background preloader

Till träffen i år tre läs skriv

Facebook Twitter

Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar. Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Framsida. M%25E5l_och_kravniv%25E5er_beskrivande_texter_23_nov.pdf. Klass 2 Bryngelstorpskolan. Tummen upp! Svenska kartläggning åk F-3 Kartläggning och bedömning Svenska Grundskola år F-3 Grundskola Liber.

Tummen upp!

Tummen upp! Svenska kartläggning åk F-3 Kartläggning och bedömning Svenska Grundskola år F-3 Grundskola Liber

Svenska kartläggning åk 3Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3 visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 och lägst godkänd nivå för åk 3. Tummen upp! Svenska kartläggning är på så sätt ett självklart val i arbetet med pedagogiska planeringar, elevernas IUP och som underlag vid utvecklingssamtal med elev och föräldrar. Längst fram i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Kartläggning åk F-2Kartläggningshäften för åk F-2 förbereder åk 3 och innehåller de delmål och moment som är en förutsättning för att eleverna ska klara kunskapskraven i åk 3. Troll_arkivet_skrivbar.pdf. Exempel på texter, provuppgifter och bedömning - Uppsala universitet. Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk består av olika delprov som prövar förmågorna att tala/samtala, läsa och skriva.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömning - Uppsala universitet

Vissa delprov prövar fler än en färdighet i ett och samma delprov. På denna sida finns exempel på textunderlag för läsförståelseprov, provuppgifter samt bedömningsunderlag av olika slag. Samtliga exempel är hämtade från 2009 års prov. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte visa hela prov. Tal och samtal Exempel på instruktion till muntlig uppgift inklusive de mål som prövas.

Läsning Exempel på skönlitterär text från ett av läsförståelseproven. Skrivning Exempel på mål och kravnivåer för skriftlig uppgift, berättande text.Exempel på instruktion till skriftlig uppgift, berättande text.Exempel på autentiska elevtexter, berättande text. Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3. Det nationella provet, även kallat ämnesprovet, i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 syftar till att på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmåga i ämnet.

Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3

Provet ska tillsammans med lärarens löpande iakttagelser av elevens framsteg utgöra ett underlag för bedömning av elevens kunskapsutveckling. När genomförs provet? Ämnesproven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket. Kommentarer_till_berattande_elevtexter.pdf. Minibladet Sydsvenskan. Lyssna Skicka in egen veckans fråga Skicka in förslag till veckans fråga och gärna några olika svarsalternativ.

Minibladet Sydsvenskan

Vad tycker du själv? Diskutera med någon och motivera varför du tycker så. Kanske är det din fråga som kommer här. Jag som skickar in fråganFråga någon av dina föräldrar om lov att skicka in din berättelse. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen.

Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna. Samtal och skrivande. Fick syn på den här nya filmen från Läslyftet (Skolverket) i helgen och tyckte verkligen om den.

Samtal och skrivande

Filmen är hämtad från Läs- och skrivportalen och Susanne Dahlgren visar och berättar hur hon arbetar med textsamtal och skrivande i åk 3 på Solhemsskolan. Eleverna hade i förra veckan suttit i små grupper och använt sig av de två lässtrategierna att förutspå och att reda ut svåra ord och uttryck innan och under tiden de tillsammans läste igenom kapitel 12, Asta tjuvlyssnar, som de sedan fick hem som läsläxa. Målet med dagens lektion var att medvetandegöra eleverna om att de ska lära sig koppla sin egen erfarenhet till det lästa i texten. Vi samtalade om målet och vi tog upp de olika textkopplingar som vi känner till: text-till-själv, text-till-text och text-till-världen-kopplingar Med inspiration från ovan nämnda film fick eleverna lyssna till kapitlet högt en gång till. Kapitlet handlar om att Asta fick dåligt samvete när Sigge serverade henne stuvade makaroner.