background preloader

SVA

Facebook Twitter

Genrer svenska halphafte.

Grammatik SVA

Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Flerspråkighet. Ordkunskap. Har ni sett? Forskning SVA. Gemensamt skrivande, genremodellen eller cirkelmodellen – vad är det? Interkulturellt. Fonetik. Modersmål. Fakta dagstidningar. Kunskaps%c3%b6versikt_nyanl%c3%a4nda. Nyanlända. There is no language instinct – Vyvyan Evans.

Imagine you’re a traveller in a strange land.

There is no language instinct – Vyvyan Evans

A local approaches you and starts jabbering away in an unfamiliar language. He seems earnest, and is pointing off somewhere. But you can’t decipher the words, no matter how hard you try. That’s pretty much the position of a young child when she first encounters language. In fact, she would seem to be in an even more challenging position. Popular now. Språkbruk. Fasta fraser är svåra att lära sig för andraspråkstalare.

Språkbruk

Men det är de som gör språket idiomatiskt, skriver Urban Östberg, uni­­ver­­sitets­adjunkt vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Vilket ord kan adjektivet åsyna kombineras med? I stort sett endast med vittne. Sheltered Instruction Observation Protocol - About SIOP. SIOP - Home. As the number of English learners increases in schools across the United States, educators are seeking effective ways to help them acquire the knowledge and skills they need to succeed in the classroom and beyond.

SIOP - Home

The SIOP Model* is a research-based and validated model of sheltered instruction that has been widely and successfully used across the U.S. for over 15 years Professional development in the SIOP Model helps teachers plan and deliver lessons that allow English learners to acquire academic knowledge as they develop English language proficiency. CAL participated in the development of the SIOP Model and continues to conduct SIOP research.

Learn more about the SIOP Model. Rene%20Leon%20Rosales.pdf. Framgångsrika läsare i alla ämnen. 2003 3 Hajer. 7 sätt att få andraspråkselever att nå målen. Ibland, när jag har tid, brukar jag sätta mig ner och läsa lite om hur man arbetar med språk- och kunskapsutveckling på Nya Zeeland och i Astralien.

7 sätt att få andraspråkselever att nå målen

Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går att överföra till svenska förhållanden så finns det ofta många godbitar att ta för sig av. Idag hittade jag ESOL Online, som är en enorm kunskapsbank för lärare som undervisar andraspråkselever på Nya Zeeland. På denna sida kan man hitta alltifrån deras läroplaner och bedömningsmatriser till konkreta pedagogiska tips och idéer för hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. På en sida hittade jag en lista med rubriken Principles of effective teaching and learning for English language learners (ESOL principles) som jag tyckte var så bra att jag har försökt mig på att göra en översättning. Det är nämligen inom detta område som den svenska skolan, och svenska lärare, har en stor utvecklingspotential. 1. 7.

Vad är interkulturellt förhållningssätt? - Flera språk i förskolan. Mångkulturalitet och interkulturalitet Inom forskningen kring den interkulturella undervisningen förekommer ofta begreppen mångkulturell och interkulturell.

Vad är interkulturellt förhållningssätt? - Flera språk i förskolan

Mångkultur definieras som personer med olika kulturella bakgrunder som existerar. Interkulturell innebär att personerna som finns i ett mångkulturellt sammanhang agerar tillsammans. Grattis Sverige. Idag har det gått 25 år sen jag satte min fot i Sverige.

Grattis Sverige

Det är en lång tid, 25 år. Mycket har hänt sen dess, samtidigt vägrar vissa saker förändras. Jag funderar fortfarande över när jag kommer bli sedd som svensk. Språkinriktad undervisning SETT 2013. Checklista för en språkutvecklande lektion.

Fem_steg_for_planering. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? Hur bör svenska som andraspråksundervisningen bedrivas, inom klassens ram eller som separat undervisning?

Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat?

Hanna_Stehagen_sprakinriktad_undervisning_bedomningspraktik. Vad innebär tvåspråkighet, andraspråksinlärning och tvåspråkig undervisning? Björklund i Ring P1 om sva-ämnets framtid. Nedan följer ett referat av samtalet mellan Karin Sandwall och Jan Björklund för er som av olika anledningar inte kan lyssna på radioprogrammet.

Björklund i Ring P1 om sva-ämnets framtid

Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vill dock poängtera att vi föredrar att tala om andraspråkselever eller elever med annat modersmål än svenska i stället för "invandrarelever", vilket är det begrepp Jan Björklund använder i samtalet. Jan Björklund börjar med att förklara att det har pågått en utredning om svenska som andraspråksämnet och att utredningen föreslår en stor förändring, nämligen att ämnet svenska som andraspråk, som eget ämne, i framtiden inte ska finnas.

Men, fortsätter Jan Björklund, regeringen har ännu inte tagit slutgiltig ställning till utredningen: Givande samtalsövning. Idag drog vi igång höstens första ”kurs” i svenska.

Givande samtalsövning.

Den är ett samarbete mellan svenska och SO och kommer mynna ut i en politisk debatt där eleverna får representera olika partier. Jag kommer säkerligen berätta mer om upplägget längre fram, men nu tänkte jag tipsa om en mycket användbar samtalsövning som fick vara en del av läsårets första svensklektion. Idén fick jag ursprungligen från en utbildning som jag gick i regi av Didaktikcentrum (mycket bra!) Där vi fick testa på att redovisa vår hemläxa på detta vis. Språkporten 1, 2, 3 Elevpaket (Bok + digital produkt) : Svenska som andraspråk 1,2 och 3 - Monika Åström - Bok (9789144079172)

Språkporten finns i en ny, omarbetad, upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och kompletterats för att passa de nya kursplanerna för Svenska som andraspråk. Språkportens lite längre och svårare sakprosa gör det möjligt att utveckla elevernas förmåga att använda svenska språket på en högre nivå. I Språkporten, Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ingår en omfattande digital del som hjälper eleverna att träna på egen hand i sin egen takt och lättare nå sina mål.

I den digitala delen finns möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse, ordbildning och grammatik. Wb. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den? Hur ska jag göra för att kunna bedöma och synliggöra deras förståelse och sedan få dem att bygga vidare på sina kunskaper? Detta är dessa frågor om lärandets komplexitet som vi lärare brottas med dagligen i vår praktik.Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Förslaget är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt av litteratur som behandlar formativ bedömning.

Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Att läsa och förstår en text bygger på flertalet avancerade kognitiva processer. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs. Intervjuad om textsamtal. Igår blev jag intervjuad av Anna Österlund, undervisningsråd på Skolverket, med anledning av Skolverkets kommande utbildningssatsning Läslyftet. Ungefär så här löd hennes frågor och mina svar: - Vad ser du är vinsten med att samtala om texter både innan man läser, under läsningens gång och efter att man har läst? - Jag ser flera vinster med det. Först och främst ökar det elevernas förståelse för texten. Det är oerhört viktigt att de inte vänjer sig vid att inte förstå, för då kan de tro att det är så det ska vara och att det inte gör något om man inte förstår.

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad? Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Språket bär kunskapen: Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd. Hur blir man klok på sitt andraspråk? Inger Lindberg är professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet och har i sin forskning särskilt intresserat sig för andraspråksperspektiv på lärande liksom för samtalets och interaktionens roll på utvecklingen av ett andaspråk i olika åldrar. Föreläsningen är inspelad i Kulturhuset, i samarbete med Rum för barn, 5 december 2012. I dagens skola har en av fem elever ett annat modersmål än svenska och i många skolor i flerspråkiga områden gäller det nästan alla elever.

Bilaga_5.pdf. Vad innebär tvåspråkighet, andraspråksinlärning och tvåspråkig undervisning? Språket är inträdesbiljetten till livet. Strukturerad läsundervisning som utvecklar elevernas skolspråk. 2006_4_Sjoqvist.pdf. Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem.

Genrepedagogik

SIOP - Home. As the number of English learners increases in schools across the United States, educators are seeking effective ways to help them acquire the knowledge and skills they need to succeed in the classroom and beyond. The SIOP Model* is a research-based and validated model of sheltered instruction that has been widely and successfully used across the U.S. for over 15 years Professional development in the SIOP Model helps teachers plan and deliver lessons that allow English learners to acquire academic knowledge as they develop English language proficiency. CAL participated in the development of the SIOP Model and continues to conduct SIOP research.

Learn more about the SIOP Model. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Digitala resurser för SvA. Att tiden går snabbt är ingen nyhet och när man har mycket att göra så går det ännu fortare. Men jag tänkte nu ta mig tiden att uppdatera er lite grann. Höstterminen är nu avslutad även om jag inte har fått resultaten på de sista två tentorna ännu. Vilket innebär att den vårterminen är i full gång just nu.

FINAL-Translanguaging-Guide-With-Cover-1. Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk? Informationstjuvar.