background preloader

Skolord – ämnesord på olika språk

Skolord – ämnesord på olika språk
Hem- och konsumentkunskap De viktigaste orden inom ämnet Hem- och konsumentkunskap, på olika språk. Även med bildstöd. Listan är uppdelad i fyra avdelningar: Mat och måltider, hälsa, konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil. Idrott och hälsa De viktigaste orden inom ämnet Idrott och hälsa, på olika språk. Allmänna skolord En lista med ord som används i skolan och inte hör till ett speciellt ämne, på olika språk. Vardagsord En lista med vardagliga ord och fraser för konversation. Religionskunskap Viktiga ord och begrepp inom ämnet religionskunskap, på olika språk. Förskoleord Ord som används på förskolan och vad de heter på olika språk. Samhällskunskap Viktiga ord och begrepp inom ämnet samhällskunskap, på olika språk. Fysik En lista med viktiga begrepp inom fysik, på olika språk. Sex och samlevnad En lista med begrepp inom sex och samlevnad på flera olika språk. Historia Viktiga ord och begrepp inom ämnet historia, på olika språk. Kemi Viktiga ord och begrepp inom ämnet kemi, på olika språk. Biologi

https://pedagogvarmland.se/skolord

Related:  svenska som andraspråkSFIevelinaborgensva

Lektioner och handledningar Vi gör lektioner till de flesta av LL-förlagets böcker och till 8 Sidor. Här hittar du en lista på alla lektioner. Först ett kortare stycke där de senaste lektionerna presenteras, sedan en lista med alla lektioner. Bildtema Vad är Bildtema? Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Vill du återgå till startsidan klickar du på husikonen i det övre högra hörnet på sidan.

Träning är bästa medicinen för din hjärna Träning påverkar din hjärna på en mängd positiva sätt. Överläkaren i psykiatri, Anders Hansen, förklarar hur i ett avsnitt av Din hjärna och i två av sina böcker. Du kommer aldrig att vilja sitta still igen. Svenska som andraspråk i årskurs 7–9 Skolverkets statistik från läsåret 2018/19 visar att endast 63,6 procent av eleverna som läser ämnet i årskurs 9 har fått godkänt betyg (A–E), vilket är lägst andel av alla grundskoleämnen. Detsamma gäller för nyanlända elever där 41 procent fått godkänt betyg i ämnet. Sett över tid visar betygsstatistiken att andelen elever som uppnått kunskapskraven i ämnet i årskurs 9 stadigt har minskat sedan 2006 då det var cirka 80 procent av eleverna som fick ett godkänt betyg. Därtill visar Skolverkets statistik för läsåret 2018/19 att andelen behöriga lärare i ämnet är bland den lägsta jämfört med övriga ämnen.

Studiematerial på lätt svenska om Sveriges Radio och public service - Radio Sweden på lätt svenska Ett häfte om Sveriges Radio och public service Vi har gjort ett häfte som handlar om Sveriges Radio och om public service-medier. Texten är på lätt svenska. Häftet har fem kapitel. Häftet heter "Så funkar Sveriges Radio och public service. Ett studiematerial på lätt svenska om medier och journalistik". Start - Bedömningsportalen Här finns övergripande information om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper, om genomförandet och om hur materialet kan användas för bedömning, beslut och planering. Information till rektorer och lärare För att du som lärare eller rektor snabbt ska kunna komma igång finns här ett informationsmaterial där du bland annat får svar på frågor som när en kartläggning ska genomföras, vilka kunskaper som ska kartläggas och hur kartläggningen blir underlag för beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp. Information till rektorer och lärare (pdf)

Om yngre elever - Studiehandledning i praktiken ATT GENOMFÖRA STUDIEHANDLEDNING MED YNGRE NYANLÄNDA ELEVER Det finns en stor skillnad i hur man bemöter yngre respektive äldre elever. ​Att arbeta med äldre innebär tydligare ramar och ett målmedvetet arbete kring ämneskunskaper och studieteknik. När det gäller yngre elever handlar det mer om socialisation, trivsel, kamratrelationer och trygghet. 8 Sidor - Få har dött av viruset i Tyskland Här i tältet i staden Berlin kan tyskar testa sig för corona hela dagen. Foto: TT Alla länder gör på olika sätt för att minska spridningen av viruset corona. Därför är det svårt att jämföra länderna. Men landet Tyskland är lite annorlunda i Europa.

Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen? I "Digitala verktyg för litteracitetsundervisning" kan du få konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion. Digitala verktyg för litteracitetsundervisning innehåller en lista över digitala och webbaserade verktyg som lämpar sig för grundläggande alfabetisering och läs- och skrivundervisning. Den riktar sig till lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) respektive i svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare som undervisar inom språkintroduktionsprogrammet. Du får konkreta exempel på digitala verktyg som kan användas för att skapa bloggar i undervisningen, dela och lagra av digitalt innehåll, skapa interaktiva övningar för formativ bedömning, skriva med talsyntes med mycket mer. Digitala verktyg för litteracitetsundervisning www.skolverket.se/alfabetisering

Start - Bedömningsportalen För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april.

Om äldre elever - Studiehandledning i praktiken ELEVERNAS BEHOV Våra elever har ett enormt behov av att lära sig svenska så snabbt som möjligt. Deras livserfarenheter och skolkunskaper kan plötsligt bli oanvändbara på grund av att det inte går att lägga fram dem på ett sätt som förstås av andra. Den obligatoriska kartläggningen (steg 1 och 2) genomförs ofta slentrianmässigt och ligger som underlag för klassplaceringen. Steg tre är idag frivilligt och det är upp till ämneslärarna att se till att det blir gjort.

Sfi - steg 5 - familj och händelser - Svenska för alla - Swedish for all Familj och släkt (English: Family and relatives) 1. Familj Originalkälla: Familj, alfa – Kalle Cederblad Den gemensamma europeiska referensramen för språk Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, som anger sex gemensamma språkliga referensnivåer, från A1 till C2. Sex referensnivåer Kurserna inom sfi förhåller sig till referensramen på följande sätt: Referensnivå i relation till kursplanen Kurserna inom sfi är inte jämförbara med någon språklig nivå inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk då kursplanen är utformad utifrån en annan grund och ett annat perspektiv för att möta den vuxna eleven.

Related: