background preloader

Lässtrategier och läslyftet

Facebook Twitter

Att läsa och förstå. Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden.

Att läsa och förstå

Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan? ”Skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse” Läsförmåga och läsförståelse.

”Skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse”

Lars Melin skriver att Pisa mäter elevernas läsförmåga att läsa informativ text. Det är inte helt korrekt. Pisa mäter elevers läsförståelse, vilket har framgått vid tidigare Pisa undersökningar och även vid Skolverkets presentation den 6 december. Inom modern läsforskning görs stor skillnad mellan begreppen ”läsförmåga” och ”läsförståelse”. ”Läsförmåga” innebär att behärska den tekniska sidan, som att kunna avkoda text, och läsflyt. Men begreppet ”läsförståelse” är betydligt mer komplext. Denna lässtrategi kan naturligtvis användas på olika textgenrer, såväl sakprosatexter som skönlitterära texter. Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier. I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse.

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier

Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text. Några strategier är t ex att ha ett engagemang och vilja att läsa och tänka kring sin läsning. Petra Elio Serti: "Låt oss läsa högt för barnen" Livsstil KRÖNIKA: Tisdagskrönikören Petra Elio Serti skriver om språkets makt och vikten av att föräldrar läser böcker för sina barn.

Petra Elio Serti: "Låt oss läsa högt för barnen"

Mamma, vem ska läsa för mig idag? Du eller pappa? Han frågar inte om någon ska läsa utan vem. Och visst är det en av de mysigaste stunderna på dagen att få läsa för honom. Där ligger vi under hans lilla täcke en stund, när han sedan inte orkar höra mer vill han gärna återberätta boken själv. Att läsa och förstå. Katarinas blogg: V 44 - Läslov med fokus på läsning. Många olika läsfrämjande satsningar görs nu i Sverige för att betona hur viktigt det är med en bra läsförståelse för att eleverna ska nå goda resultat i skolans alla ämnen.

Katarinas blogg: V 44 - Läslov med fokus på läsning

En del i satsningen är vad som introducerades redan 2015, då höstlovet v 44 förvandlades till Läslovet. Bakom den här breda satsningen står det ideella nätverket Läsrörelsen där bland annat fackliga organisationer, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar och företag ingår. I centrum ska lusten till läsning, berättande och skrivande stå. Även regeringens beslut i september 2016 om en läsdelegation är ett tydligt bevis på hur viktigt det är att få fler barn att läsa. Vad som lyfts fram i beslutet är det vi som pedagoger känner till men samtidigt kan utveckla, det vill säga att läsförståelse är grundläggande för att allt lärande.

En annan satsning som gjorts, är uppdraget Sveriges läsambassadör som initierats av Kulturrådet. Mötet med Ritta Jacobsson v 41 var verkligen givande. Ny studieteknik ger bättre läsförståelse - P4 Kalmar. Under sina tolv år som lärare upplevde ämnesläraren Anna Nord på Stagneliusskolan i Kalmar att läsförståelsen har blivit allt sämre. – Som examensarbete under min utbildning till speciallärare valde jag därför att studera mina egna lektioner i samband med införandet av lässtrategier och det visade väldigt goda resultat, säger Anna Nord.

Ny studieteknik ger bättre läsförståelse - P4 Kalmar

Det handlar alltså om en typ av studieteknik där läraren tillsammans med sina elever bearbetar texter i tre steg – före, under och efter läsningen. – Först så pratar vi lite om vad vi vet om texten innan, sen så försöker vi leta ut nyckelord medan vi läser och försöker sammanfatta texten efteråt så att man får en bättre förståelse för vad man har läst, säger Emmie Ragnarsson som går sista året på ekonomiprogrammet på Stagneliusskolan. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter - UR Skola. Läs- och skrivportalen. Lässtrategier före läsning. Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever. Efter 12 år som gymnasielärare i svenska och historia upplever Anna Nord att eleverna har fått allt svårare att sålla i en text och ta med sig de viktiga bitarna.

Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever

När hon vidareutbildade sig för att ta en andra examen som speciallärare med inriktningen läs- och skrivutveckling började hon reflektera över sin ämnesundervisning. Till slut valde hon att som examensarbete forska på införandet av lässtrategier i den egna undervisningen. – Jag insåg att jag hela tiden hade varit mer intresserad av produkten än processen – läsningen var bara en väg fram till det som var viktigt. Nu är jag mer intresserad av processen, och då blir produkten mycket bättre. Nu förespråkar jag att alla teoretiska lärare, oavsett ämne, har läsning och text i fokus i klassrummet, säger hon. Med ledning från texter av forskare som Astrid Roe, Barbro Westlund och Monica Reichenberg har hon infört lässtrategier som en del av sin egen undervisning och hon märker stor skillnad på elevernas resultat. Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen. En uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter fick under sommaren igång en debatt om läsförståelse och inlärning.

Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen

Läsforskarna Barbro Westlund och Gunilla Molloy pekade i debattartikeln bland annat på vikten av att alla lärare oavsett ämne borde undervisa i läsförståelse. Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Stockholms universitet, lärarutbildare och sedan flera år en av landets mest framstående forskare inom läsforskning. Svenska. För att få en inblick i hur jag jobbar kan du titta på några av de PROJEKT mina elever jobbat med: Ordens makt och modern teknik och Att gå sin egen väg.

Svenska

Länkar nedan fylls på regelbundet. OBS! Både fullständiga och knappt påbörjade lektionsidéer. Skönlitteratur i alla ämnen främjar lärande. Mary Ingemansson är lektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Högskolan i Kristianstad och har lång erfarenhet av att utbilda lärare.

Skönlitteratur i alla ämnen främjar lärande

Hon menar att boken kändes viktig att skriva av flera skäl. – Våra barn och ungdomar behöver tillägna sig olika lässtrategier, djupläsning och förstå vikten av omläsning för att nå lärande. De behöver också känna motivation och läsglädje för att bli kompetenta läsare. Jag har 25 års erfarenhet av läsning på mellanstadiet samt undervisning med lärarstuderande i 18 år och har utgått från både egen forskning och andras forskning. Vad gör de i biblioteket? När jag först läste om berättelseansiktet, en struktur för att sammanfatta skönlitteratur, så tyckte jag att det verkade ganska fånigt. Det var i Barbro Westlunds text till Läslyftets provomgång, och jag förstod inte riktigt poängen med att göra ett ansikte.

I Läslyftet finns också en film som visar en klass som jobbar med berättelseansiktet. “Bokförlagen måste sluta tänka så mycket på böcker” Över 40 miljoner användare har hittat till startupbolaget Wattpads tjänst för socialt skrivande. På besök i Stockholm riktar innehållschefen Ashleigh Gardner en känga åt den traditionella förlagsbranschen. “Sluta tänka så mycket på böcker”, säger hon. När chefer ur den svenska bokbranschen träffas för att tala om utmaningar står ofta bokjätten Amazon högt på dagordningen. Likaså e-bokspriser och de svenska bibliotekens e-boksutlåning. Kanske borde de rikta uppmärksamheten åt ett annat håll. Ett bloggkollektiv med läsglädje. Läsförståelse: Aktiv läsning - UR Skola. UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus: Språkutvecklande arbete - UR Skola. Strategier för läsförståelse: Introduktion - UR Skola.

Låt detta läsår bli ett språkutvecklande läsår! – Strategier för lärande. Jag är precis hemkommen från Gislaved kommun där jag tillsammans med andra lärare har föreläst och haft workshop kring språkutvecklande undervisning. Gislaved kommun har vid den här läsårsstarten satsat stort och ordnat en utbildning för kommunens grundskolelärare i olika stadier – inklusive högstadielärarna. ”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse” Larmrapporter om svenska elevers sjunkande läsförmåga kommer med viss regelbundenhet och når sin höjdpunkt när Pisaresultaten publiceras, nästa gång i december. Men alltför sällan undersöks de bakomliggande orsakerna till nedgången utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, det vill säga hur undervisningen ska anpassas efter respektive skolämne. Ett exempel på detta är en larmrapport publicerad av Lärarnas riksförbund (LR) 2014, där grundskollärares uppfattningar om elevers läsförmåga undersöktes via enkätsvar.

Resultatet visar att hela 40 procent av de 1.035 tillfrågade högstadielärarna, med ansvar för svenskämnet, anser att deras elever inte har tillräcklig läsförståelse när de börjar årskurs 7, vilket ansågs vara det mest alarmerande resultatet. Detta väcker några centrala frågor som bör uppmärksammas när skolans fallande resultat i läsförståelse diskuteras. Särskilt som bristande läsförståelse får effekter i alla skolämnen. Läslyftet. - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet Vad Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik.

För vem Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier. Jenny på Wendes: Hur skapa en HangOut on Air? Ordet är mitt: Läsmatchen - UR Skola. Läslyftet. "Läsförståelse är nyckeln till alla andra ämnen"

Artikel nr 19 2015: Ger metodiskt arbete med lässtrategier resultat? Om läsning på Myrsjöskolan. 302 Moved Temporarily. 302 Moved Temporarily. Lässtrategier i ett kollegialt lärande. Fokus på läsning och läsförståelse. Jenny på Wendes: Tema språk och språkutvecklande undervisning. Lässtrategier. Lässtrategier och läsutveckling på gymnasiet.pdf.

Fortbildning

Strategier för läsförståelse: Introduktion.