows driver for Microsoft Access/MSSQL), MySQL, Java and PostgreSQL database. And fill in the needed information in the following Figure. Next, select MySQL (Connector/J driver) and right-click mouse button. The New Database Connection wizard launched. Jdbc: The format for the connection string for this driver is: Creating a Table ) ENGINE=innodb; Can you list serialization methods? - Java Interview Questions & Answers.