background preloader

Studiepaket NPF

Studiepaket NPF
Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan användas för eget intresse eller tillsammans i en grupp. Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Syfte Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Mål Målet är att deltagarna efter utbildningen har: Förutsättningar SPSM har sedan drygt 15 år en omfattande distansutbildningsverksamhet. Utvärdering av Studiepaket: NPF Moment

https://www.spsm.se/studiepaket-npf/

Related:  NPFFunktionsvariationerSpecialpedagogik

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa! Jag är precis som du men ändå alldeles olik. Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. När jag är glad är jag överlycklig. Skolans arbete med extra anpassningar Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan anpassa undervisningen efter elevens behov. Många skolor behöver utveckla det arbetet för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 12 av 15 skolor hade utvecklingsbehov eller brister i Skolinspektionens granskning. Skolinspektionen har granskat om elever som inte når eller riskerar att inte nå kunskapskraven och som inte får särskilt stöd får extra anpassningar i undervisningen. Granskningen har fokuserat på årskurs 4 i 15 skolor spridda över landet.

Med blick för elevernas behov Det knackar på dörren hos Elinor Kennerö Tonner, biträdande rektor på Källbrinksskolan i Huddinge. En lärare behöver stämma av kring en elev. – Då tänkte jag så här: vi plockar bort de här ämnena ett tag. Är det ok? undrar läraren. Det går inte att tänka att specialpedagogen ska lösa problemet. Samtalet går fort och Elinor Kennerö Tonner och läraren kommer överens om hur de ska gå vidare. Klockren film om autism- Livet med Aspergers syndrom! Ni måste se denna grymma film om autism! Denna film om autism dök upp i mitt Facebookflöde. Tycker att alla borde se den! För den beskriver på ett bra och pedagogiskt sätt hur det kan vara att leva med autism. Relaterade Skolkampanjen-Eleven är inte problemet Att klara skolan är en orimligt stor – ibland oöverstiglig – utmaning för många elever med NPF. De möts av otillräcklig kunskap, bristande insatser, och ett skolsystem som sällan är anpassat för deras förutsättningar. På Attention ser vi hur stora behov av utveckling som skolan många gånger har. Samtidigt ser vi också att mycket viktigt arbete görs för att komma närmre visionen om en skola för alla, och som fler kan lära av. Såväl små som stora åtgärder som gör ovärderlig skillnad och ger elever med NPF möjlighet att lära på sina egna villkor. Pedagoger och skolledare som gör viktiga insatser för att deras elever ska bemötas på rätt sätt och få det stöd som de behöver.

Habilitering & Hälsa Tony Attwood och Carol Gray, två kända profiler bland ”hjälparna” till personer med autism och Aspergers syndrom, föreslår att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar uppvisa. Vilka förändringar skulle kunna uppstå om man slutar tänka på diagnos och i stället tänker på "upptäckt", undrar de. En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Diagnoser finns i diagnosmanualer som DSM-5 eller ICD-10. Om man definierade Aspergers syndrom utifrån starka sidor och talanger skulle det inte finnas i diagnosmanualer längre. Attwood och Gray tycker att det borde finnas en manual som man skulle kunna kalla "Manual för upptäckter om människor" (Manual of Discoveries about people, MDP 1).

Aktuellt Resestipendier Svenska Dyslexistiftelsen utannonserar resestipendier till minne av professor Ingvar Lundberg. Vad är kaosteknik? Ordet kaosteknik kommer från begreppet kaostekniker, som myntats av Sanna Holmgren. Hon är NPF-mamma (NPF = NeuroPsykiatriska FunktionsNedsättningar) och kallade sig kaostekniker långt innan denna hemsida kom till. Jag har fått äran att använda mig av hennes begrepp. Tack Sanna! Kaosteknik är från och med den 16/11-2015 ett registrerat företag hos Bolagsverket och Skattemyndigheten.

Related: