background preloader

Uvecklingsarbete

Facebook Twitter

Sök skolor med Skolrek. Skolledare i en digitaliserad värld – Att leda lärande. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Fordjupningsmaterial. Ett fyrfaldigt leve för det onödiga - nwt.se - Ditt Värmland, just nu. Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång. Lärarna i Per Lindqvists artikel ”Ödmjuk orubblighet” anser att en central kompetens hos skickliga lärare är förmågan att se eleverna.

Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång

Lindqvist, som är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, skiljer mellan två ömsesidigt beroende och oskiljaktiga former av seende, den ödmjuka blicken och den orubbliga blicken. Artikeln baseras på empiriskt material som samlades i två forskningsprojekt i vilka 41 lärare från samtliga stadier i grundskolan deltog. Lärarna fick reflektera över vad som utmärker skickliga lärare samt kommentera och diskutera videoinspelningar av egna och andras undervisningspraktiker. Lärportalen. Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa?

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat.

Ledarskap i klassrummet - professor Thomas Nordahl. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet.

Till föräldrar

”Det är inte fel på nya betygssystemet” Frågan är om inte de som utformat dessa ­regler inom den svenska skolbyråkratin är sämre i matematik än eleverna.

”Det är inte fel på nya betygssystemet”

Meritpoängen infördes med det vällovliga syftet att stimulera elever att läsa mer matematik och språk i gymnasieskolan, men meritpoängen har i stället inneburit en kvalitetskatastrof för de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan. Meritpoängen påverkar också antagningen till högskolan negativt eftersom samma betyg i elevens examensbevis får olika värde beroende på vilket högskoleområde eleven söker sig till. Detta är både svårbegripligt och krångligt, för att inte säga helt obegripligt. Och så var det där med betygen igen… Som den skolmotiverade och högpresterande eleven jag var under min grundskoletid såg jag mycket fram emot varje termins sista skoldag då jag skulle få ta emot kuvertet med mina betyg.

Och så var det där med betygen igen…

I grundskolan gick vi på kvartsamtal och jag fick betyg enligt Lgr80 (”femmorna är tyvärr slut…-systemet”, ja, jag vet att det är en feltolkning utifrån systemet men det var så som lärarna, till min besvikelse, uttryckte sig när jag fick en fyra i ett ämne). På gymnasiet var jag, 1994, första årskullen som fick erfara betygssystemet med G, VG och MVG.

Under hela första året fick jag höra från mina lärare att ”det kommer dröja innan vi lär oss att sätta rättvisa betyg enligt detta system och det måste ni förstå…”. Under gymnasiet hände dock något med min studiemotivation, jag fick andra intressen, och betygen blev inte riktigt lika roliga och intressanta att få varje termin. Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola) Publicerad av: Sten Svensson torsdag, november 12, 2015 · 33 Kommentarer Det finns en risk att de nya läro- och kursplanerna är dysfunktionella och att de inte leder till verklig kunskap, skriver Ingrid Carlgren.

Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola)

(red) Kunskapens vägar är omvägar – brukar Sven-Eric Liedman säga. Vad händer med kunskapen om utrymmet för omvägarna krymper och genvägarna görs till huvudvägar? Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik. Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig… Publicerad av: Sten Svensson måndag, maj 30, 2016 · Lämna en kommentar I forskningen diskuteras förekomsten av ”pseudo-formativ bedömning”, ett sätt att arbeta som påminner om formativ bedömning, men som inte är formativ bedömning ”på riktigt”. skriver Anders Jönsson.

Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig…

(red) ”Äkta” formativ bedömning. Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande” MOMENT A – vetenskaplig grund Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum.

Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande”

Boken Att följa lärande har två huvudsyften. Studiepaket NPF. Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket NPF

Formativ bedömning. Från kunskaper till förmågor. Ingrid Carlgren: Den fåfänga drömmen om tydlighet. Hur blir bedömningar till ett betyg? Lifelong Learning Web: Log in to the site. Hi!

Lifelong Learning Web: Log in to the site

For full access to courses you'll need to take a minute to create a new account for yourself on this web site. Each of the individual courses may also have a one-time "enrolment key", which you won't need until later. Here are the steps: Fill out the New Account form with your details. An email will be immediately sent to your email address. Read your email, and click on the web link it contains. Lifelong Learning Web: Log in to the site. Planerigsprocessen. Lifelong Learning Web: Log in to the site. Från F till A – hurra, så bra! Skollagen Del 3 – PYS. Undantagbestämmelsen eller PYS-paragrafen som den också kallas har som syfte att ge elever, som annars inte har haft någon möjlighet att nå ett betyg i ett visst ämne, samma förutsättningar som alla andra.

Skollagen Del 3 – PYS

Kravet för att omfattas av paragrafen är att eleven ska ha en funktionsnedsättning som utgör ett direkt hinder att nå kunskapskravet. Om elevens svårigheter kan avhjälpas med särskilt stöd bör inte paragrafen tillämpas, utan det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges. Formativ bedömning – motivation eller stress? Jag läser just nu Hjärnkoll på skolan av Martin Ingvar och Gunilla Eldh där de skriver om att eleverna måste känna att deras prestationer gör det möjligt för dem att nå målet. Vi som lärare måste alltså se till att våra uppgifter går att lösa på flera nivåer och att de tar eleverna ur sin trygghetszon och in i sin proximala utvecklingszon där lärandet kan ske. Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning - Natur och Kultur. Betygssättning. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven. Den här bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Sökresultat: Betyg och bedömning - UR Skola. Måhl om Skolverkets nya betygsförslag: Inte glasklart. Skolverket presenterade på måndagen en utvärdering av det rådande betygssystemet. Till grund för utvärderingen ligger enkäter och intervjuer med lärare och elever i högstadiet och gymnasiet samt analyser av statistik.

Enkäten visar bland annat att nio av tio lärare anser att de lyckas sätta rättvisa betyg och att åtta av tio elever upplever att de får rättvisa betyg. Trosa, öppna jämförelser. Vad bedöms eleverna i? - Ställ frågor till Skolverket om bedömning och betyg. Tolka och tydliggöra kunskapskraven. Lärarnas bedömningar är en del av undervisningen och ett stöd för lärandet. Att tydliggöra hur kunskapskraven används i bedömning och betygssättningen är även det en del av undervisningen.

Kunskapskraven vänder sig till lärarna, som har utbildning och erfarenhet för att bedöma elevernas kunskaper. Gunnar Hyltegren. 008a Per Måhl har fel. Allt har blivit relativt. Jag hänger på de senaste dagarnas debatt. Lära # 6 2015 by Info Utbildningsförvaltningen. Människan försvinner i kvalitetssäkringen. Fyrablocksmodellen. Ett st%C3%B6d f%C3%B6r att alla ska lyckas.

EPA – en struktur för kooperativt lärande. Sju saker att komma ihåg om återkoppling. Ann-Christine Norman delade en snygg bild med denna behändiga lilla lista på engelska. Visa enskild publikation. Mall årsplanering. Helena kvarnsell mål 1516. Att hålla ordning i klassrummet - går det? Venit in mentem « En gymnasielärare kommer att tänka på… Digital skolutveckling pågår! - En årskrönika. För ungefär ett år sedan gick jag på min nya tjänst som digital utvecklingsledare på Fjällenskolan. Jag fick ett övergripande uppdrag: Lyft skolans digitala utveckling. Digitala lärresurser. Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre.

Veckans pedagogiska diskussionsfråga. Här lägger jag ut korta filmer där jag presenterar en pedagogisk diskussionsfråga. Bra klassrum för flipclass. Årets alla nykomlingar. Attefallshus. Åtgärdsbank - Umeå. Page. En del elevers känsla för tid är inte lika välutvecklad som andra elevers. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skolverket, språkutvecklande arbetssätt. Nytt år - fortsatta möjligheter. ”Forska i arbetet bättre än hemsnickrad fortbildning” Formativ undervisning med IKT i svenska. Utveckla_MIK-arbetet_p%C3%A5_skolan.pdf. Beprövad erfarenhet, vetenskapl. grund.

Bilda en kedja för bildning! EDchatDE Summer Special. Diskussionsunderlag-bild. Stöd för att utveckla undervisningen. Lärarens hyllade brev sprids på Facebook. Förmågorna i svenska. Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

TB5 Stora. Förmågorna os. Munkegärdeskolans bedömningpolicy, .docx. Förmågor. Jippi.norrareal.org. Filmer om verktyget LIKA. Teach Like a Champion – Setting High Academic Expectations. Webbstjärnans kursportal. Webbaserad kurs om bedömning. Stöd för utveckling. Hälsinggården News. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. BIG 5 LATHUND. Samtiden - Att bedöma lärande: The Big Five - de fem förmågorna, del 1. Fröken Rosenkvist. Samtalskonst_i_praktiken. Flerspråkighet i fokus.

Språk i alla ämnen (del 2) Språk i alla ämnen (del 1) Pedagogsajter i Sverige. Tal av Jan Björklund i Almedalen — Folkpartiet. Valår! HELSINGBORG FLYTTAR IN MED CECILIA CHRISTERSSON (S01E10) Klassrumsbedöm. Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling - Läslyftet. Skola slopade läxor – gav rekordhöga betyg.

Nyckelstrategier