background preloader

Ilmastonmuutos

Facebook Twitter

Spiral_large. Physics Today - Climate scientist Ed Hawkins at the... Tuho vai täyskäännös? – Matkaa vuoteen 2100 ja katso, mitä ilmastonmuutos tekee sinun ja lastesi elämälle. Pystymme yhä tarkemmin arvioimaan, miten kiihtyvä ilmastonmuutos – eli kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä – muuttaa maailmaa.

Tuho vai täyskäännös? – Matkaa vuoteen 2100 ja katso, mitä ilmastonmuutos tekee sinun ja lastesi elämälle

Tiedeyhteisö on laatinut kasvihuonekaasujen kehittymistä kuvaavia skenaarioita eli eräänlaisia tulevaisuuspolkuja, joita myös YK:n alainen ilmastopaneeli IPCC käyttää. Ne auttavat meitä ymmärtämään ilmaston lämpenemistä ja sen seurauksia. Näitä tulevaisuuspolkuja neuvottelijat käyttävät ohjenuorana myös Pariisin suuressa ilmastokokouksessa joulukuussa 2015. Myös Ylen tulevaisuuspolut pohjautuvat näihin skenaarioihin. Tulevaisuuspolut, eli niin kutsutut RCP-skenaariot, ovat kasvihuonekaasujen pitoisuuksien mahdollisia kehityskulkuja (RCP, Representative Concentration Pathways). Skenaarioista toiveikkain on RCP2.6. Skenaario RCP4.5 tarkoittaa ilmastopolitiikan osittaista onnistumista. Skenaario RCP8.5 on tulevaisuuspoluista synkin.

Tutkijat ovat arvioineet osalle ilmiöistä ajankohdan päästöjen määristä ja maapallon lämpötilan noususta riippuen. Environment.nationalgeographic. U.S. carbon emissions rose slightly in 2014 for the second consecutive year after declining for several years.

environment.nationalgeographic

What’s the biggest reason for this uptick? Increased use of natural gasEconomic growthSlowdown in decline in coalDecreased production of nuclear powerSubmit Answer Economic growth was the biggest reason, though coal’s slowing decline was a lesser contributor. Natural gas emits half as much CO2 as coal when burned, so it lowers emissions when used instead of coal. Generation of nuclear power, which emits almost no CO2, increased slightly in the last two years. Ilmastonmuutos — Valikoitua perustietoa. GE1 Si­ni­nen pla­neet­ta — Ilmastonmuutos public domain.

Ilmastonmuutos — Valikoitua perustietoa

Kat­so vi­deo:Symphony of Science – Our Biggest Challenge Mi­kään muu asia ei ole niin glo­baa­li ja uh­kaa niin laa­jas­ti koko ih­mis­kun­taa kuin il­mas­ton­muu­tos. Vaik­ka tämä tosi­asia on tun­nis­tet­tu ja lä­hes yksi­mie­li­ses­ti hy­väk­syt­ty sekä kan­sain­vä­li­siä ko­kouk­sia pi­det­ty, konk­reet­ti­set toi­met ovat jää­neet edel­leen va­jaik­si: Nyky­me­nol­la maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­tila nou­see vää­jää­mät­tä ai­heut­ta­en osin en­nus­ta­mat­to­mia ja ra­ju­ja­kin seu­rauk­sia. Jon­kin ver­ran on esiin­ty­nyt eri­ä­viä kä­si­tyk­siä il­mas­ton­muu­tok­sen to­del­li­sis­ta syis­tä ja sen no­peu­des­ta. Oleel­lis­ta on ym­mär­tää se, min­kä­lai­sis­ta ajan­jak­sois­ta pu­hu­taan. Me­dia ja net­ti suo­ras­taan pur­su­aa tie­toa il­mas­ton­muu­tok­ses­ta. Vii­me vuo­si­na on ol­lut ihan kun­non tal­via ja var­sin­kin Ete­lä-Suo­mes­sa lun­ta ihan rie­sak­si asti. By US EPA [Public domain], via Wikimedia Commons. HS: listasi tuoreen ilmastoraportin neljä keskeisintä teesiä.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi sunnuntaina pitkään odotetun ilmastoraportin.

HS: listasi tuoreen ilmastoraportin neljä keskeisintä teesiä

Sen painoarvo on suuri, sillä sen uskotaan määrittelevän paljolti myös sen, millaista ilmastosopimusta ensi vuonna Pariisissa järjestettävässä ilmastokokouksessa lähdetään tavoittelemaan. Kööpenhaminassa julkaistu raportti vetää yhteen ilmaston lämpenemisen syyt ja seuraukset, ja esittelee toimet sen pysäyttämiseksi. Raportti on tilinpäätös kolmesta suuresta IPCC:n raportista, jotka kukin perustuivat tuhansien tieteellisten artikkelien arviointiin. HS listasi raportin neljä keskeisintä sanomaa. 1 Ilmastonmuutos on seurausta ihmisen toiminnasta. Raportin mukaan kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä on nyt ennätyksellisen suuri. Ilmastonmuutoksella on ollut vakavia ja kiistattomia vaikutuksia ympäristöön kaikkialla maailmassa, ja se on syy moniin äärimmäisiin luonnonilmiöihin. 2 Ilmaston lämpeneminen jatkuu.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset saattavat olla peruuttamattomia. Welcome to Carbon Atlas. IPCC:n uusin raportti: Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä luonnon ja ihmisten h... Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viidennen arviointiraportin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista käsittelevä osa on hyväksytty IPCC:n kokouksessa Yokohamassa Japanissa.

IPCC:n uusin raportti: Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä luonnon ja ihmisten h...

Raportin keskeinen sanoma on, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia riskejä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa. Havaitut vaikutukset koskevat niin ihmisten terveyttä, maa- ja meriekosysteemejä, vesivaroja kuin ihmisten elinkeinoja napa-alueilta tropiikkiin, pieniltä saarilta mantereille. Eniten kärsivät köyhät maat, joiden sopeutumiskyky on heikko. ”Yrityksistä huolimatta kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat maailmanlaajuisesti ja ilmasto tulee muuttumaan. Meidän tulee vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan kykyä hallita ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja sopeutua ilmastonmuutokseen”, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä korostaa.

Suomen ympäristökeskuksen professori Tim Carter on yksi johtavista kirjoittajista nyt julkistettavassa raportissa. Green ninja. Biggest climate warmers. Ilmastodieetti.fi. NASA: images of change. NASA:Vital Signs of the Planet. Ilmastodieetti.fi. HINKU -hiilineutraali kunta. A Student's Guide to Global Climate Change. Rising Seas - Interactive: If All The Ice Melted.

Ilmastonmuutostieto luotettavasti - ilmasto-opas.fi. Kokonaisvaltainen tietopaketti ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, hillinnästä ja sopeutumisesta.

Ilmastonmuutostieto luotettavasti - ilmasto-opas.fi

Havaittu ja ennustettu ilmastonmuutos vaikutuksineen kätevästi kartalla, kuvaajina ja taulukoina. Tukea kuntien ilmastotyöhön toimialakohtaisesti sekä konkreettisia esimerkkejä hillintä- ja sopeutumistoimista. Perehdy ilmastonmuutokseen joka kantilta Ilmaston- muutos ilmiönä Ihmiskunta on ottanut niskalenkin luonnosta ja pakottaa nyt ilmastoa muuttumaan. Lue lisää Suomen muuttuva ilmasto Suomen ilmasto on jo lämmennyt. Vaikutuk- set.